PA2549 Storskalig programvarutestning

Fristående kurs, 2,5 Högskolepoäng, Avancerad nivå, höstterminen 2018

Tillfället är stängt för anmälan

Syftet med kursen är att ge praktisk erfarenhet av storskalig testning av programvara. Moderna mjukvarusystem kan uppvisa skala i en mängd olika former: storleken och komplexiteten av programvaran som ska testas, omfattande konfigurationer av programvaran som måste göras som en del av en produktlinje; olika hårdvaruplattformar som programvaran kan genomföras på; eller omfattningen av testningen, såsom en distribuerad testprocess inom och mellan organisationer. Kursen behandlar specialiserade testmetoder som fordras om testningen effektivt ska leverera kvalitet i storskalig programvara.

Fakta

 • Undervisningsform: Distans, blandad undervisningstid, deltid 20%
 • Period: 2018 vecka 45 till 2019 vecka 03
 • Nivå: A1N
 • Anmälan: Tillfället är stängt för anmälan
 • Språk: Undervisningen ges på engelska.
 • Ort: Hela eller delar av undervisningen bedrivs på distans.
 • Antal träffar: Obligatorisk 0, Frivillig 0
 • Huvudområde: Programvaruteknik
 • Kursplan: Ladda ner
 • Välkomstbrev: Ladda ner
 • Förkunskapskrav: Minst 120 hp varav minst 90 hp inom det tekniska området och minst 2 års yrkeserfarenhet av mjukvarurelaterad utveckling (visas exempelvis genom intyg från arbetsgivare).

Innehåll

Kursen är organiserad i två moduler:
1. Testa storskaliga programvarusystem
2. Programvarutestning inom storskaliga organisationer

Modul 1 anser skala i fråga om storlek och komplexitet av programvarusystemet som testas, de utmaningar dessa egenskaper orsaker testning och testtekniker som adressera dessa utmaningar.
Modul 2 anser skala i termer av storlek och komplexitet av utveckling och testning organisationen - till exempel inom ett stort programvaruprojekt, eller när testteam delas över flera projekt.

Lärandemål

Kunskap och förståelse
Efter genomförd kurs ska studenten:
• kunna förklara utmaningarna för storskalig testning med både ett tekniskt och organisatoriskt perspektiv
• kunna beskriver metoder som adressera dessa utmaningar
Färdighet och förmåga
Efter genomförd kurs ska studenten:
• kunna tillämpa en teknik för att testa storskaliga programvarusystem och tolka resultaten
• kunna identifiera och använda lämpliga testverktyg för att underlätta dessa testtekniker
Värderingsförmåga och förhållningssätt
Efter genomförd kurs ska studenten:
• kunna reflektera över relevanta viktiga mått på "skala" som är relevanta för deras egna testarbete
• kunna kritiskt analysera forskning om storskalig programvarutestning från akademi och industri

Kurslitteratur och övriga läromedel

En sammanställning av videoföreläsningar, relevanta forskningsartiklar och annat kursmaterial tillhandahålls på kursens lärplattform, och rekommendationer för vidare läsning.

Kurslitteratur och övriga läromedel

En sammanställning av videoföreläsningar, relevanta forskningsartiklar och annat kursmaterial tillhandahålls på kursens lärplattform, och rekommendationer för vidare läsning.

Lärande och undervisning

Denna kurs stöder distansundervisning. Undervisningmaterial tillhandahålls online såsomvideoföreläsningar, intervjuer, forskningsartiklar mm. Dessa lärandeaktiviteter stöds av diskussioner med och feedback från lärare.
Varje modul har en summativ bedömning i en av två former, antingen: att identifiera och tillämpa en testteknik i ett storskaligt sammanhang; eller: granska och analysera state-of-the-art på en särskild utmaning av storskaligt testning.

Arbetslivsanknytning

Ingen praktik ingår i planerade lärtillfällen. BTH strävar efter tät kontakt med näringslivet vid utveckling av kurser och program.

Lärare

Examinator
 1. Emil Alégroth
Kursansvarig
 1. Emil Alégroth

Tidsåtgång

I genomsnitt bör en student räkna med att studera 67 timmar för att nå lärandemålen.
I denna tid ingår alla olika förekommande lärandeaktiviteter (föreläsningar, självstudier, examination m. m.).
Tidsuppskattningen baseras på att ett akademiskt år omfattar 60 högskolepoäng (motsvarar 60 ECTS credits),
som svarar mot en total studietid på ca 1 600 timmar. Den faktiska studietiden varierar individuellt.

Bedömning

Examinationsmoment för kursen
Kod Benämning Högskolepoäng Betyg
1710 Inlämningsuppgift 1 1.5 G-U
1720 Inlämningsuppgift 2 1 G-U

Betyg

Kursen bedöms med betygen G Godkänd, UX Otillräckligt, komplettering krävs, U Underkänd.

Kommande tentamenstillfällen

Inga kommande centralt samordnade tentamenstillfällen hittades för denna kurs.

För att få delta vid ett centralt samordnat tentamenstillfälle måste du ha anmält dig i Studentportalen senast 15 dagar innan tentamensdagen.


Lokal och tidpunkt publiceras ca 5 dagar innan tentamensdagen.


Det kan finnas andra planerade examinationstillfällen. Information om de finns i It's Learning eller på annan plats som kursansvarig hänvisar till.

Kursutvärdering

Kursansvarig ansvarar för att studenternas synpunkter på kursen systematiskt och regelbundet inhämtas och att resultaten av utvärderingar i olika former påverkar kursens utformning och utveckling.