PA2563 Agile och Lean utveckling av mjukvaruintensiva produkter

Fristående kurs, 7,5 Högskolepoäng, Avancerad nivå, höstterminen 2018

Tillfället är stängt för anmälan

Syftet med kursen är att erbjuda en gedigen och substantiell träning i agile och lean som förbereder yrkesverksamma i att praktiskt utvärdera potentialen för agile/lean, planera implementation av agile/lean, och realisera agile och lean i deras respektive organisation.

Fakta

 • Undervisningsform: Distans, blandad undervisningstid, deltid 25%
 • Period: 2018 vecka 36 till 2019 vecka 03
 • Nivå: A1N
 • Anmälan: Tillfället är stängt för anmälan
 • Språk: Undervisningen ges på engelska.
 • Ort: Hela eller delar av undervisningen bedrivs på distans.
 • Antal träffar: Obligatorisk 0, Frivillig 0
 • Huvudområde: Programvaruteknik
 • Kursplan: Ladda ner
 • Välkomstbrev: Ladda ner
 • Förkunskapskrav: Minst 120 hp varav minst 90 hp inom det tekniska området och minst 2 års yrkeserfarenhet av mjukvarurelatedad utveckling (visas exempelvis genom intyg från arbetsgivare).

Innehåll

Kursen innehåller fyra delmoment:
Mål definition, Vad vill man uppnå med kursen och finns det något område som man specifikt vill titta på
Analyser och reflektera gällande principer
Göra en reflektion och beskriva skillnaden mellan olika metoder eller tillvägagångssätt
Skapa en värdeflödesanalys

Lärandemål

Kunskap och Förståelse
Efter genomförd kurs ska studenten:
• Översiktligt kunna redogöra för grundläggande koncept och mål med agila och lean, vanliga agila praktiker och verktyg, agila möjliggörare och begränsningar.
• Ingående kunna förklara olika agila ramverk, deras skillnader, likheter, fördelar, och nackdelar.
• Kunna skapa en värdeflödesanalys baserat på en verksamhet.

Färdighet och Förmåga
Efter genomförd kurs ska studenten:
• Detaljerat kunna applicera några agila principer och göra en utvärdering på hur de förhåller sig till den egna verksamheten.
• Kunna planera och genomföra ett agilt projekt med hjälp av agila processer.
• Kritiskt kunna granska ett agilt projekt och förklara skillnader mellan olika lösningar.
• Kunna applicera en värdeflödesanalys på en process, taget ifrån en vald verksamhet.

Värderingsförmåga och förhållningssätt
Efter genomförd kurs ska studenten:
• Översiktligt kunna förklara de motiv som motiverar agile/lean utveckling för en verksamhet.

Kurslitteratur och övriga läromedel

Kurslitteratur Agile och Lean utveckling av mjukvaruintensiva produkter - Material från institutionen, ca 500 sidor.
Referenslitteratur:
1. M. Cohn ''Succeeding with Agile'', Addison Wesley, 2010, ISBN-10: 0-321-57936-4, ISBN-13 987-0-321-57936-2.
2. J. Rasmusson ''The Agile Samurai'', Pragmatic Bookshelf, 2010. ISBN-10: 1934356581 | ISBN-13: 978-1934356586.

Kurslitteratur och övriga läromedel

Kurslitteratur Agile och Lean utveckling av mjukvaruintensiva produkter - Material från institutionen, ca 500 sidor.
Referenslitteratur:
1. M. Cohn ''Succeeding with Agile'', Addison Wesley, 2010, ISBN-10: 0-321-57936-4, ISBN-13 987-0-321-57936-2.
2. J. Rasmusson ''The Agile Samurai'', Pragmatic Bookshelf, 2010. ISBN-10: 1934356581 | ISBN-13: 978-1934356586.

Lärande och undervisning

Kursen är indelad i ett antal tvåveckors-sprintar. Undervisningen inom en sprint är organiserad runt forskningsartiklar, bok-kapitel, ett antal förinspelade videoföreläsningar, och en eller flera uppgifter att utföra. Uppgifterna är konstruerade för att hjälpa studenten att reflektera över tidigare erfarenheter, litteratur, och forskningsartiklar, och relatera dessa med varandra. Genom kursen finns lärare tillgängliga via mail, diskussionsforum och (vid givna tillfällen varje vecka) via ett onlineforum.

Arbetslivsanknytning

Ingen praktik ingår i planerade lärtillfällen. BTH strävar efter tät kontakt med näringslivet vid utveckling av kurser och program.

Lärare

Kursansvarig
 1. Torbjörn Fridensköld

Tidsåtgång

I genomsnitt bör en student räkna med att studera 200 timmar för att nå lärandemålen.
I denna tid ingår alla olika förekommande lärandeaktiviteter (föreläsningar, självstudier, examination m. m.).
Tidsuppskattningen baseras på att ett akademiskt år omfattar 60 högskolepoäng (motsvarar 60 ECTS credits),
som svarar mot en total studietid på ca 1 600 timmar. Den faktiska studietiden varierar individuellt.

Bedömning

Examinationsmoment för kursen
Kod Benämning Högskolepoäng Betyg
1710 Rapport [1] 1.5 G-U
1720 Rapport [2] 1.5 G-U
1730 Rapport [3] 4.5 G-U

Betyg

Kursen bedöms med betygen G Godkänd, UX Otillräckligt, komplettering krävs, U Underkänd.

Kommande tentamenstillfällen

Inga kommande centralt samordnade tentamenstillfällen hittades för denna kurs.

För att få delta vid ett centralt samordnat tentamenstillfälle måste du ha anmält dig i Studentportalen senast 15 dagar innan tentamensdagen.


Lokal och tidpunkt publiceras ca 5 dagar innan tentamensdagen.


Det kan finnas andra planerade examinationstillfällen. Information om de finns i It's Learning eller på annan plats som kursansvarig hänvisar till.

Kursutvärdering

Kursansvarig ansvarar för att studenternas synpunkter på kursen systematiskt och regelbundet inhämtas och att resultaten av utvärderingar i olika former påverkar kursens utformning och utveckling.