PA2546 Adaptiv Lean Programvarutestning

Fristående kurs, 7,5 Högskolepoäng, Avancerad nivå, höstterminen 2018

Tillfället är stängt för anmälan

Kursens syfte är att ge praktisk erfarenhet av branschrelevanta, moderna tekniker och verktyg för programvarutestning. Kursen ger en grundlig förståelse för teorin som dessa tekniker baseras på; och en förståelse för hur testning måste hanteras som en integrerad del av organisationers systemutvecklingsprocesser för att effektivt leverera högkvalitativ mjukvara.

Fakta

 • Undervisningsform: Distans, blandad undervisningstid, deltid 25%
 • Period: 2018 vecka 36 till 2019 vecka 03
 • Nivå: A1N
 • Anmälan: Tillfället är stängt för anmälan
 • Språk: Undervisningen ges på engelska.
 • Ort: Hela eller delar av undervisningen bedrivs på distans.
 • Antal träffar: Obligatorisk 0, Frivillig 0
 • Huvudområde: Programvaruteknik
 • Kursplan: Ladda ner
 • Välkomstbrev: Ladda ner
 • Förkunskapskrav: Minst 120 hp varav minst 90 hp inom det tekniska området och minst 2 års yrkeserfarenhet av mjukvarurelaterad utveckling (visas exempelvis genom intyg från arbetsgivare).

Innehåll

Kursen är organiserad i 5 teman:
1. Principer, processer och personer
2. Stöd för mjukvaruutveckling
3. Utvärdering av affärskvalitet
4. Stöd för kontinuerlig programvaruteknik
5. Utvärdering av tekniska kvaliteter

I tema 1 introducera principerna om adaptiva och lean utvecklingsprocesser, och den roll som programvarutestning och testingenjör i dessa processer. Teman 2 till 5 behandlar testtekniker i fyra olika sammanhang som kännetecknas av den typ av egenskaper som utvärderas och hur testningen stödjer mjukvaruutvecklingsprocessen.

Lärandemål

Kunskap och förståelse
Efter genomförd kurs ska studenten:
• kunna diskutera roller och bidrag från en testingenjör inom adaptiv och lean miljöer
• kunna beskriver testtekniker som stödjer principerna för adaptiv och lean metoder
Färdighet och förmåga
Efter genomförd kurs ska studenten
• kunna tillämpa testtekniker som är relevanta för kurs teman och tolka resultaten från dessa tekniker
• kunna identifiera och använda lämpliga testverktyg för att underlätta dessa testtekniker
Värderingsförmåga och förhållningssätt
Efter genomförd kurs ska studenten:
• kunna reflektera över fördelar, antaganden och begränsningar av olika testtekniker
• kunna kritiskt analysera forskning om adaptiv och lean programvarutestning från akademi och industri

Kurslitteratur och övriga läromedel

En sammanställning av videoföreläsningar, relevanta forskningsartiklar och annat kursmaterial tillhandahålls på kursens lärplattform, och rekommendationer för vidare läsning.

Kurslitteratur och övriga läromedel

En sammanställning av videoföreläsningar, relevanta forskningsartiklar och annat kursmaterial tillhandahålls på kursens lärplattform, och rekommendationer för vidare läsning.

Lärande och undervisning

Denna kurs stöder distansundervisning. Undervisningmaterial tillhandahålls online såsom videoföreläsningar, intervjuer, forskningsartiklar mm. Dessa lärandeaktiviteter stöds av diskussioner med och feedback från lärare.
En kort formativ bedömning ger feedback på studentens förståelse för varje tema (inlämningsuppgifter).
Som en summativ bedömning (projekt), eleverna föreslå hur adaptiv och lean testning kan tillämpas i en verklig kontext, och genomföra en fallstudie som gäller relevanta testtekniker i detta sammanhang.

Arbetslivsanknytning

Ingen praktik ingår i planerade lärtillfällen. BTH strävar efter tät kontakt med näringslivet vid utveckling av kurser och program.

Lärare

Examinator
 1. Emil Alégroth
Kursansvarig
 1. Emil Alégroth

Tidsåtgång

I genomsnitt bör en student räkna med att studera 200 timmar för att nå lärandemålen.
I denna tid ingår alla olika förekommande lärandeaktiviteter (föreläsningar, självstudier, examination m. m.).
Tidsuppskattningen baseras på att ett akademiskt år omfattar 60 högskolepoäng (motsvarar 60 ECTS credits),
som svarar mot en total studietid på ca 1 600 timmar. Den faktiska studietiden varierar individuellt.

Bedömning

Examinationsmoment för kursen
Kod Benämning Högskolepoäng Betyg
1710 Inlämningsuppgifter 2.5 G-U
1720 Projektuppgift 5 G-U

Betyg

Kursen bedöms med betygen G Godkänd, UX Otillräckligt, komplettering krävs, U Underkänd.

Kommande tentamenstillfällen

Inga kommande centralt samordnade tentamenstillfällen hittades för denna kurs.

För att få delta vid ett centralt samordnat tentamenstillfälle måste du ha anmält dig i Studentportalen senast 15 dagar innan tentamensdagen.


Lokal och tidpunkt publiceras ca 5 dagar innan tentamensdagen.


Det kan finnas andra planerade examinationstillfällen. Information om de finns i It's Learning eller på annan plats som kursansvarig hänvisar till.

Kursutvärdering

Kursansvarig ansvarar för att studenternas synpunkter på kursen systematiskt och regelbundet inhämtas och att resultaten av utvärderingar i olika former påverkar kursens utformning och utveckling.