FM1501 Detaljplanering - grundkurs

Fristående kurs, 7,5 Högskolepoäng, Grundnivå, höstterminen 2020

Tillfället är stängt för anmälan

Kursen syftar till att ge studenten grundläggande kunskap om detaljplaneinstrumentet och det svenska planeringssystemet. Kursen syftar vidare till att studenten efter kursen skall kunna framställa formella digitala planhandlingar i form av plankarta och planbeskrivning.

Fakta

 • Undervisningsform: Distans, blandad undervisningstid, deltid 25%
 • Studietid: 2020 vecka 36 till 2021 vecka 02
 • Nivå: G1N
 • Anmälan : Tillfället är stängt för anmälan
 • Språk: Undervisningen ges på svenska.
 • Ort: Hela eller delar av undervisningen bedrivs på distans.
 • Antal träffar: Obligatoriska: 1, Frivilliga: inga
 • Huvudområde: Fysisk planering
 • Kursplan: Ladda ner
 • Välkomstbrev: Ladda ner
 • Förkunskapskrav: Grundläggande behörighet

Innehåll

Kursen ger studenten en introduktion i det svenska plansystemet med region-, översikts- och detaljplaner. Vidare ges en överblick över plan- och bygglagen samt angränsande lagar såsom miljöbalken och fastighetsbildningslagen. Kursens huvudfokus ligger på detaljplaneinstrumentet med inriktning på planprocess, detaljplanens innehåll och dess rättsverkan.
I kursen framställs fiktiva planhandlingar i form av plankartor och delar av planbeskrivningar.

Lärandemål

Kunskap och förståelse
• översiktligt kunna redogöra för de lagrum som reglerar detaljplanering och plangenomförande
• ha kunskap om detaljplanens planbestämmelser och dess rättsverkningar samt hur formella planhandlingar framställs
• ha grundläggande kunskap om den formella planprocessen och dess olika aktörer
Färdighet och förmåga
• självständigt kunna framställa en eller flera detaljplaner
• muntligt kunna presentera ett planförslag

Värderingsförmåga och förhållningssätt
• kunna reflektera och föra dialog kring egna och andras förslag till detaljplaner

Kurslitteratur och övriga läromedel

Mattsson, Nancy & Hagander, Carl-Gustav (senaste upplagan): PBL. En handbok om PBL och Samhällsbyggande. Svensk byggtjänst
Utdelat material tillkommer.

Kurslitteratur och övriga läromedel

Mattsson, Nancy & Hagander, Carl-Gustav (senaste upplagan): PBL. En handbok om PBL och Samhällsbyggande. Svensk byggtjänst
Utdelat material tillkommer.

Lärande och undervisning

Kursen ges på distans men innehåller obligatoriska fysiska träffar under kursens gång. Undervisningen i kursen sker genom föreläsningar, handledning och genomgångar av såväl enskilda uppgifter som grupparbeten.

Lärare

Examinator
 1. Patric Karlsson
Kursansvarig
 1. Patric Karlsson

Bedömning

Betyg

Kursen bedöms med betygen G Godkänd, UX Otillräckligt, komplettering krävs, U Underkänd.

Tentamina

Du kan läsa mer om tentamen i Studentportalen och där anmäler du dig till de flesta tentamina.


Det kan finnas andra planerade examinationstillfällen. Information om dem finns i lärplattformen Canvas eller på annan plats som kursansvarig hänvisar till.

Kursvärdering

Kursansvarig ansvarar för att studenternas synpunkter på kursen systematiskt och regelbundet inhämtas och att resultaten av utvärderingar i olika former påverkar kursens utformning och utveckling.