PA2580 Agil och Lean utveckling av mjukvaruintensiva produkter

Fristående kurs, 7,5 Högskolepoäng, Avancerad nivå, höstterminen 2021

Tillfället är stängt för anmälan

Syftet med kursen är att ge en förståelse för tillämpning av mjukvaruutveckling i en miljö som bygger på filosofin Lean och agilt arbetssätt. Det inkluderar en förståelse för branschrelevanta tekniker för att främja utvecklingen av mjukvaruprodukter samt förståelse för att värdet är av största vikt inom verksamheter och organisationer. Fokus i kursen ligger därmed på att skapa en ökad förståelse för relationen mellan värden och principers påverkan för verksamheter och organisationer för att uppnå bästa tillämpning av agilt arbetssätt och Lean som filosofi.

Fakta

 • Undervisningsform: Distans, blandad undervisningstid, deltid 25%
 • Studietid: 2021 vecka 35 till 2022 vecka 02
 • Nivå: A1N
 • Anmälan: Tillfället är stängt för anmälan
 • Språk: Undervisningen ges på engelska.
 • Ort: Hela eller delar av undervisningen bedrivs på distans.
 • Antal träffar: Obligatoriska: inga, Frivilliga: inga
 • Huvudområde: Programvaruteknik
 • Kursplan: Ladda ner
 • Välkomstbrev: Ladda ner
 • Förkunskapskrav: Minst 90 hp inom ett tekniskt område varav en avklarad kurs på 7,5 hp inom Grundläggande Programvaruteknik (Software Engineering) eller Programvaruutvecklingsprojekt i grupp, och varav minst 30 hp skall utgöras av kurser inom ett eller flera av följande områden: Programmering, Objektorienterad systemutveckling, Programvarudesign, Datastrukturer och algoritmer, Databasteknik, Datakommunikation, Realtidssystem, Operativsystem.

  eller

  Minst 90 hp inom området teknologi och minst 2 års yrkeserfarenhet av mjukvarurelaterad utveckling (visas exempelvis genom intyg från arbetsgivare).

Innehåll

Kursen täcker olika värden, principer och metoder som finns inom domänen agilt och lean. Analyser av de relationer som finns mellan filosofi och principer leder till en förståelse för hur man använder metoderna för att upprätthålla principerna och uppnå ett helhetstänk. I kursen ingår även att, med hjälp av verktyg för värdeflödesanalys, förstå vad så kallad ”waste” innebär för verksamheter och organisationer. Vi analyserar och diskuterar också användandet av flödesteknik och dess centrala roll för att uppnå ett bättre resultat i en verksamhet och organisation.

Lärandemål

Kunskap och förståelse

• Översiktligt kunna redogöra för grundläggande koncept och mål med agil och lean, vanliga agila praktiker och verktyg, agila möjliggörare och begränsningar.
• Ingående kunna förklara olika agila ramverk, deras skillnader, likheter, fördelar och nackdelar.
• Kunna skapa en värdeflödesanalys baserat på en verksamhet.
Färdighet och förmåga

• Detaljerat kunna tillämpa agila och lean principer och göra en utvärdering på hur dessa förhåller sig till en organisation eller verksamhet.
• Kunna planera och genomföra ett agilt arbete med hjälp av agila praktiker och verktyg.
• Kritiskt kunna granska ett agilt och lean förfarande med hjälp av litteratur och kunna förklara och diskutera skillnader mellan olika tillvägagångssätt.
• Kunna applicera en värdeflödesanalys för en process enligt Lean, ifrån en vald verksamhet.
Värderingsförmåga och förhållningssätt

• Kunna kritiskt förklara de motiv som motiverar agil och lean utveckling för en verksamhet.

Kurslitteratur och övriga läromedel

Material såsom forskningsartiklar och annat kursmaterial tillhandahålls på kursens lärplattform, och rekommendationer för vidare läsning.

Kurslitteratur och övriga läromedel

Material såsom forskningsartiklar och annat kursmaterial tillhandahålls på kursens lärplattform, och rekommendationer för vidare läsning.

Lärande och undervisning

Undervisningen sker i form av online föreläsningar, tillsammans med inspelat videomaterial, skrivet material, litteratur och forskningslitteratur. Under kursens gång kommer kommunikation, feedback och diskussioner med lärare och andra deltagare ske via e-post, videokommunikation och kursens läroplattform.
Examination sker genom inlämning av skrivna rapporter.

Lärare

Examinator
 1. Fabian Fagerholm
Kursansvarig
 1. Fabian Fagerholm

Bedömning

Betyg

Kursen bedöms med betygen G Godkänd, UX Otillräckligt, komplettering krävs, U Underkänd.

Tentamina

Du kan läsa mer om tentamen i Studentportalen och där anmäler du dig till de flesta tentamina.


Det kan finnas andra planerade examinationstillfällen. Information om dem finns i lärplattformen Canvas eller på annan plats som kursansvarig hänvisar till.

Kursvärdering

Kursansvarig ansvarar för att studenternas synpunkter på kursen systematiskt och regelbundet inhämtas och att resultaten av utvärderingar i olika former påverkar kursens utformning och utveckling.

Har du en fråga? Skriv den här, så återkommer vi så snart som möjligt! Under sommaren kan svarstiderna vara längre än normalt.
×