PA2582 Säkerhet i mjukvaruintensiv produkt- och tjänsteutveckling - en introduktion

Fristående kurs, 6 Högskolepoäng, Avancerad nivå, höstterminen 2020

Tillfället är stängt för anmälan

Syftet med kursen är att introducera säkerhet inom programvaruteknik/mjukvaruutveckling. Denna kurs introducerar olika säkerhetslager, säkerhet utifrån ett utvecklings-/operationellt-/teknologiskt perspektiv, säkerhet "inbyggt", arkitektonisk säkerhet och "mönster", ROI på preemptiv säkerhet, säkerhetsriskbedömning, "privacy" i relation till säkerhet, användbarhet i relation till säkerhet.

Fakta

 • Undervisningsform: Distans, blandad undervisningstid, deltid 17%
 • Studietid: 2020 vecka 36 till 2021 vecka 02
 • Nivå: A1N
 • Anmälan: Tillfället är stängt för anmälan
 • Språk: Undervisningen ges på engelska.
 • Ort: Hela eller delar av undervisningen bedrivs på distans.
 • Antal träffar: Obligatoriska: inga, Frivilliga: inga
 • Huvudområde: Programvaruteknik
 • Kursplan: Ladda ner
 • Välkomstbrev: Ladda ner
 • Förkunskapskrav: För tillträde till kursen krävs minst 120 hp varav 90 hp inom ett tekniskt område och minst 2 års yrkeserfarenhet inom område som är relaterat till mjukvaruintensiv produkt och/eller tjänsteutveckling (visas exempelvis genom intyg från arbetsgivare).

Innehåll

Studenten kommer att lära sig förstå vikten av att ta säkerhetsaspekter i beaktande redan under planering och utveckling av mjukvaruintensiv produkt- och tjänsteutveckling. Under kursen kommer studenten bli bekant med, samt få praktisk tillämpning av, olika sätt att utvärdera, planera samt förbereda för så kallad ”säker” mjukvaruutveckling. Genom att kunna ta in säkerhetsaspekter som en del av produktdesign och utveckling kan man använda sig av olika tekniker och metoder som t ex arkitekturiella mönster och bra principer. Vidare ingår även att förstå de olika faserna och aspekterna som påverkas av säkerhetsrisker genom att förstå att säkerhet behöver ses i tre lager, utvecklingssäkerhet, operationell säkerhet och teknikbaserad säkerhet.
Kursen omfattar följande moment:
• Bakgrund till programvarusäkerhet samt dess påverkan på mjukvaruutveckling
• Säker mjukvaruutveckling
• Säkra arkitekturer och design
• ROI samt avvägning mellan säkerhet och andra kvalitetsaspekter så som användbarhet
• Riskanalys
• Introduktion till infrastruktursval i relation till säkerhet
• Introduktion till hur val av teknik och språk påverkar säkerhet

Lärandemål

Kunskap och förståelse
• Kunna redogöra för förståelse för säkerhetsaspekter i säker mjukvaruutveckling
• Kunna tillgodogöra sig detaljförståelse för att tillämpa olika metoder (t ex tillämpning av säker arkitektur) för att åstadkomma säker mjukvaruutveckling
• Kunna redogöra för hur en initial säkerhetsanalys och trade-off görs i relation till säkerhet vid design och utveckling av en mjukvaruintensiv produkt/tjänst
Färdighet och förmåga
• Kunna tillämpa de ramverk och metoder, modeller och processer som presenteras under kursen i syfte att realisera s.k. ”säker mjukvara”
Värderingsförmåga och förhållningssätt
• Kunna värdera och bedöma lämplig tillämpning av de ramverk och metoder, modeller och processer som gås igenom under kursen samt den trade-off dess tillämpning medför

Kurslitteratur och övriga läromedel

Material såsom forskningsartiklar och annat kursmaterial tillhandahålls på kursens lärplattform, och rekommendationer för vidare läsning.

Kurslitteratur och övriga läromedel

Material såsom forskningsartiklar och annat kursmaterial tillhandahålls på kursens lärplattform, och rekommendationer för vidare läsning.

Lärande och undervisning

Undervisningen sker i form av online föreläsningar, inspelat videomaterial, tillsammans med skrivet material,
litteratur och forskningslitteratur. Under kursens gång kommer kommunikation, feedback och diskussioner
med lärare och andra deltagare ske via e-post, kursens lärplattform och via online möten.

Lärare

Examinator
 1. Tony Gorschek
Kursansvarig
 1. Oleksandr Adamov

Bedömning

Betyg

Kursen bedöms med betygen G Godkänd, UX Otillräckligt, komplettering krävs, U Underkänd.

Tentamina

Du kan läsa mer om tentamen i Studentportalen och där anmäler du dig till de flesta tentamina.


Det kan finnas andra planerade examinationstillfällen. Information om dem finns i lärplattformen Canvas eller på annan plats som kursansvarig hänvisar till.

Kursvärdering

Kursansvarig ansvarar för att studenternas synpunkter på kursen systematiskt och regelbundet inhämtas och att resultaten av utvärderingar i olika former påverkar kursens utformning och utveckling.

Har du en fråga? Skriv den här, så återkommer vi så snart som möjligt!
×