PA2542 Tillämpad Cloud Computing och Big Data

Fristående kurs, 7,5 Högskolepoäng, Avancerad nivå, höstterminen 2019

Ansök

Anmäl dig via antagning.se

I dagens mobila uppkopplade värld genereras stora mängder data som behöver hanteras, analyseras, och länkas samman. Detta görs på en stor mängd servrar på det så kallade Molnet. Utvecklingen, driftsättningen, och hanteringen av dessa kallas Cloud Computing. Syftet med den här kursen är att ge en bred bakgrund om att designa, utveckla, driftsätta, testa, och övervaka en cloud-lösning, specifikt med fokus på stora datamängder. Kursen ger en översikt över populära cloud-plattformar samt design och driftsättning av cloud-applikationer. Vidare introducerar kursen MapReduce, nosql-databaser, och verktyg för storskalig distribuerad dataanalys såsom Hadoop, och hur dessa kan driftsättas i en cloud applikation.

Fakta

 • Undervisningsform: Distans, blandad undervisningstid, deltid 25%
 • Anmälningskod: BTH-D5726
 • Period: 2019 vecka 36 till 2020 vecka 03
 • Nivå: A1N
 • Anmälan: Anmäl dig via antagning.se
 • Språk: Undervisningen ges på engelska.
 • Ort: Hela eller delar av undervisningen bedrivs på distans.
 • Antal träffar: Obligatorisk 0, Frivillig 0
 • Huvudområde: Programvaruteknik
 • Kursplan: Ladda ner
 • Välkomstbrev: Länk till välkomstbrev från ansvarig lärare finns här senast 3 veckor innan kursstart.
 • Förkunskapskrav: Minst 120 hp varav minst 90 hp inom det tekniska området och minst 2 års yrkeserfarenhet av mjukvarurelaterad utveckling (visas exempelvis genom intyg från arbetsgivare).

Innehåll

Kursen ger en översikt över populära cloud-plattformar samt design och driftsättning av cloud-applikationer, inklusive cloudbaserad lagring. Vidare diskuterar kursen lösningar för Big Data-analys. Kursen är indelad i fem moduler:
- Big Data - What, Why, When, How, Who (Grundläggande koncept för Big Data)
- Basics of Cloud Computing (Grundläggande koncept och målen med Cloud Computing)
- Cloud Infrastructure (Tekniska lösningar och arkitekturer för Cloud Computing)
- Big Data Analysis (Strategier för analys av Big Data problem)
- Command and Conquer (Övervakning och skalning av Cloud/Big Data lösningar)

Lärandemål

Kunskap och förståelse
Efter genomförd kurs ska studenten:
• Ingående kunna redogöra för utmaningar med Big Data-analys
• Ingående kunna redogöra för olika typer av cloud-plattformar
• Ingående kunna redogöra för vanliga anledningar att söka sig till en cloudlösning, och utmaningarna med dessa.
• Ingående kunna resonera om lösningar till vanliga utmaningar med cloudlösningar.
Färdighet och förmåga
Efter genomförd kurs ska studenten:
• Självständigt kunna sätta upp en utvecklingsmiljö som består av både lokala maskinkonfigurationer och cloudbaserade maskinkonfigurationer.
• Självständigt kunna implementera och sätta upp en Big Data-analys, inklusive konfiguration av cloud-plattformen och eventuell databas.
• Självständigt kunna sätta upp kontinuerlig övervakning och styrning av en big data/cloudlösning.
Värderingsförmåga och förhållningssätt
Efter genomförd kurs ska studenten:
• Kunna värdera olika anledningar att välja en cloudlösning och välja en lämplig lösning därenligt.
• Kunna värdera en problemformulering för en Big Data-analys och utvärdera potentialen att skapa en cloud-skalbar lösning.

