PA2534 Masterarbete i Programvaruteknik

Fristående kurs, 30 Högskolepoäng, Avancerad nivå, vårterminen 2021

Ansök

Anmäl dig via antagning.se

Syftet med kursen är att studenten ska träna sin förmåga att definiera, planera, genomföra och redovisa ett självständigt vetenskapligt forskningsarbete. Studenten förväntas tillämpa de under utbildningen förvärvade kunskaperna för att självständigt fördjupa sig inom ett eller flera specifika delområden inom huvudområdet programvaruteknik. Målet för studenten är att muntligen och skriftligen redovisa resultatet av forskningsarbetet samt att kritiskt granska och opponera på ett annat examensarbete. Redovisningen ska uppfylla de krav och kriterier som gäller för vetenskaplig text.

Fakta

 • Undervisningsform: Campus, dagtid, heltid
 • Anmälningskod: BTH-D5824
 • Studietid: 2021 vecka 03 till 2021 vecka 22
 • Nivå: A2E
 • Anmälan: Anmäl dig via antagning.se
 • Språk: Undervisningen ges på engelska.
 • Ort: Karlskrona
 • Huvudområde: Programvaruteknik
 • Kursplan: Ladda ner
 • Välkomstbrev: Länk till välkomstbrev från ansvarig lärare finns här senast 3 veckor innan kursstart.
 • Förkunskapskrav: För tillträde till kursen krävs minst 90 högskolepoäng inom huvudområdet programvaruteknik, varav minst 30 högskolepoäng på avancerad nivå.
  Dessutom krävs att den studerande har avklarat en kurs i forskningsmetodik i programvaruteknik och/eller datavetenskap om 7.5 högskolepoäng.

Innehåll

Kursen innehåller fyra moment:
1. Förstudie och planering
2. Genomförande
a. Forskningsarbete
b. Handledning och uppföljning
c. Skriftlig redovisning
3. Muntlig redovisning och försvar
4. Opposition
a. Skriftlig opposition
b. Muntlig opposition
Förstudie och planering omfattar framtagande av projektplan som inkludera en tidplan för projektet. I forskningsfasen (genomförande) genomförs projektet och dokumenteras i den akademiska rapporten enligt tidplanen. Det ingår också regelbundna uppföljningar av arbetet. Vid den muntliga redovisningen får studenten försvara sitt examensarbete. Varje student ska även opponera på ett annat examensarbete.

Lärandemål

Kunskap och förståelse

 • visa brett kunnande och förståelse inom programvaruteknik,
 • visa väsentligt fördjupade kunskaper inom minst ett programvarutekniskt delområde, inbegripet fördjupad insikt i aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete,
 • visa fördjupad metodkunskap inom programvaruteknik.

Färdighet och förmåga
 • visa förmåga att kreativt, kritiskt, och självständigt identifiera och formulera vetenskapliga frågeställningar,
 • visa förmåga att med lämpliga metoder besvara vetenskapliga frågeställningar och därigenom bidra till kunskapsutvecklingen i programvaruteknik
 • visa förmåga att planera, följa upp och slutföra ett självständigt forskningsarbete inom givna tidsramar och handledningsresurser
 • visa förmåga att muntligen och skriftligen tydligt redogöra för och diskutera sina slutsatser och den kunskap och de argument som ligger till grund för dessa i dialog med forskare samt med studenter på samma nivå inom området och lekmän
 • diskutera examensarbetet muntligt och skriftligt på engelska
 • visa förmåga att på vetenskaplig grund systematiskt tillämpa kunskap förvärvad under utbildningen och att identifiera, analysera, syntetisera och kritiskt granska vetenskaplig litteratur.

Värderingsförmåga och förhållningssätt
 • visa förmåga att systematiskt och kritiskt granska både sitt eget och andras arbeten med hänsyn till relevanta vetenskapliga, tekniska, samhälleliga, och etiska aspekter
 • visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och att ta ansvar för sin kunskapsutveckling.

Kurslitteratur och övriga läromedel

Huvudlitteratur
Tillhandahålls av institutionen: Anvisningar för examensarbeten inom datavetenskap.
Övrig kurslitteratur väljs individuellt av studenten i samråd med handledare.

Referenslitteratur
1.Thesis Projects: A Guide for Students in Computer Science and Information Systems; 2nd Edition
Författare: Mikael Berndtsson et al.
Förlag: Springer
Utgiven: 2008, Antal sidor: 162
ISBN-13: 978-1848000087
2. Experimentation in Software Engineering ? An Introduction; 2nd Edition
Författare: C. Wohlin, P. Runeson, M. Höst, M.C. Ohlsson, B. Regnell, A. Wesslén
Förlag: Springer Verlag
Utgiven: 2012, Antal sidor: 250
ISBN-13: 978-3642290435

Kurslitteratur och övriga läromedel

Huvudlitteratur
Tillhandahålls av institutionen: Anvisningar för examensarbeten inom datavetenskap.
Övrig kurslitteratur väljs individuellt av studenten i samråd med handledare.

