FM1502 Planering och klimatförändring

Fristående kurs, 7,5 Högskolepoäng, Grundnivå, höstterminen 2020

Ansök

Anmäl dig via antagning.se

Kursens syfte är att vidareutbilda och fördjupa planerares kunskap med avseende på förväntade klimatförändringar och deras effekter, klimatrelaterade risker och hot samt möjligheter till olika former av klimatanpassning i planering.

Fakta

 • Undervisningsform: Distans, blandad undervisningstid, deltid 25%
 • Anmälningskod: F5601
 • Studietid: 2020 vecka 36 till 2021 vecka 02
 • Nivå: G1N
 • Anmälan : Anmäl dig via antagning.se
 • Språk: Undervisningen ges på svenska.
 • Ort: Hela eller delar av undervisningen bedrivs på distans.
 • Antal träffar: Obligatoriska: 3, Frivilliga: inga
 • Huvudområde: Fysisk planering
 • Kursplan: Ladda ner
 • Välkomstbrev: Ladda ner
 • Förkunskapskrav: Grundläggande behörighet

Innehåll

Kursen ger en introduktion till Sveriges klimat, klimatförändringar och klimatvariationer i ett historiskt perspektiv liksom till scenarier för framtida klimat. Vädrets koppling till olika klimatrelaterade hot i ett europeiskt och svenskt sammanhang. Stor tonvikt läggs på bedömning av klimatrelaterade risker, anpassningsåtgärder och planeringsstrategier för att reducera klimatrelaterade hot i olika tidsperspektiv. Osäkerhet, risk samt beslutsfattande under osäkerhet berörs.

Lärandemål

Kunskap och förståelse
• översiktligt kunna redogöra för klimatförhållandena i Sverige och för framtida klimatscenarier och ha kunskap om hur klimatrelaterade risker och hot kan påverka byggnader, teknisk infrastruktur, kulturarv, hälsa, jord- och skogsbruk
• ha kunskap om källor till information om modellerade klimatframtider och klimatrelaterade effekter
• ha kunskap om hur klimatrelaterade risker och hot kan bedömas och värderas

Färdighet och förmåga
• utnyttja källor till information om modellerade klimatframtider och klimatrelaterade effekter
• identifiera klimatrelaterade risker och hot
• ta fram åtgärder som kan minska klimatrelaterade risker och hot
• upprätta en förenklad handlingsplan för aktiviteter kopplade till framtida klimatförändringar
Värderingsförmåga och förhållningssätt
• analysera och värdera klimatrelaterade risker och hot liksom för- och nackdelar med olika klimatanpassningsåtgärder

Kurslitteratur och övriga läromedel

Klimatanpassning i byggande och planering ? analys, åtgärder och exempel. Boverket 2010. ISBN pdf: 978-91-86559-82-3
Dnr: 2243-1692/2010

Kurslitteratur och övriga läromedel

Klimatanpassning i byggande och planering ? analys, åtgärder och exempel. Boverket 2010. ISBN pdf: 978-91-86559-82-3
Dnr: 2243-1692/2010

Lärande och undervisning

Kursen ges på distans men innehåller obligatoriska fysiska träffar under kursens gång. Undervisningen i kursen sker genom föreläsningar, handledning och genomgångar av såväl enskilda som gruppuppgifter.

Lärare

Examinator
 1. Peter Schlyter
Kursansvarig
 1. Peter Schlyter

Bedömning

Betyg

Kursen bedöms med betygen G Godkänd, UX Otillräckligt, komplettering krävs, U Underkänd.

Tentamina

Du kan läsa mer om tentamen i Studentportalen och där anmäler du dig till de flesta tentamina.


Det kan finnas andra planerade examinationstillfällen. Information om dem finns i lärplattformen Canvas eller på annan plats som kursansvarig hänvisar till.

Kursvärdering

Kursansvarig ansvarar för att studenternas synpunkter på kursen systematiskt och regelbundet inhämtas och att resultaten av utvärderingar i olika former påverkar kursens utformning och utveckling.