PA2578 Produkthantering och kravhantering för digitala miljöer

Fristående kurs, 7,5 Högskolepoäng, Avancerad nivå, höstterminen 2020

Tillfället är stängt för anmälan

Syftet med kursen är att erbjuda en gedigen och substantiell träning i kontinuerlig kravhantering och produkthantering för digitala miljöer. Det inkluderar en förståelse för hur digitalisering påverkar företagens verksamhet och vilka produkter som kan komma att digitaliseras
eller ersättas. Kursen går igenom olika affärsmodeller som digitaliseringen introducerar i industrin och presenterar hur företag drar ekonomisk och organisatorisk nytta av digitala produkter och tjänster.
Kursen förbereder studenter i att praktiskt hantera problem som uppstår vid hantering av krav i en förändringsbenägen och kostnadskänslig verklighet.
Kursen diskuterar utmaningar i relation till storskalig kravhantering och marknadsdriven kravhantering. Områden som diskuteras och kopplas till industripraxis inkluderar kontinuerlig kravhantering, kravhanteringsprocessförbättringar, och teknisk produkthantering.

Fakta

 • Undervisningsform: Distans, blandad undervisningstid, deltid 25%
 • Studietid: 2020 vecka 36 till 2021 vecka 02
 • Nivå: A1N
 • Anmälan: Tillfället är stängt för anmälan
 • Språk: Undervisningen ges på engelska.
 • Ort: Hela eller delar av undervisningen bedrivs på distans.
 • Antal träffar: Obligatoriska: inga, Frivilliga: inga
 • Huvudområde: Programvaruteknik
 • Kursplan: Ladda ner
 • Välkomstbrev: Ladda ner
 • Förkunskapskrav: Minst 90 hp varav minst 60 hp inom ett tekniskt område.

Innehåll

Kursen innehåller fyra delmoment:
1. Digitalisering i arbetsmijö – möjligheter och utmaningar inom digitalisering och relationen mellan digitalisering och företag, tjänster och produkt/process kvalitet.
2. Värde, strategi och affärsmodeller – hur digitalisering påverkar identifiering och kvantificering av värde i verksamhet och hur man planerar strategier baserat på mjukvaruintensiva och digitala produkter och tjänster.
3. Kravhantering och prioritering – processer, metoder och måldokument som kan användas för kontinuerlig kravhantering och prioritering för mjukvaruintensiva produkter och tjänster.
4. Produkthantering och release hantering – processer och metoder för att skapa produktstrategier och realisera strategin i releaser med önskat funktionalitet och kvalitet.

Lärandemål

Kunskap och förståelse

• Kunna förklara utmaningarna och möjligheterna som digitalisering erbjuder
• Kunna förklara hur affärsmodeller och rutiner kommer påverkas av digitalisering
• Kunna förklara utmaningarna med kontinuerlig kravhantering och produkthantering
• Kunna förklara utmaningarna med planering och leverans av digitala produkter och tjänster
Färdighet och förmåga

• Utförligt kunna analysera möjligheter och utmaningar med digitalisering av verkamhet
• Utförligt kunna applicera affärsmodellstekniker/metoder och planera mjukvaruintensiva produkter och tjänster
• Utförligt kunna applicera lämpliga tekniker/metoder i en storskalig kravhanteringssituation
• Kunna planera innehåll av produkter och deras leveranstid och metod.
• Kunna analysera viktiga värdeaspekter som påverkar digitaliserad verksamhet.

Värderingsförmåga och förhållningssätt

• Översikligt kunna förklara utmaningarna med, och applicera lämpliga tekniker och metoder som motiverar kontinuerlig kravhantering och produkthantering, samt utmaningarna i att skapa en process för kontinuerlig kravhantering.
• Översikligt kunna förklara utmaningarna med digitalisering i arbetsmijö och möjligheter inom digitalisering som kan leda till nya företag, tjänster, tillväxt och/eller ökat kvalitet

Kurslitteratur och övriga läromedel

Material såsom forskningsartiklar och annat kursmaterial tillhandahålls på kursens lärplattform, och rekommendationer för vidare läsning.

Kurslitteratur och övriga läromedel

Material såsom forskningsartiklar och annat kursmaterial tillhandahålls på kursens lärplattform, och rekommendationer för vidare läsning.

Lärande och undervisning

Undervisningen sker i form av online föreläsningar, inspelat videomaterial, tillsammans med skrivet material, litteratur och forskningslitteratur. Uppgifterna är konstruerade för att hjälpa studenten att reflektera över tidigare erfarenheter, litteratur, och forskningsartiklar, och relatera dessa till varandra. Under kursens gång kommer kommunikation, feedback och diskussioner med lärare och andra deltagare ske via e-post, kursens lärplattform och via online möten. Examination sker genom skrivna rapporter. Undervisningen ges på engelska.

Lärare

Examinator
 1. Krzysztof Wnuk
Kursansvarig
 1. Krzysztof Wnuk

Bedömning

Betyg

Kursen bedöms med betygen G Godkänd, UX Otillräckligt, komplettering krävs, U Underkänd.

Tentamina

Du kan läsa mer om tentamen i Studentportalen och där anmäler du dig till de flesta tentamina.


Det kan finnas andra planerade examinationstillfällen. Information om dem finns i lärplattformen Canvas eller på annan plats som kursansvarig hänvisar till.

Kursvärdering

Kursansvarig ansvarar för att studenternas synpunkter på kursen systematiskt och regelbundet inhämtas och att resultaten av utvärderingar i olika former påverkar kursens utformning och utveckling.

Har du en fråga? Skriv den här, så återkommer vi så snart som möjligt!
×