PA2548 Distribuerad utveckling och outsourcing

Fristående kurs, 2,5 Högskolepoäng, Avancerad nivå, höstterminen 2018

Tillfället är stängt för anmälan

Syftet med kursen är att ge kunskap om och förståelse för specificiteten av globala mjukvaruprojekt i allmänhet och outsourcing i synnerhet, det vill säga kommunikation, samarbete och samordning av aktiviteter inom programvaruutveckling, och betydelsen av att tolka och lyhört utnyttja mångfald (t.ex. kulturell, organisatorisk) i yrkeslivet. Kursen kommer att belysa state-of-the-art kunskap inom området och fokusera på industriella fallstudier som en källa för reflektion och lärande.

Fakta

 • Undervisningsform: Distans, blandad undervisningstid, deltid 20%
 • Period: 2018 vecka 36 till 2018 vecka 44
 • Nivå: A1N
 • Anmälan: Tillfället är stängt för anmälan
 • Språk: Undervisningen ges på engelska.
 • Ort: Hela eller delar av undervisningen bedrivs på distans.
 • Antal träffar: Obligatorisk 0, Frivillig 0
 • Huvudområde: Programvaruteknik
 • Kursplan: Ladda ner
 • Välkomstbrev: Ladda ner
 • Förkunskapskrav: Minst 120 hp varav minst 90 hp inom det tekniska området och minst 2 års yrkeserfarenhet av mjukvarurelaterad utveckling (visas exempelvis genom intyg från arbetsgivare).

Innehåll

Kursen består av fem kursmoduler som innehåller olika ämnen för programvaruutvecklare och projektledare: 1) grundläggande begrepp, 2) viktiga utmaningar, 3) genomförbarheten av offshoring och outsourcing, 4) distribuerat grupparbete, och 5) distribuerat projektledarskap.

Lärandemål

Kunskap och förståelse
Efter genomförd kurs ska studenten:
 • förstå riskerna i globala projekt, visa kunskap om metoder som minskar dessa risker, förmåga att tillämpa denna kunskap och förståelse i bedömning av genomförbarheten av offshoring.


Färdighet och förmåga
Efter genomförd kurs ska studenten:
 • visa kunskap för metoder som minskar risker med globala projekt.


Värderingsförmåga och förhållningssätt
Efter genomförd kurs ska studenten:
 • visa förmåga att tillämpa denna kunskap och förståelse i bedömningen av genomförbarheten av offshoring.

Kurslitteratur och övriga läromedel

Kurslitteratur

Materialet från institutionen.

Referenslitteratur

Erran Carmel, Global Software Teams: Collaborating Across Borders and Time Zones, Prentice Hall PTR, 1999, and Erran Carmel and Paul Tjia, Offshoring information technology: Sourcing and outsourcing to a global workforce. Cambridge University Press, 2005.

Kurslitteratur och övriga läromedel

Kurslitteratur

Materialet från institutionen.

Referenslitteratur

Erran Carmel, Global Software Teams: Collaborating Across Borders and Time Zones, Prentice Hall PTR, 1999, and Erran Carmel and Paul Tjia, Offshoring information technology: Sourcing and outsourcing to a global workforce. Cambridge University Press, 2005.

Lärande och undervisning

Kursen organiseras runt ett antal videolektioner och kursmaterial som beskriver fallstudier och deras praktiska konsekvenser.

Arbetslivsanknytning

Ingen praktik ingår i planerade lärtillfällen. BTH strävar efter tät kontakt med näringslivet vid utveckling av kurser och program.

Lärare

Examinator
 1. Darja Smite
Kursansvarig
 1. Darja Smite

Tidsåtgång

I genomsnitt bör en student räkna med att studera 67 timmar för att nå lärandemålen.
I denna tid ingår alla olika förekommande lärandeaktiviteter (föreläsningar, självstudier, examination m. m.).
Tidsuppskattningen baseras på att ett akademiskt år omfattar 60 högskolepoäng (motsvarar 60 ECTS credits),
som svarar mot en total studietid på ca 1 600 timmar. Den faktiska studietiden varierar individuellt.

Bedömning

Examinationsmoment för kursen
Kod Benämning Högskolepoäng Betyg
1610 Tester av Kursmoduler 1-5 1 G-U
1620 Projektarbete 1.5 G-U

Betyg

Kursen bedöms med betygen G Godkänd, UX Otillräckligt, komplettering krävs, U Underkänd.

Kommande tentamenstillfällen

Inga kommande centralt samordnade tentamenstillfällen hittades för denna kurs.

För att få delta vid ett centralt samordnat tentamenstillfälle måste du ha anmält dig i Studentportalen senast 15 dagar innan tentamensdagen.


Lokal och tidpunkt publiceras ca 5 dagar innan tentamensdagen.


Det kan finnas andra planerade examinationstillfällen. Information om de finns i It's Learning eller på annan plats som kursansvarig hänvisar till.

Kursutvärdering

Kursansvarig ansvarar för att studenternas synpunkter på kursen systematiskt och regelbundet inhämtas och att resultaten av utvärderingar i olika former påverkar kursens utformning och utveckling.