ME1614 Ljudsyntes

Fristående kurs, 7,5 Högskolepoäng, Grundnivå, vårterminen 2021

Ansök

Anmäl dig via antagning.se

Kursens syfte är att introducera ljudsyntes ur både ett historiskt och nutida perspektiv. Kursen syftar vidare till att kursdeltagaren prövar och tillämpar specifika ljudsyntesmetoder för ljuddesign i olika linjära och ickelinjära medieformer.

Fakta

 • Undervisningsform: Distans, blandad undervisningstid, deltid 50%
 • Anmälningskod: BTH-D5822
 • Studietid: 2021 vecka 03 till 2021 vecka 12
 • Nivå: G1F
 • Anmälan: Anmäl dig via antagning.se
 • Språk: Undervisningen ges i huvudsak på svenska men undervisning på engelska kan förekomma.
 • Ort: Hela eller delar av undervisningen bedrivs på distans.
 • Antal träffar: Obligatoriska: inga, Frivilliga: inga
 • Huvudområde: Medieteknik
 • Kursplan: Ladda ner
 • Välkomstbrev: Länk till välkomstbrev från ansvarig lärare finns här senast 3 veckor innan kursstart.
 • Förkunskapskrav: Grundläggande behörighet.

Innehåll

Kursen ger inledningsvis en teoretisk överblick av ljudsyntesens ursprung och historia. Vidare introducerar kursen de fundamentala byggstenarna och ett urval av metoder för ljudsyntes, som förankras både teoretiskt och praktiskt. Kursen fokuserar på subtraktiv ljudsyntes som huvudsaklig syntesmetod, men även metoder som t.ex. additiv-, wavetable- och granularsyntes presenteras och prövas. Kursen fokuserar sedan på tillämpning av ljudsyntes i olika ljuddesignkontexter, t.ex. gränssnittsljud och effektljud i digitala spel, generativa droner och rekonstruktion av fysiska ljud.

Lärandemål

Kunskap och förståelse
• kunna redogöra för olika ljudsyntesmetoder, dess moduler och funktioner
• kunna dekonstruera en förprogrammerad modulär syntpatch och beskriva dess uppbyggnad och funktion.
Färdighet och förmåga
• kunna tillämpa ljudsyntesmetoder för att framställa generativa droner
• kunna tillämpa ljudsyntesmetoder för ljuddesign i en spelkontext
• kunna tillämpa ljudsyntesmetoder för rekonstruktion av fysiska ljud.
Värderingsförmåga och förhållningssätt
• kunna argumentera för val av ljudsyntesmetoder kopplat till en specifik ljuddesignkontext.

Kurslitteratur och övriga läromedel

McGuire, S. & Rest, N. (2016) The Musical Art of Synthesis. Burlington, MA Abingdon, Oxon: Focal Press. ISBN: 97811317570523
Aktuella länkar och kurskompendium samt övriga lärresurser presenteras vid kursstart och görs tillgängliga via läroplattform.

Kurslitteratur och övriga läromedel

McGuire, S. & Rest, N. (2016) The Musical Art of Synthesis. Burlington, MA Abingdon, Oxon: Focal Press. ISBN: 97811317570523
Aktuella länkar och kurskompendium samt övriga lärresurser presenteras vid kursstart och görs tillgängliga via läroplattform.

Lärande och undervisning

I kursen introduceras historik, relevanta begrepp och metoder genom föreläsningar
och workshops. Studenten prövar presenterade metoder genom experimentering på egen hand. Därefter introduceras metoder för ljudsyntes i specifika ljuddesignkontexter, och dessa prövas av studenten genom inlämningsuppgifter som består av modulära syntpatcher framtagna i en specifik mjukvara, samt skriftliga rapporter.

Lärare

Examinator
 1. Sven Johansson
Kursansvarig
 1. Sven Johansson

Bedömning

Betyg

Kursen bedöms med betygen G Godkänd, UX Otillräckligt, komplettering krävs, U Underkänd.

Tentamina

Du kan läsa mer om tentamen i Studentportalen och där anmäler du dig till de flesta tentamina.


Det kan finnas andra planerade examinationstillfällen. Information om dem finns i lärplattformen Canvas eller på annan plats som kursansvarig hänvisar till.

Kursvärdering

Kursansvarig ansvarar för att studenternas synpunkter på kursen systematiskt och regelbundet inhämtas och att resultaten av utvärderingar i olika former påverkar kursens utformning och utveckling.