Referenslitteratur
1.Thesis Projects: A Guide for Students in Computer Science and Information Systems; 2nd Edition
Författare: Mikael Berndtsson et al.
Förlag: Springer
Utgiven: 2008, Antal sidor: 162
ISBN-13: 978-1848000087
2. Experimentation in Software Engineering ? An Introduction; 2nd Edition
Författare: C. Wohlin, P. Runeson, M. Höst, M.C. Ohlsson, B. Regnell, A. Wesslén
Förlag: Springer Verlag
Utgiven: 2012, Antal sidor: 250
ISBN-13: 978-3642290435

Lärande och undervisning

Studenten arbetar individuellt och självständigt och är ansvarig för att examensarbetet slutförs inom givna tidsramar och med givna handledningsresurser och håller tillräckligt hög kvalitet. Undantag mot individuella arbeten ska godkännas av examinator.

Varje student vägleds av en akademisk handledare vid högskolan. Utöver den akademiska handledaren är det även möjligt för en student att ha en extern handledare från exempelvis näringslivet eller ett annat lärosäte.

Kursen inleds med introduktionsseminarier. Den resterande tiden består av självständigt arbete i form av planering, utförande, uppföljning och redovisning av ett examensarbete samt en opposition mot ett annat examensarbete. Under arbetet ska studenten underhålla en e-portfolio på kursens läroplattform där denne regelbundet informerar om examensarbetets status och progress.

Den slutgiltiga, reviderade, akademiska rapporten betygsätts av examinator efter muntlig presentation. Examinator betygsätter den akademiska rapporten baserat på sin egen bedömning samt beaktande av resultatet från den kollegiala fackgranskningen. Även projektplanen bedöms av examinator med stöd av den kollegiala fackgranskningen.

Presentationen och försvaret kan genomföras först efter det att (i) det finns en godkänd projektplan och (ii) den akademiska rapporten är tillräcklig i sin nuvarande form för att presenteras och försvaras. Bedömningen innebär inte att den akademiska rapporten kommer att bedömas som godkänd utan betygssättande bedömning görs av examinator efter genomförd presentation och försvar av den akademiska rapporten.

Projektplanen, den muntliga presentationen och försvaret, den muntliga och skriftliga oppositionen och den akademiska rapporten ska följa de anvisningar och mallar som ingår i Instructions for Degree Projects som tillhandahålls av fakulteten för datavetenskaper.

Kursen är en campus-kurs. Studenten förutsätts finnas tillgänglig för handledning. Det är studentens ansvar att hushålla med handledningsresursen. Studenten har inte rätt till handledningstid utanför terminstid.

Student som under det aktuella kurstillfället inte blir klar i tid med ett påbörjat självständigt arbete kan få fortsatt handledning endast i begränsad omfattning och under högst sex månader efter kursens slut. Examinator har rätt att avbryta handledningen när all handledningstid är förbrukad. Dock har studenten alltid rätt att få sitt självständiga arbete bedömt vid efterföljande examinationstillfälle. En student som omregistrerar sig på kursen kan normalt inte tillgodoräkna sig ny handledningstid.

Lärare

Kursansvarig
 1. Jürgen Börstler
Lärare
 1. Niklas Lavesson

Planerade lärtillfällen

Föreläsningar och seminarier.

Bedömning

Examinationsmoment för kursen
Kod Benämning Högskolepoäng Betyg
1410 Projektplan 2 G-U
1420 Presentation/Försvar 1 G-U
1430 Opposition 1 G-U
1440 Uppsats och genomförande 1 26 A-F
 1. 1Bestämmer kursens slutbetyg vilket utfärdas först när samtliga moment godkänts.

Betyg

Kursen bedöms med betygen A Utmärkt, B Mycket bra, C Bra, D Tillfredsställande, E Tillräckligt, FX Otillräckligt, komplettering krävs, F Underkänd.

Tentamina

Du kan läsa mer om tentamen i Studentportalen och där anmäler du dig till de flesta tentamina.


Det kan finnas andra planerade examinationstillfällen. Information om dem finns i lärplattformen Canvas eller på annan plats som kursansvarig hänvisar till.

Kursvärdering

Kursansvarig ansvarar för att studenternas synpunkter på kursen systematiskt och regelbundet inhämtas och att resultaten av utvärderingar i olika former påverkar kursens utformning och utveckling.