PA1445 Kandidatarbete i Programvaruteknik

Fristående kurs, 15 Högskolepoäng, Grundnivå, vårterminen 2021

Ansök

Anmäl dig via antagning.se

Kursen syftar till att studenten skall integrera, vidareutveckla och fördjupa sina kunskaper och färdigheter inom ett begränsat område av det som behandlats inom tidigare genomförda kurser inom utbildningen. Kandidatarbetet syftar till att ge kunskaper och färdigheter i att tillämpa ett vetenskapligt arbetssätt. Detta inkluderar att självständigt identifiera ett problem och formulera relevanta forskningsfrågor i programvaruteknik. Syftet är vidare att planera, genomföra och presentera ett vetenskapligt arbete på kandidatnivå inom området programvaruteknik. Arbetet kan vara av utredande eller konstruktiv karaktär och ska innefatta litteraturstudier och rapportskrivning.

Fakta

 • Undervisningsform: Campus, dagtid, deltid 50%
 • Anmälningskod: BTH-D5823
 • Studietid: 2021 vecka 03 till 2021 vecka 22
 • Nivå: G2E
 • Anmälan: Anmäl dig via antagning.se
 • Språk: Undervisningen ges i huvudsak på svenska men undervisning på engelska kan förekomma.
 • Ort: Karlskrona
 • Huvudområde: Programvaruteknik
 • Kursplan: Ladda ner
 • Välkomstbrev: Länk till välkomstbrev från ansvarig lärare finns här senast 3 veckor innan kursstart.
 • Förkunskapskrav: Avklarade kurser om minst 60 högskolepoäng inom Programvaruteknik med successiv fördjupning varav minst 30 hp på G1F-nivå eller högre.

Innehåll

Kursen innehåller fyra moment:
1. Förstudie och planering
2. Genomförande
a. Forskningsarbete
b. Handledning
c. Skriftlig redovisning
3. Muntlig redovisning och försvar
4. Opposition
a. Skriftlig opposition
b. Muntlig opposition

Lärandemål

Kunskap och förståelse
Efter genomförd kurs ska studenten:

 • Kunna redogöra för ett antal aktuella forskningsfrågor inom huvudområdet programvaruteknik.


Färdighet och förmåga
Efter genomförd kurs ska studenten:
 • kunna söka, samla, värdera och kritiskt tolka relevant information i en problemställning samt kritiskt diskutera företeelser, frågeställningar och situationer
 • kunna självständigt identifiera, formulera givna tidsramar
 • kunna muntligt och skriftligt redogöra för och diskutera information, problem och lösningar i dialog med olika grupper
 • kunna ur ett programvarutekniskt perspektiv göra bedömningar med hänsyn till relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter
 • kunna identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och att utveckla sin kompetens.


Värderingsförmåga och förhållningssätt
Efter genomförd kurs ska studenten:
 • självständigt kunna söka, inhämta och värdera tillgänglig litteratur och annan bakgrundsinformation som är relevant för en problemställning inom huvudområdet programvaruteknik.
 • självständigt kunna identifiera, formulera och lösa problem inom huvudområdet programvaruteknik
 • självständigt kunna planera och genomföra uppgifter inom givna tidsramar
 • visa förmåga att muntligt och skriftligt redogöra för kandidatarbetets relevans, syfte och resultat i dialog med olika grupper.
 • självständigt kunna disponera och utforma ett kandidatarbete som följer strukturen för en vetenskaplig rapport inom huvudområdet programvaruteknik.
 • kritiskt granska, värdera och konstruktivt ifrågasätta andras arbeten avseende frågeställning, genomförande och resultat.

Kurslitteratur och övriga läromedel

Kurslitteratur:

Projects in Computing and Information Systems, A student´s guide, 2nd revision.
Författare: Christian Dawson Sommerville.
Förlag: Pearson Edu Ltd.
Utgiven: 2009, antal sidor: 304.
ISBN-10: 0273721313.
ISBN-13: 978-0273721.


