UD1453 Spelutveckling - 3D-modellering och karaktärsanimation

Fristående kurs, 15 Högskolepoäng, Grundnivå, vårterminen 2021

Tillfället är stängt för anmälan

Kursen syftar till att ge grundläggande kunskaper och erfarenheter för skapande av spelgrafik. Detta sker med hjälp av 2D- och 3D-verktyg. Kursen innehåller även tekniker för riggning och animering av karaktärer och deras rörelsemönster anpassade för digitala spel. Studenten förväntas efter avslutad kurs ha förvärvat teoretiska och praktiska kunskaper för att ta fram 3D-objekt för spel och andra virtuella miljöer.

Fakta

 • Undervisningsform: Distans, blandad undervisningstid, deltid 50%
 • Studietid: 2021 vecka 03 till 2021 vecka 22
 • Nivå: G1N
 • Anmälan: Tillfället är stängt för anmälan
 • Språk: Undervisningen ges på svenska.
 • Ort: Hela eller delar av undervisningen bedrivs på distans.
 • Antal träffar: Obligatoriska: inga, Frivilliga: inga
 • Huvudområde: Utveckling av digitala spel
 • Kursplan: Ladda ner
 • Välkomstbrev: Ladda ner
 • Förkunskapskrav: Grundläggande behörighet.

Innehåll

Kursen ger:
• Grundläggande 3D-modelleringskunskaper, med fokus på polygonmodellering.
• Analys och förståelse av tekniska aspekter och termer för uppbyggnaden av en 3D-karaktär. Detta i förhållande till en karaktärs anatomi.
• Teori för 3D-karaktärsanimering i spel.
• Skapandet och användandet av system för riggning.

Lärandemål

Kunskap och förståelse
• övergripande förstå, hur olika digitala verktyg används i en modelleringsprocess.
• ha en förståelse för karaktärers rörelsemönster.
• kunna visa på en teoretisk kunskap rörande 3D-modellering och 3D-animation.

Färdighet och förmåga
• ha grundläggande färdighet och förmåga av 3D-modellering och texturering.
• självständigt, utifrån en problembeskrivning, kunna designa och konstruera fungerande 3D-modeller anpassade för spelutveckling.
• kunna konstruera och animera enkla 3D-karaktärer klara för spel.
• kunna använda koncept och begrepp inom 3D-modellering och animation.
• kunna identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och självständigt utveckla sin kompetens.

Värderingsförmåga och förhållningssätt
• kunna argumentera för val av design i förhållande till ett modelleringsperspektiv.
• kunna diskutera för- och nackdelar med de modelleringstekniker som kursen går igenom.
• kunna argumentera kring val av anatomisk uppbyggnad av en 3D-karaktär.
• kunna argumentera kring för- och nackdelar med den topologiska uppbyggnaden av en 3D-karaktär.

Kurslitteratur och övriga läromedel

Kurslitteratur
Beginner's Guide to Character Creation in Maya Jahirul Amin,
3dtotal Publishing ISBN:9781909414204
Rigging for Games, A Primer for Technical Artists Using Maya and Python Eyal Assaf
Routledge
ISBN: 9780415743051
Referenslitteratur
The Photoshop Toolbox Glyn Dewis
Rocky Nook
ISBN: 9781681983950
Övriga lärresurser
Självstudiematerial samt övningsmaterial kommer tillhandahållas på lärplattformen.

Kurslitteratur och övriga läromedel

Kurslitteratur
Beginner's Guide to Character Creation in Maya Jahirul Amin,
3dtotal Publishing ISBN:9781909414204
Rigging for Games, A Primer for Technical Artists Using Maya and Python Eyal Assaf
Routledge
ISBN: 9780415743051
Referenslitteratur
The Photoshop Toolbox Glyn Dewis
Rocky Nook
ISBN: 9781681983950
Övriga lärresurser
Självstudiematerial samt övningsmaterial kommer tillhandahållas på lärplattformen.

Lärande och undervisning

Studierna bedrivs som självstudier med hjälp av material bestående av kurslitteratur och förinspelade videoinstruktioner samt skriftliga instruktioner/övningsmaterial. Studenterna har regelbundet kontakt med handledaren via lärplattform och möten där handledaren (on-line) kan svara på frågor och hjälpa studenterna individuellt eller i grupp. Examinationen i kursen består av individuella inlämningsuppgifter.

Lärare

Examinator
 1. Martin Lillqvist
Kursansvarig
 1. Martin Lillqvist

Bedömning

Betyg

Kursen bedöms med betygen G Godkänd, UX Otillräckligt, komplettering krävs, U Underkänd.

Tentamina

Du kan läsa mer om tentamen i Studentportalen och där anmäler du dig till de flesta tentamina.


Det kan finnas andra planerade examinationstillfällen. Information om dem finns i lärplattformen Canvas eller på annan plats som kursansvarig hänvisar till.

Kursvärdering

Kursansvarig ansvarar för att studenternas synpunkter på kursen systematiskt och regelbundet inhämtas och att resultaten av utvärderingar i olika former påverkar kursens utformning och utveckling.

Har du en fråga? Skriv den här, så återkommer vi så snart som möjligt!
×