ME1633 Grunder i digitala och immersiva upplevelser

Fristående kurs, 15 Högskolepoäng, Grundnivå, höstterminen 2021

Ansök

Anmäl dig via antagning.se

Kursen syftar till att introducera och ge grundläggande färdigheter inom metoder och tekniker för att skapa digitala och immersiva upplevelser. Kursen syftar även till att lägga en medieteknisk grund som innefattar en gemensam begreppsapparat och introduktion till medietekniska metoder med fokus på digitala och immersiva upplevelser.

Fakta

 • Undervisningsform: Distans, blandad undervisningstid, heltid
 • Anmälningskod: BTH-D5841
 • Studietid: 2021 vecka 35 till 2021 vecka 43
 • Nivå: G1N
 • Anmälan: Anmäl dig via antagning.se
 • Språk: Undervisningen ges i huvudsak på svenska men undervisning på engelska kan förekomma.
 • Ort: Hela eller delar av undervisningen bedrivs på distans.
 • Antal träffar: Obligatoriska: inga, Frivilliga: inga
 • Huvudområde: Medieteknik
 • Kursplan: Ladda ner
 • Välkomstbrev: Ladda ner
 • Förkunskapskrav: För tillträde till kursen krävs grundläggande behörighet.

Innehåll

I kursen ges en orientering om grunderna, begrepp och undersökningsmetod i medieteknik. Programmets professionsinriktning introduceras och prövas undersökande. Detta innefattar introduktion av grundläggande tekniker och tillämpningar för experimenterande med fokus på immersiva och digitala upplevelser.

Lärandemål

Kunskap och förståelse
• På en grundläggande nivå kunna förklara tekniker och tillämpningar inom området immersiva och digitala upplevelser.
• På en introducerande nivå kunna beskriva en medieteknisk undersökningsmetod
• På en introducerande nivå kunna beskriva medietekniska begrepp

Färdighet och förmåga
• På en grundläggande nivå kunna tillämpa tekniker och metoder inom området immersiva och digitala upplevelser
• Kunna formulera ett tydligt syfte för sin undersökning
• På en introducerande nivå kunna tillämpa medietekniska begrepp i en undersökning

Värderingsförmåga och förhållningssätt
• på en introducerande nivå kunna redogöra för sina val i sin undersökning

Kurslitteratur och övriga läromedel

Aktuella webblänkar och kurskompendium samt övriga lärresurser presenteras vid kursstart och görs tillgängliga via kurssajt

Kurslitteratur och övriga läromedel

Aktuella webblänkar och kurskompendium samt övriga lärresurser presenteras vid kursstart och görs tillgängliga via kurssajt

Lärande och undervisning

Kursens läraktiviteter består av introducerande föreläsningar, seminarier och workshops, i vilka kurslitteratur, prövande och gestaltning sammanflätas. Kursen genomförs, med stöd av handledning, gestaltande medietekniska undersökningar där kursinnehållet prövas experimenterande.

Lärare

Examinator
 1. Jonas Svegland
Kursansvarig
 1. Linus de Petris

Bedömning

Betyg

Kursen bedöms med betygen G Godkänd, UX Otillräckligt, komplettering krävs, U Underkänd.

Tentamina

Du kan läsa mer om tentamen i Studentportalen och där anmäler du dig till de flesta tentamina.


Det kan finnas andra planerade examinationstillfällen. Information om dem finns i lärplattformen Canvas eller på annan plats som kursansvarig hänvisar till.

Kursvärdering

Kursansvarig ansvarar för att studenternas synpunkter på kursen systematiskt och regelbundet inhämtas och att resultaten av utvärderingar i olika former påverkar kursens utformning och utveckling.

Har du en fråga? Skriv den här, så återkommer vi så snart som möjligt!
×