Referenslitteratur:
1. Att skriva en bra uppsats, Upplaga 2.
Författare: Peter Stray Jørgensen och Lotte Rienecker
Utgivningsår: 2008
Antal sidor: 416
ISBN: 9789147087679.

2. Svenska språkrådet: Skrivregler.
Förlag: Liber AB
Utgivningsår: 2008
ISBN: 9789147903870.

3. How to write a thesis, Upplaga 3.
Författare: Rowena Murray
Utgivningsår: 2011
Antal sidor: 384
ISBN: 9780335244287.

4. How to research.
Författare: Blaxter L., C. Hughes, M. Tight
Förlag: Open University Press
Utgivningsår: 2007
Antal sidor: 287 sidor
ISBN-10: 033521746X
ISBN-13: 9780335217465.

Kurslitteratur och övriga läromedel

Kurslitteratur:

Projects in Computing and Information Systems, A student´s guide, 2nd revision.
Författare: Christian Dawson Sommerville.
Förlag: Pearson Edu Ltd.
Utgiven: 2009, antal sidor: 304.
ISBN-10: 0273721313.
ISBN-13: 978-0273721.


Referenslitteratur:
1. Att skriva en bra uppsats, Upplaga 2.
Författare: Peter Stray Jørgensen och Lotte Rienecker
Utgivningsår: 2008
Antal sidor: 416
ISBN: 9789147087679.

2. Svenska språkrådet: Skrivregler.
Förlag: Liber AB
Utgivningsår: 2008
ISBN: 9789147903870.

3. How to write a thesis, Upplaga 3.
Författare: Rowena Murray
Utgivningsår: 2011
Antal sidor: 384
ISBN: 9780335244287.

4. How to research.
Författare: Blaxter L., C. Hughes, M. Tight
Förlag: Open University Press
Utgivningsår: 2007
Antal sidor: 287 sidor
ISBN-10: 033521746X
ISBN-13: 9780335217465.

Lärande och undervisning

I kandidatarbetet väljer studenten med hjälp av en handledare att fokusera på aktuella forskningsfrågor inom programvaruteknik. Studenter besvarar frågorna vanligen genom en litteraturstudie och en empirisk studie. Studenter får stöd i arbetet genom regelbundna möten med handledare och föreläsningar som fokuserar på forskningsmetoder, skrivande av akademiskt arbete och kritisk analys av källor. Den slutgiltiga, reviderade, akademiska rapporten betygssätts av examinator efter muntlig presentation.
Studenten har inte rätt till handledning utanför terminstid.
Student som under kurstiden inte blir klar i tid med ett påbörjat självständigt arbete kan få fortsatt handledning endast i begränsad omfattning. Dock har studenten alltid rätt att få sitt självständiga arbete bedömt vid efterföljande examinationstillfälle.

Lärare

Examinator
 1. Conny Johansson
Kursansvarig
 1. Conny Johansson

Bedömning

Examinationsmoment för kursen
Kod Benämning Högskolepoäng Betyg
1705 Projektförslag 2 G-U
1715 Presentation 1 G-U
1725 Opposition 1 G-U
1735 Uppsats 1 11 A-F
 1. 1Bestämmer kursens slutbetyg vilket utfärdas först när samtliga moment godkänts.

Betyg

Kursen bedöms med betygen A Utmärkt, B Mycket bra, C Bra, D Tillfredsställande, E Tillräckligt, FX Otillräckligt, komplettering krävs, F Underkänd.

Tentamina

Du kan läsa mer om tentamen i Studentportalen och där anmäler du dig till de flesta tentamina.


Det kan finnas andra planerade examinationstillfällen. Information om dem finns i lärplattformen Canvas eller på annan plats som kursansvarig hänvisar till.

Kursvärdering

Kursansvarig ansvarar för att studenternas synpunkter på kursen systematiskt och regelbundet inhämtas och att resultaten av utvärderingar i olika former påverkar kursens utformning och utveckling.