DV1478 Kandidatarbete i datavetenskap

Fristående kurs, 15 Högskolepoäng, Grundnivå, höstterminen 2020

Tillfället är stängt för anmälan

I denna kurs ska du själv skaffa dig fördjupad kunskap inom något delområde inom ämnet datavetenskap. Arbetet är självständigt och består av planering, genomförande och avrapportering av ett vetenskapligt utredningsarbete. Det genomförs i grupp om 1-2 studenter. Till varje grupp kopplas en handledare från avdelningen/sektionen.

Fakta

 • Undervisningsform: Campus, dagtid, deltid 50%
 • Studietid: 2020 vecka 36 till 2021 vecka 02
 • Nivå: G2E
 • Anmälan: Tillfället är stängt för anmälan
 • Språk: Undervisningen ges i huvudsak på svenska men undervisning på engelska kan förekomma.
 • Ort: Karlskrona
 • Huvudområde: Datavetenskap
 • Kursplan: Ladda ner
 • Välkomstbrev: Ladda ner
 • Förkunskapskrav: För tillträde till kursen krävs att den studerande har avklarat 130 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng i ämnet datavetenskap varav minst 7,5 högskolepoäng skall vara på fördjupningsnivå G2F.

Innehåll

Kursen innehåller fyra moment:
1. Förstudie och planering
2. Genomförande
a. Forskningsarbete
b. Handledning
c. Skriftlig redovisning
3. Muntlig redovisning och försvar
4. Opposition
a. Skriftlig opposition
b. Muntlig opposition
Förstudie och planering omfattar framtagande av en projektplan (Projektförslag) vilken inkluderar en tidplan för projektet. I forskningsfasen (Genomförande) genomförs projektet och dokumenteras i den akademiska rapporten (Uppsats) enligt tidplanen. Vid den muntliga redovisningen får studenten försvara sitt examensarbete. Varje student ska även opponera på ett annat examensarbete.

Lärandemål

Kunskap och förståelse
Efter genomförd kurs ska studenten:
• kunna redogöra för ett antal aktuella forskningsfrågor inom huvudområdet
datavetenskap.
• kunna visa fördjupad insikt inom ett valt delområde inom huvudområdet datavetenskap.
• kunna formulera och avgränsa en relevantforskningsfråga eller problemställning inom det valda ämnet.
• kunna redogöra för tillämpliga metoder inom huvudområdet datavetenskap.
Färdighet och förmåga
Efter genomförd kurs ska studenten:
• självständigt kunna söka, inhämta och värdera tillgänglig litteratur och annan bakgrundsinformation som är relevant för en problemställning inom huvudområde datavetenskap.
• självständigt kunna identifiera, formulera och lösa problem inom huvudområdet datavetenskap
• självständigt kunna planera och genomföra uppgifter inom givna tidsramar.
• visa förmåga att muntligt och skriftligt redogöra för kandidatarbetets relevans, syfte och resultat i dialog med olika grupper.
• självständigt kunna disponera och utforma ett kandidatarbete som följer strukturen för en vetenskaplig rapport inom huvudområdet datavetenskap.
• kritiskt granska, värdera och konstruktivt ifrågasätta andras arbeten avseende frågeställning, genomförande och resultat.
Värderingsförmåga och förhållningssätt
Efter genomförd kurs ska studenten:
• visa förmåga att ur ett datavetenskapligt perspektiv göra bedömningar med hänsyn till relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter.
• visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och att utveckla sin kompetens.
• självständigt kunna granska och kritiskt utvärdera andras uppsatser.

Kurslitteratur och övriga läromedel

Huvudlitteratur
Tillhandahålls av institutionen: Anvisningar för examensarbeten inom datavetenskap.
Övrig kurslitteratur väljs individuellt av studenten i samråd med handledare. Kurslitteraturen är inte obligatorisk men dessa
böcker rekommenderas:
Referenslitteratur
1. Thesis Projects: A Guide for Students in Computer
Science and Information Systems; 2nd Edition
Författare: Mikael Berndtsson et al.
Förlag: Springer
Utgiven: 2007, Antal sidor: 162
ISBN-13: 978-1848000087
2. Att skriva en bra uppsats, Upplaga 2
Författare: Peter Stray Jørgensen och Lotte Rienecker
Utgivningsår: 2008
Antal sidor: 416
ISBN: 9789147087679
3. Svenska språkrådet: Skrivregler
Förlag: Liber AB
Utgivningsår: 2008
ISBN: 9789147903870
4. How to write a thesis, Upplaga 3
Författare: Rowena Murray
Utgiviningsår: 2011
Antal sidor: 384
ISBN: 9780335244287
5. How to research
Författare: Blaxter L., C. Hughes, M. Tight,
Förlag: Open University Press
Utgivningsår: 2007
Antal sidor: 287 sidor
ISBN-10: 033521746X
ISBN-13: 9780335217465
6. This is not an article. Just some food for thought on how to write one. Sørensen, C.Proceedings of the 17th information systems research seminar in Scandinavia. Quality by diversity in information systems research. Part 1.ed. P. Kerola; A. Juustila; J. Järvinen. Oulu :University of Oulu, 1994. p. 46-59
7. Experimental Design: From User Studies to Psychophysics
Författare: Douglas Cunningham och Christian
Wallraven
Förlag: AK Peters/CRC Press
Utgivningsår: 2011
Antal sidor: 408
ISBN-10: 1568814682
ISBN-13: 978-1568814681
8. Länkar till referenslitteratur via internet kommer
också att tillhandahållas vid kursstart.

