ET1468 Signalbehandling I

Fristående kurs, 7,5 Högskolepoäng, Grundnivå, höstterminen 2017

Tillfället är stängt för anmälan

Kursen syftar till att studenten ska erhålla teoretiska grunderna inom modern digital signalbehandling samt att ge kunskap och insikt om tillämpade signalbehandlingsproblem. Den studerande skall vara väl förberedd för så väl signalbehandling inom industrin som för fortsatta studier inom ämnet. Kursen skall huvudsakligen ge grundläggande kunskaper i signal- och systemteori med avsikt att ge de nödvändiga matematiska verktygen för digital signalbehandling.

Fakta

 • Undervisningsform: Campus, dagtid, deltid 50%
 • Period: 2017 vecka 44 till 2018 vecka 02
 • Nivå: G1F
 • Anmälan: Tillfället är stängt för anmälan
 • Språk:
 • Ort: Karlskrona
 • Huvudområde: Elektroteknik
 • Kursplan: Ladda ner
 • Välkomstbrev: Ladda ner
 • Förkunskapskrav: För tillträde till kursen krävs att följande kurser är genomgångna:
  • Elkretsteori, ET1107, 7,5hp
  • Matematik, fortsättningskurs, MA1109, 7,5hp

Innehåll

Centrala moment i kursen är:
Grundläggande definitioner
 • Tidskontinuerliga signaler kontra tidsdiskreta
 • Frekvensbegreppet.


Linjära tidsinvarianta system
 • Tidsdiskreta signaler och system.
 • Samband mellan in- och utsignal: faltning, differensekvationer.

Frekvensanalys och transformer
 • Fourierserier och Fouriertransformer av tidskontinuerliga och tidsdiskreta signaler
 • Parsevals relation
 • Linjära tidsinvarianta systems frekvensegenskaper och signalers frekvensinnehåll.

Sampling och rekonstruktion
 • Sampling av tidskontinuerliga signaler
 • samplingsteoremet, vikning och rekonstruktion,
 • A/D- och D/A-omvandling.


Diskret Fouriertransform (DFT)
 • Sampling i frekvensplanet
 • Diskreta Fouriertransform (DFT),
 • Fast FourierTransform (FFT) och dess tillämpningar.

Lärandemål

Efter genomförd kurs skall studenten:
 • kunna förstå och använd grundläggande signalbehandlingsdefinitioner
 • kunna förstå och använda olika egenskaperna hos linjära system
 • kunna förstå och använda Fourierserier och Fouriertransform
 • kunna förstå och använda den Diskreta Fouriertransformen
 • kunna förstå och tillämpa samplingsprocessen av tidskontinerliga signaler

Generella förmågor

I kursen tränas följande generella förmågor:
 • Förmåga till analys och syntes
 • Förmåga att applicera kunskap i praktiken
 • Generell kunskap inom det huvudsakliga området för studierna
 • Problemlösning

Kurslitteratur och övriga läromedel

Proakis, J.G. & Manolakis D.G. (2007). Digital Signal Processing. (4th Edition)Prentice-Hall.
ISBN-10: 0131873741
ISBN-13: 978-0131873742

Referenslitteratur

Kurslitteratur och övriga läromedel

Proakis, J.G. & Manolakis D.G. (2007). Digital Signal Processing. (4th Edition)Prentice-Hall.
ISBN-10: 0131873741
ISBN-13: 978-0131873742

Referenslitteratur

Lärande och undervisning

Under räkneövningar belyses det av övningshandledaren hur den lärda teorin ska appliceras på signalbehandlingsproblem. Laborationsuppgifterna är obligatoriska och skall lösas enskilt eller i grupp.

Arbetslivsanknytning

Ingen praktik ingår i planerade lärtillfällen. BTH strävar efter tät kontakt med näringslivet vid utveckling av kurser och program.

Lärare

Examinator
 1. Jan-Olof Gustavsson
Kursansvarig
 1. Jan-Olof Gustavsson

Planerade lärtillfällen

Föreläsningar, övningar och laborationer.

Tidsåtgång

I genomsnitt bör en student räkna med att studera 200 timmar för att nå lärandemålen.
I denna tid ingår alla olika förekommande lärandeaktiviteter (föreläsningar, självstudier, examination m. m.).
Tidsuppskattningen baseras på att ett akademiskt år omfattar 60 högskolepoäng (motsvarar 60 ECTS credits),
som svarar mot en total studietid på ca 1 600 timmar. Den faktiska studietiden varierar individuellt.

Bedömning

Examinationsmoment för kursen
Kod Benämning Högskolepoäng Betyg
1310 Tentamen 1 6 A-F
1320 Laboration 1 0.8 G-U
1330 Laboration 2 0.7 G-U
 1. 1Bestämmer kursens slutbetyg vilket utfärdas först när samtliga moment godkänts.

Betyg

Kursen bedöms med betygen A Utmärkt, B Mycket bra, C Bra, D Tillfredsställande, E Tillräckligt, FX Otillräckligt, komplettering krävs, F Underkänd.

Kommande tentamenstillfällen

Inga kommande centralt samordnade tentamenstillfällen hittades för denna kurs.

För att få delta vid ett centralt samordnat tentamenstillfälle måste du ha anmält dig i Studentportalen senast 15 dagar innan tentamensdagen.


Lokal och tidpunkt publiceras ca 5 dagar innan tentamensdagen.


Det kan finnas andra planerade examinationstillfällen. Information om de finns i It's Learning eller på annan plats som kursansvarig hänvisar till.

Kursutvärdering

Kursansvarig ansvarar för att studenternas synpunkter på kursen systematiskt och regelbundet inhämtas och att resultaten av utvärderingar i olika former påverkar kursens utformning och utveckling.