Alla kurser under VT20 kommer utföras på distans

PA2566 Människan och gruppen i mjukvaruutveckling

Fristående kurs, 5 Högskolepoäng, Avancerad nivå, höstterminen 2019

Tillfället är stängt för anmälan

Syftet med kursen är att bättre förstå människor som är huvudfaktorn för att göra mjukvaruprojekt framgångsrika. Det inkluderar en förståelse av beteende och sociala aspekter av människor som individer eller grupper som deltar i och driver mjukvaruutveckling. Denna kurs kompletterar teknik- och processfokuset som dominerar mjukvaruteknikområdet idag. Fokus ligger på individer och grupper inom mjukvaruutveckling och berör också resultat på organisationsnivå. Deltagarna i kursen får kunskap som hjälper dem att bättre tillgodose behoven hos sina kollegor och anställda, att bygga på deras styrkor samt att övervinna deras svagheter, för att öka chanserna till att driva framgångsrika mjukvaruprojekt.

Fakta

 • Undervisningsform: Distans, blandad undervisningstid, deltid 17%
 • Studietid: 2019 vecka 36 till 2020 vecka 03
 • Nivå: A1N
 • Anmälan: Tillfället är stängt för anmälan
 • Språk: Undervisningen ges på engelska.
 • Ort: Hela eller delar av undervisningen bedrivs på distans.
 • Antal träffar: Obligatoriska: inga, Frivilliga: inga
 • Huvudområde: Programvaruteknik
 • Kursplan: Ladda ner
 • Välkomstbrev: Ladda ner
 • Förkunskapskrav: För tillträde till kursen krävs minst 120 hp varav minst 90 hp inom det tekniska området och minst 2 års yrkeserfarenhet av mjukvarurelaterad utveckling (visas exempelvis genom intyg från arbetsgivare).

Innehåll

Kursen omfattar sex moduler:
 • Introduktion till Behavioural Software Engineering: Definitioner, begrepp och motiv.
 • Individer: Personlighet och kognitiva fördomar, deras effekter och relaterade indikatorer / åtgärder.
 • Individer: Modeller för motivation och attityder.
 • Individer: Koncept för erfarenhet och känslor.
 • Grupper: Normer och kreativitet inom mjukvaruutveckling.
 • Politik, glädje och frihet i mjukvaruuorganisationer för mjukvaruingengörer.

Lärandemål

Kunskap och förståelse
 • kunna förklara och diskutera vikten av Behavioural Software Engineering och hur det skiljer sig från klassisk Software Engineering,
 • kunna förklara och diskutera effekterna av personlighet och kognitiv partiskhet i förhållande till programvaruteknik.

Färdighet och förmåga
 • kunna diskutera och tillämpa modeller för normer och motivation inom mjukvaruutveckling,
 • kunna diskutera och ge exempel på kreativitet och tekniker för att öka kreativitet inom mjukvaruutveckling.

Värderingsförmåga och förhållningssätt
 • kunna kritiskt reflektera över sina erfarenheter när det gäller beteende och sociala aspekter som individer och i grupp,
 • kunna reflektera över de känslor som mjukvaruutvecklade upplever och hur de påverkar ett projekt,
 • kunna identifiera, diskutera och kritiskt reflektera över politiskt beteende i sin mjukvaruorganisation.

Kurslitteratur och övriga läromedel

En sammanställning av videoföreläsningar, skriftligt material och relevanta forskningsartiklar tillhandahålls på kursens lärplattform.

Kurslitteratur och övriga läromedel

En sammanställning av videoföreläsningar, skriftligt material och relevanta forskningsartiklar tillhandahålls på kursens lärplattform.

Lärande och undervisning

Undervisningen inom varje modul är organiserad kring forskningsartiklar, förinspelade föreläsningar och skriftligt material om viktiga ämnen och obligatoriska uppgifter. Två valfria campusdagar med workshops och seminarier kommer att äga rum. Under kursens gång kommer kommunikation med lärare och andra deltagare ske via e-post och kursens online-lärplattform för diskussioner och feedback. Ingen praktik ingår i planerade lärtillfällen. BTH strävar efter tät kontakt med näringslivet vid utveckling av kurser och program.

Lärare

Examinator
 1. Fabian Fagerholm
Kursansvarig
 1. Fabian Fagerholm
I genomsnitt bör en student räkna med att studera 134 timmar för att nå lärandemålen.
I denna tid ingår alla olika förekommande lärandeaktiviteter (föreläsningar, självstudier, examination m. m.).
Tidsuppskattningen baseras på att ett akademiskt år omfattar 60 högskolepoäng (motsvarar 60 ECTS credits),
som svarar mot en total studietid på ca 1 600 timmar. Den faktiska studietiden varierar individuellt.

Bedömning

Examinationsmoment för kursen
Kod Benämning Högskolepoäng Betyg
1810 Inlämningsuppgifter 5 G-U

Betyg

Kursen bedöms med betygen G Godkänd, UX Otillräckligt, komplettering krävs, U Underkänd.

Tentamina

Du kan läsa mer om tentamen i Studentportalen och där anmäler du dig till de flesta tentamina.


Det kan finnas andra planerade examinationstillfällen. Information om dem finns i lärplattformen Canvas eller på annan plats som kursansvarig hänvisar till.

Kursvärdering

Kursansvarig ansvarar för att studenternas synpunkter på kursen systematiskt och regelbundet inhämtas och att resultaten av utvärderingar i olika former påverkar kursens utformning och utveckling.