PA2581 Människan och gruppen i mjukvaruutveckling

Fristående kurs, 5 Högskolepoäng, Avancerad nivå, höstterminen 2020

Tillfället är stängt för anmälan

Syftet med kursen är att ge en bred förståelse av människor som huvudfaktorn för framgångsrika mjukvaruprojekt. Den studerande utvecklar förståelse för kognitiva, psykologiska och sociala begrepp och processer som förekommer hos individer och grupper som deltar i och driver mjukvaruutveckling. Kursen berör också frågeställningar på organisationsnivå. Kursen kompletterar teknik- och processfokuset som dominerar mjukvaruteknikområdet idag. Deltagarna i kursen utvecklar färdigheter för att tillgodose sina egna behov och behov hos kollegor och anställda, förstå mänskliga faktorer som påverkar arbetet inom mjukvaruutveckling, och kunna delta i att förbättra sin arbetsmiljö och öka chanserna för framgångsrika mjukvaruprojekt.

Fakta

 • Undervisningsform: Distans, blandad undervisningstid, deltid 17%
 • Studietid: 2020 vecka 36 till 2021 vecka 02
 • Nivå: A1N
 • Anmälan: Tillfället är stängt för anmälan
 • Språk: Undervisningen ges på engelska.
 • Ort: Hela eller delar av undervisningen bedrivs på distans.
 • Antal träffar: Obligatoriska: inga, Frivilliga: inga
 • Huvudområde: Programvaruteknik
 • Kursplan: Ladda ner
 • Välkomstbrev: Ladda ner
 • Förkunskapskrav: Minst 90 hp inom ett tekniskt område varav en avklarad kurs på 7,5 hp inom Grundläggande Programvaruteknik (Software Engineering) eller Programvaruutvecklingsprojekt i grupp, och varav minst 30 hp skall utgöras av kurser inom ett eller flera av följande områden: Programmering, Objektorienterad systemutveckling, Programvarudesign, Datastrukturer och algoritmer, Databasteknik, Datakommunikation, Realtidssystem, Operativsystem.

  eller

  Minst 90 hp inom området teknologi och minst 2 års yrkeserfarenhet av mjukvarurelaterad utveckling (visas exempelvis genom intyg från arbetsgivare).

Innehåll

Kursen omfattar fyra moduler:
Introduktion till Behavioural Software Engineering: Definitioner, begrepp och motiv.
Individer: Grundläggande kognitiva och psykologiska begrepp.

 • Personlighet och kognitiva fördomar.
 • Motivation och attityder.
 • Upplevelse och känslor.

Grupper: Normer och kreativitet.
Organisationer: Människan i mjukvaruorganisationer.

Lärandemål

Kunskap och förståelse

• Kunna förklara och diskutera vikten av Behavioural Software Engineering.
• Kunna jämföra och relatera mänskliga och tekniska perspektiv på mjukvaruutveckling.
• Kunna definiera och diskutera grundläggande kognitiva och psykologiska begrepp på individ-, grupp- och organisationsnivå.
Färdighet och förmåga

• Kunna känna igen och analysera kognitiva och psykologiska processer som förekommer inom mjukvaruutveckling.
Värderingsförmåga och förhållningssätt

• Kunna kritiskt reflektera över kognitiva och psykologiska processer som påverkar mjukvaruprojekt samt sina personliga erfarenheter av sådana processer.

Kurslitteratur och övriga läromedel

Material såsom forskningsartiklar och annat kursmaterial samt rekommendationer för vidare läsning tillhandahålls på kursens lärplattform.

Kurslitteratur och övriga läromedel

Material såsom forskningsartiklar och annat kursmaterial samt rekommendationer för vidare läsning tillhandahålls på kursens lärplattform.

Lärande och undervisning

Undervisningen sker i form av online-föreläsningar, inspelat videomaterial, skriftligt material i lärplattformen, populärlitteratur, forskningslitteratur, övningsuppgifter och inlämningsuppgifter. Studenten bekantar sig med begrepp ur videoföreläsningar och skriftligt material och fördjupar sedan sin förståelse och tillämpning av dessa begrepp i formativa övningsuppgifter och betygsgrundande inlämningsuppgifter. Studenten sammafattar sin kunskap som helhet i en slutlig betygsgrundande inlämningsuppgift.

Lärare

Examinator
 1. Fabian Fagerholm
Kursansvarig
 1. Fabian Fagerholm

Bedömning

Betyg

Kursen bedöms med betygen G Godkänd, UX Otillräckligt, komplettering krävs, U Underkänd.

Tentamina

Du kan läsa mer om tentamen i Studentportalen och där anmäler du dig till de flesta tentamina.


Det kan finnas andra planerade examinationstillfällen. Information om dem finns i lärplattformen Canvas eller på annan plats som kursansvarig hänvisar till.

Kursvärdering

Kursansvarig ansvarar för att studenternas synpunkter på kursen systematiskt och regelbundet inhämtas och att resultaten av utvärderingar i olika former påverkar kursens utformning och utveckling.

Har du en fråga? Skriv den här, så återkommer vi så snart som möjligt!
×