DV1576 Datorsäkerhet och ingenjörsarbete

Programkurs, 6 Högskolepoäng, Grundnivå, höstterminen 2021

Denna kurs är del av program och går inte att söka till.

Kursen syftar till att ge ett ramverk för ingenjörsarbete och en grund för studenternas fortsatta utveckling som ingenjörer inom det specifika ämnesområdet genom att:

 • ge studenterna en introduktion till ämnesområdet för den valda utbildningen, områdets utveckling, central terminologi samt aktuella utmaningar.
 • ge studenterna inblick i och förståelse för ingenjörsmässiga metoder och arbetssätt samt olika yrkesroller relevanta inom ämnesområdet.
 • stimulera studenternas initiativförmåga och kreativitet i ingenjörsmässiga problem.
 • introducera grunderna för teknisk kommunikation.
 • ge studenterna kunskap om och förståelse för vikten av professionella färdigheter och förhållningssätt.

Fakta

 • Undervisningsform: Campus, dagtid, deltid 25%
 • Studietid: 2021 vecka 35 till 2022 vecka 02
 • Nivå: G1N
 • Anmälan: Denna kurs är del av program och går inte att söka till.
 • Språk: Undervisningen ges i huvudsak på svenska men undervisning på engelska kan förekomma.
 • Ort: Karlskrona
 • Huvudområde: Datavetenskap
 • Kursplan: Ladda ner
 • Välkomstbrev: Denna kurs är en del av ett program och saknar välkomstbrev.
 • Förkunskapskrav: Grundläggande behörighet samt Fysik 2, Kemi 1 och Matematik 3c eller Fysik B, Kemi A och Matematik D.

Innehåll

Centrala moment i kursen är:
• Grundlig genomgång av begreppet säkerhet och innebörden av begreppet i fler sammanhang än inom IT
• Relationen till pålitliga system täcks via definitioner och distinktioner av olika säkerhetstermer.
• Introduktion till kryptografi som ett sätt att upprätthålla konfidentialitet och integritet.
• Autentiseringsmetoder som nödvändig grund för åtkomstkontroll.
• Modeller för åtkomstkontroll med flera säkerhetsnivåer och deras lämpligaste användning.
• Introduktion till begreppen hot och risk, t.ex. genom illasinnad programvara eller nätverksrelaterade hot.
• Introduktion till åtgärder mot hot, såsom brandväggar och system för intrångsdetektering.
• Rapportskrivande med genomgång av disposition, skrivprocessens olika faser och stil med fokus på tekniska rapporter.
• Att sammanfatta en text samt introduktion till vetenskapligt skrivande.
• Informationskompetens såsom sökstrategier, sökteknik, källkritik, referenshantering och plagiering

Lärandemål

Kunskap och förståelse

• kunna beskriva och förklara grunderna inom dator- och informationssäkerhet
• kunnna beskriva och förklara grundläggande metoder och tekniker för säkerhetsprocesser, såsom kryptering, autentisering, åtkomstkontroll
• kunna beskriva och övergripande förklara sätt på vilka man kan hantera säkerhetsproblem hos illasinnad programvara och nätverk
• ha förståelse för hur användare och organisationer fattar väl underbyggda beslut angående ett datorsystems övergripande säkerhet
• visa grundläggande kunskaper i databassökning, informationsresurser och informationshantering.

Färdighet och förmåga

• vara medveten om säkerhetskonsekvenser av olika designbeslut med inriktning mot beslut som rör programvara
• visa grundläggande förmåga att kunna sammanfatta en text, kunna förbättra sin egen text, förstå principen för vetenskapliga referenser och kunna praktisera detta samt kunna göra stilistiska överväganden och val
• kunna planera, disponera och skriva en enklare tekniskrapport


Värderingsförmåga och förhållningssätt

• vara medveten om grundläggande etiska förhållningssätt
• kunna föra ett grundläggande etiskt resonemang utgående ifrån en enkel fallbeskrivning av en etisk problemställning inom säkerhet
• kunna kritiskt granska och jämföra olika säkerhetslösningar
• visa förmåga att bedöma tillförlitligheten hos olika källor samt ha ett källkritiskt förhållningssätt
• visa förmåga att följa normer och regler för akademisk hederlighet

Kurslitteratur och övriga läromedel

Schneier Bruce (2003). Beyond fear: thinking sensibly about security in an uncertain world. New York: Copernicus Books.
ISBN: 0-387-02620-7

Walla Erik (2004). Så skriver du bättre tekniska rapporter. Lund: Studentlitteratur AB.
ISBN: 9789144019130

Material från institutionen

Kurslitteratur och övriga läromedel

Schneier Bruce (2003). Beyond fear: thinking sensibly about security in an uncertain world. New York: Copernicus Books.
ISBN: 0-387-02620-7

Walla Erik (2004). Så skriver du bättre tekniska rapporter. Lund: Studentlitteratur AB.
ISBN: 9789144019130

Material från institutionen

Lärande och undervisning

Kursen består av ett antal föreläsningar, som behandlar de teoretiska aspekterna relaterat till dator- och informationssäkerhet. Kursen innehåller även laborationer där studenterna både individuellt och i grupp praktiskt arbetar med olika säkerhetsaspekter i datorsystem.

Lärare

Examinator
 1. Martin Boldt
Kursansvarig
 1. Martin Boldt

Bedömning

Examinationsmoment för kursen
Kod Benämning Högskolepoäng Betyg
1810 Salstentamen 1 3 A-F
1820 Laboration 1.5 G-U
1830 Rapport 0.5 G-U
1840 Inlämningsuppgift 1 G-U
 1. 1Bestämmer kursens slutbetyg vilket utfärdas först när samtliga moment godkänts.

Betyg

Kursen bedöms med betygen A Utmärkt, B Mycket bra, C Bra, D Tillfredsställande, E Tillräckligt, FX Otillräckligt, komplettering krävs, F Underkänd.

Tentamina

Du kan läsa mer om tentamen i Studentportalen och där anmäler du dig till de flesta tentamina.


Det kan finnas andra planerade examinationstillfällen. Information om dem finns i lärplattformen Canvas eller på annan plats som kursansvarig hänvisar till.

Kursvärdering

Kursansvarig ansvarar för att studenternas synpunkter på kursen systematiskt och regelbundet inhämtas och att resultaten av utvärderingar i olika former påverkar kursens utformning och utveckling.

Har du en fråga? Skriv den här, så återkommer vi så snart som möjligt!
×