Kurslitteratur och övriga läromedel

Huvudlitteratur
Tillhandahålls av institutionen: Anvisningar för examensarbeten inom datavetenskap.
Övrig kurslitteratur väljs individuellt av studenten i samråd med handledare. Kurslitteraturen är inte obligatorisk men dessa
böcker rekommenderas:
Referenslitteratur
1. Thesis Projects: A Guide for Students in Computer
Science and Information Systems; 2nd Edition
Författare: Mikael Berndtsson et al.
Förlag: Springer
Utgiven: 2007, Antal sidor: 162
ISBN-13: 978-1848000087
2. Att skriva en bra uppsats, Upplaga 2
Författare: Peter Stray Jørgensen och Lotte Rienecker
Utgivningsår: 2008
Antal sidor: 416
ISBN: 9789147087679
3. Svenska språkrådet: Skrivregler
Förlag: Liber AB
Utgivningsår: 2008
ISBN: 9789147903870
4. How to write a thesis, Upplaga 3
Författare: Rowena Murray
Utgiviningsår: 2011
Antal sidor: 384
ISBN: 9780335244287
5. How to research
Författare: Blaxter L., C. Hughes, M. Tight,
Förlag: Open University Press
Utgivningsår: 2007
Antal sidor: 287 sidor
ISBN-10: 033521746X
ISBN-13: 9780335217465
6. This is not an article. Just some food for thought on how to write one. Sørensen, C.Proceedings of the 17th information systems research seminar in Scandinavia. Quality by diversity in information systems research. Part 1.ed. P. Kerola; A. Juustila; J. Järvinen. Oulu :University of Oulu, 1994. p. 46-59
7. Experimental Design: From User Studies to Psychophysics
Författare: Douglas Cunningham och Christian
Wallraven
Förlag: AK Peters/CRC Press
Utgivningsår: 2011
Antal sidor: 408
ISBN-10: 1568814682
ISBN-13: 978-1568814681
8. Länkar till referenslitteratur via internet kommer
också att tillhandahållas vid kursstart.

Lärande och undervisning

Studenten arbetar individuellt och självständigt och är ansvarig för att examensarbetet slutförs inom givna tidsramar och med givna handledningsresurser och håller tillräckligt hög kvalitet. Undantag mot individuella arbeten ska godkännas av examinator.

Varje student vägleds av en akademisk handledare vid högskolan. Utöver den akademiska handledaren är det även möjligt för en student att ha en extern handledare från exempelvis näringslivet eller ett annat lärosäte.

Kursen inleds med introduktionsseminarier. Den resterande tiden består av självständigt arbete i form av planering, utförande och redovisning av ett examensarbete samt en opposition mot ett annat examensarbete. Under arbetet ska studenten underhålla en e-portfolio på kursens läroplattform där denne regelbundet informerar om examensarbetets status och progress.

Den slutgiltiga, reviderade, akademiska rapporten betygssätts av examinator efter muntlig presentation. Examinator betygsätter den akademiska rapporten baserat på sin egen bedömning samt beaktande av resultatet från den kollegiala fackgranskningen. Även projektplanen bedöms av examinator med stöd av den kollegiala fackgranskningen.

Presentationen och försvaret bör genomföras först efter det att (i) det finns en godkänd projektplan och (ii) den akademiska handledaren har meddelat examinator skriftligen att det akademiska arbetet är tillräckligt i sin nuvarande form för att presenteras och försvaras. Handledarens bedömning innebär inte att den akademiska rapporten kommer att bedömas som godkänd utan betygsättande bedömning görs av examinator efter genomförd presentation och försvar av den akademiska rapporten.

Projektplanen, den muntliga presentationen och försvaret, den muntliga och skriftliga oppositionen och den akademiska rapporten ska följa de anvisningar och mallar som ingår i Instructions for Degree Projects som tillhandahålls av fakulteten för datavetenskaper.

Kursen är en campus-kurs. Studenten förutsätts finnas tillgänglig för handledning. Det är studentens ansvar att hushålla med handledningsresursen. Studenten har inte rätt till handledning utanför terminstid.

Student som under kurstiden inte blir klar i tid med ett påbörjat självständigt arbete kan få fortsatt handledning endast i begränsad omfattning. Dock har studenten alltid rätt att få sitt självständiga arbete bedömt vid efterföljande examinationstillfälle.

Undervisningen bedrivs på svenska/engelska.

Lärare

Examinator
 1. Prashant Goswami
Kursansvarig
 1. Prashant Goswami

Planerade lärtillfällen

Föreläsningar, seminarier och handledning.

Bedömning

Examinationsmoment för kursen
Kod Benämning Högskolepoäng Betyg
1405 Projektförslag 2 G-U
1415 Presentation 2 G-U
1425 Opposition 2 G-U
1435 Uppsats 1 9 A-F
 1. 1Bestämmer kursens slutbetyg vilket utfärdas först när samtliga moment godkänts.

Betyg

Kursen bedöms med betygen A Utmärkt, B Mycket bra, C Bra, D Tillfredsställande, E Tillräckligt, FX Otillräckligt, komplettering krävs, F Underkänd.

Tentamina

Du kan läsa mer om tentamen i Studentportalen och där anmäler du dig till de flesta tentamina.


Det kan finnas andra planerade examinationstillfällen. Information om dem finns i lärplattformen Canvas eller på annan plats som kursansvarig hänvisar till.

Kursvärdering

Kursansvarig ansvarar för att studenternas synpunkter på kursen systematiskt och regelbundet inhämtas och att resultaten av utvärderingar i olika former påverkar kursens utformning och utveckling.

Har du en fråga? Skriv den här, så återkommer vi så snart som möjligt!
×