ET1526 Nätverksteknik

Fristående kurs, 7,5 Högskolepoäng, Grundnivå, höstterminen 2019

Ansök

Anmäl dig via antagning.se

Kursen syftar till att ge en introduktion till teoretiska och praktiska kunskaper inom nätverksteknik och datakommunikation. Detta omfattar metoder, protokoll och utrustning som används i mindre lokala nätverk.

Fakta

 • Undervisningsform: Distans, blandad undervisningstid, deltid 25%
 • Anmälningskod: BTH-D5731
 • Period: 2019 vecka 36 till 2020 vecka 03
 • Nivå: G1N
 • Anmälan: Anmäl dig via antagning.se
 • Språk: Undervisningen ges på svenska.
 • Ort: Hela eller delar av undervisningen bedrivs på distans.
 • Antal träffar: Obligatorisk 0, Frivillig 0
 • Huvudområde: Elektroteknik
 • Kursplan: Ladda ner
 • Välkomstbrev: Länk till välkomstbrev från ansvarig lärare finns här senast 3 veckor innan kursstart.
 • Förkunskapskrav: Grundläggande behörighet.

Innehåll

Centrala moment i kursen är:
Grundläggande nätverksteknik, terminologi, olika typer av nät, protokoll, nätverksstandarder, konfiguration av nätverksenheter, lagerbaserad nätverksmodell (OSI), IPv4/IPv6-adressering och subnät, nätverksaccess, nätverkstjänster, nätverksverktyg, introduktion till nätverkssäkerhet.

Lärandemål

Kunskap och förståelse
Efter genomförd kurs ska studenten:
 • kunna beskriva och använda nätverksterminologi och standarder
 • kunna beskriva OSI-modellen och vanliga nätverksprotokoll
 • kunna olika IPv4/IPv6 routinglösningar
 • kunna DNS och DHCP
 • kunna grundläggande funktioner hos mindre trådlösa nätverk
 • kunna förstå design av enkla nätverk och val av nätverksenheter

Färdighet och förmåga
Efter genomförd kurs ska studenten:
 • kunna tillämpa adressering och namnhantering i IPv4/IPv6 subnät
 • kunna analysera funktionen och användningen av routers och switchar i nätverk
 • kunna konfigurera och felsöka en IPv4/IPv6 routinglösning
 • kunna konfigurera och felsöka mindre trådlösa nätverk

Kurslitteratur och övriga läromedel

Kurslitteratur
Introduction to Networks, Companion Guide,
Cisco Press (Cisco Networking Academy), 2014 eller senare. ISBN: 978-1-58713-316-9.

Material från institutionen.

Kurslitteratur och övriga läromedel

Kurslitteratur
Introduction to Networks, Companion Guide,
Cisco Press (Cisco Networking Academy), 2014 eller senare. ISBN: 978-1-58713-316-9.

Material från institutionen.

Lärande och undervisning

Kursen genomförs på distans och innehåller föreläsningar, självstudier och laborationer. Under föreläsningarna och självstudierna går studenterna genom de teorier som de sedan tillämpar under laborationerna. Laborationerna är ett komplement till de teoretiska föreläsningarna för att få en praktisk inblick i hur teorierna fungerar. Undervisningsmaterialet är på engelska.

Arbetslivsanknytning

Ingen praktik ingår i planerade lärtillfällen. BTH strävar efter tät kontakt med näringslivet vid utveckling av kurser och program.

Lärare

Examinator
 1. Anders Nelsson
Kursansvarig
 1. Anders Nelsson

Tidsåtgång

I genomsnitt bör en student räkna med att studera 200 timmar för att nå lärandemålen.
I denna tid ingår alla olika förekommande lärandeaktiviteter (föreläsningar, självstudier, examination m. m.).
Tidsuppskattningen baseras på att ett akademiskt år omfattar 60 högskolepoäng (motsvarar 60 ECTS credits),
som svarar mot en total studietid på ca 1 600 timmar. Den faktiska studietiden varierar individuellt.

Bedömning

Examinationsmoment för kursen
Kod Benämning Högskolepoäng Betyg
1610 Inlämningsuppgift 1 1 G-U
1620 Inlämningsuppgift 2 2 A-F
1630 Inlämningsuppgift 3 2 A-F
1640 Inlämningsuppgift 4 2.5 A-F

Betyg

Kursen bedöms med betygen A Utmärkt, B Mycket bra, C Bra, D Tillfredsställande, E Tillräckligt, FX Otillräckligt, komplettering krävs, F Underkänd.

Kommande tentamenstillfällen

Inga kommande centralt samordnade tentamenstillfällen hittades för denna kurs.

För att få delta vid ett centralt samordnat tentamenstillfälle måste du ha anmält dig i Studentportalen senast 15 dagar innan tentamensdagen.


Lokal och tidpunkt publiceras ca 5 dagar innan tentamensdagen.


Det kan finnas andra planerade examinationstillfällen. Information om de finns i It's Learning eller på annan plats som kursansvarig hänvisar till.

Kursutvärdering

Kursansvarig ansvarar för att studenternas synpunkter på kursen systematiskt och regelbundet inhämtas och att resultaten av utvärderingar i olika former påverkar kursens utformning och utveckling.