Kurslitteratur och övriga läromedel

Kurslitteratur
J. Rosenberg, A. Mateos, "The Cloud at your Service", Manning, 2010. ISBN-10: 1935182528 | ISBN-13: 978-1935182528

B. Wilder, "Cloud Architecture Patterns", O'Reilly, 2012. ISBN-10: 1449319777 | ISBN-13: 978-1449319779

G. Reese "Cloud Application Architectures", O?Reilly, 2009. ISBN-10: 0596156367 | ISBN-13: 978-0596156367


Referenslitteratur
M. Fowler, "Patterns of Enterprise Application Architecture, Addison-Wesley, 2002. ISBN-10: 0321127420 | ISBN-13: 978-0321127426

J. Arundel, "Puppet 3: Beginner's Guide", Packt Publishing, 2013. ISBN-10: 1782161252 | ISBN-13: 978-1782161257

Dan Marinescu, Cloud Computing: Theory and Practice, Morgan Kaufmann, 2013. ISBN: 978-0-12404-627-6

Kurslitteratur och övriga läromedel

Kurslitteratur
J. Rosenberg, A. Mateos, "The Cloud at your Service", Manning, 2010. ISBN-10: 1935182528 | ISBN-13: 978-1935182528

B. Wilder, "Cloud Architecture Patterns", O'Reilly, 2012. ISBN-10: 1449319777 | ISBN-13: 978-1449319779

G. Reese "Cloud Application Architectures", O?Reilly, 2009. ISBN-10: 0596156367 | ISBN-13: 978-0596156367


Referenslitteratur
M. Fowler, "Patterns of Enterprise Application Architecture, Addison-Wesley, 2002. ISBN-10: 0321127420 | ISBN-13: 978-0321127426

J. Arundel, "Puppet 3: Beginner's Guide", Packt Publishing, 2013. ISBN-10: 1782161252 | ISBN-13: 978-1782161257

Dan Marinescu, Cloud Computing: Theory and Practice, Morgan Kaufmann, 2013. ISBN: 978-0-12404-627-6

Lärande och undervisning

Undervisningen sker i form av onlineföreläsningar, skrivet material, literatur och forskningsliteratur. Examination sker genom skrivna rapporter och datorbaserade laborationer.

Arbetslivsanknytning

Ingen praktik ingår i planerade lärtillfällen. BTH strävar efter tät kontakt med näringslivet vid utveckling av kurser och program.

Lärare

Tidsåtgång

I genomsnitt bör en student räkna med att studera 200 timmar för att nå lärandemålen.
I denna tid ingår alla olika förekommande lärandeaktiviteter (föreläsningar, självstudier, examination m. m.).
Tidsuppskattningen baseras på att ett akademiskt år omfattar 60 högskolepoäng (motsvarar 60 ECTS credits),
som svarar mot en total studietid på ca 1 600 timmar. Den faktiska studietiden varierar individuellt.

Bedömning

Examinationsmoment för kursen
Kod Benämning Högskolepoäng Betyg
1710 Rapport 1.5 G-U
1720 Inlämningsuppgift 1 3 G-U
1730 Inlämningsuppgift 2 3 G-U

Betyg

Kursen bedöms med betygen G Godkänd, UX Otillräckligt, komplettering krävs, U Underkänd.

Kommande tentamenstillfällen

Inga kommande centralt samordnade tentamenstillfällen hittades för denna kurs.

För att få delta vid ett centralt samordnat tentamenstillfälle måste du ha anmält dig i Studentportalen senast 15 dagar innan tentamensdagen.


Lokal och tidpunkt publiceras ca 5 dagar innan tentamensdagen.


Det kan finnas andra planerade examinationstillfällen. Information om de finns i It's Learning eller på annan plats som kursansvarig hänvisar till.

Kursutvärdering

Kursansvarig ansvarar för att studenternas synpunkter på kursen systematiskt och regelbundet inhämtas och att resultaten av utvärderingar i olika former påverkar kursens utformning och utveckling.