PA2544 Evidensbaserad processförbättring

Fristående kurs, 7,5 Högskolepoäng, Avancerad nivå, vårterminen 2020

Tillfället är stängt för anmälan

Kursens syfte är att ge ett evidens-baserat perspektiv på förändringsarbete i industrin med fokus på processer och kvalitet i mjukvaruutvecklande organisationer. Kursen ger kunskaper om kvalitetsarbete på organisationsnivå samt insikt i typiska hinder för förbättringsarbetet på ett tekniskt och icke-tekniskt plan. Kursen introducerar metoder och verktyg för att mäta, utvärdera och återkoppla processer och processförbättringar.

Fakta

 • Undervisningsform: Distans, blandad undervisningstid, deltid 25%
 • Studietid: 2020 vecka 04 till 2020 vecka 23
 • Nivå: A1N
 • Anmälan: Tillfället är stängt för anmälan
 • Språk: Undervisningen ges på engelska.
 • Ort: Hela eller delar av undervisningen bedrivs på distans.
 • Antal träffar: Obligatoriska: inga, Frivilliga: inga
 • Huvudområde: Programvaruteknik
 • Kursplan: Ladda ner
 • Välkomstbrev: Ladda ner
 • Förkunskapskrav: Minst 120 hp varav minst 90 hp inom det tekniska området och minst 2 års yrkeserfarenhet av mjukvarurelaterad utveckling (visas exempelvis genom intyg från arbetsgivare).

Innehåll

Kursen omfattar fyra huvudteman :
• Introduktion till mjukvaruutvecklingsprocesser och programvarukvalitet.
• Mätning och utvärdering av mjukvaruutvecklingsprocesser (inklusive en introduktion till evidensbaserad metod).
• Förändringshantering, mänskliga faktorer, framgångsfaktorer.
• Praktisk användning / genomförande av mätning och utvärdering av mjukvaruutvecklingsprocesser för processförbättring.

Lärandemål

Efter genomförd kurs ska studenten:
Kunskap och förståelse
• kunna beskriva och diskutera olika mjukvaruutvecklingsprocesser och programvarukvalitet,
• kunna beskriva och diskutera olika ansatser för mätning och utvärdering av mjukvaruutvecklingsprocesser och programvarukvalitet,
• kunna beskriva och diskutera vikten av att följa en evidensbaserad metod under processförbättring.
Färdighet och förmåga
• kunna praktiskt tillämpa en evidensbaserad metod för processförbättring och diskutera utmaningar och bästa praxis.
Värderingsförmåga och förhållningssätt
• kritiskt kunna reflektera över egna erfarenheter med mjukvaruutvecklingsprocesser och mjukvarukvalitet,
• kritiskt kunna analysera rapporter om processförbättring från akademi och industri.

Kurslitteratur och övriga läromedel

Huvudlitteratur
En sammanställning av videoföreläsningar och relevanta forskningsartiklar tillhandahålls på kursens lärplattform.

1. The Process Improvement Handbook: A Blueprint for Managing Change and Increasing Organizational Performance.
Författare: T. Boutros and T. Purdie
Förlag: McGraw Hill Professional
Utgiven: 2013, Antal sidor: 416
ISBN-13: 978-0071817660

Referenslitteratur
G. Plenert, Strategic Continuous Process Improvement. McGraw Hill Professional, 2011.

T. Boutros and J. Cardella, The Basics of Process Improvement. CRC Press, 2016.

The SPIRE Handbook: Better Faster Cheaper Software Development in Small Organisations. Centre for Software Engineering, Limited, 1998.

Kurslitteratur och övriga läromedel

Huvudlitteratur
En sammanställning av videoföreläsningar och relevanta forskningsartiklar tillhandahålls på kursens lärplattform.

1. The Process Improvement Handbook: A Blueprint for Managing Change and Increasing Organizational Performance.
Författare: T. Boutros and T. Purdie
Förlag: McGraw Hill Professional
Utgiven: 2013, Antal sidor: 416
ISBN-13: 978-0071817660

Referenslitteratur
G. Plenert, Strategic Continuous Process Improvement. McGraw Hill Professional, 2011.

T. Boutros and J. Cardella, The Basics of Process Improvement. CRC Press, 2016.

The SPIRE Handbook: Better Faster Cheaper Software Development in Small Organisations. Centre for Software Engineering, Limited, 1998.

Lärande och undervisning

Undervisningen inom varje tema är organiserad kring forskningsartiklar och förinspelade föreläsningar om viktiga ämnen. För att ge formativ återkoppling till studenter för varje tema i kursen finns inlämningsuppgifter. Dessutom finns ett projekt där studenterna kommer att genomföra ett förbättringsprojekt på sina arbetsplatser. För studenter som inte kan samarbeta med ett företag, kommer ett alternativt projekt att tillhandahållas (t.ex. en litteraturstudie).
Det ingår två icke-obligatoriska campusdagar med workshops och seminarier. Under kursens gång kommer kommunikation med lärare (och andra deltagare) ske via e-post och en online-lärplattform för diskussioner och feedback.

Lärare

Examinator
 1. Fabian Fagerholm
Kursansvarig
 1. Fabian Fagerholm

Bedömning

Examinationsmoment för kursen
Kod Benämning Högskolepoäng Betyg
1710 Inlämningsuppgifter 3 G-U
1720 Projektuppgift 4.5 G-U

Betyg

Kursen bedöms med betygen G Godkänd, UX Otillräckligt, komplettering krävs, U Underkänd.

Tentamina

Du kan läsa mer om tentamen i Studentportalen och där anmäler du dig till de flesta tentamina.


Det kan finnas andra planerade examinationstillfällen. Information om dem finns i lärplattformen Canvas eller på annan plats som kursansvarig hänvisar till.

Kursvärdering

Kursansvarig ansvarar för att studenternas synpunkter på kursen systematiskt och regelbundet inhämtas och att resultaten av utvärderingar i olika former påverkar kursens utformning och utveckling.

Har du en fråga? Skriv den här, så återkommer vi så snart som möjligt!
×