ET2571 Avancerad tillämpad signalbehandling

Fristående kurs, 7,5 Högskolepoäng, Avancerad nivå, höstterminen 2017

Tillfället är stängt för anmälan

Kursen syftar till att studenten ska skaffa sig praktisk erfarenhet av signalbehandling, samt att applicera signalbehandlingsteori i praktiken.

Fakta

 • Undervisningsform: Distans, flexibel, deltid 50%
 • Period: 2017 vecka 44 till 2018 vecka 02
 • Nivå: A1N
 • Anmälan: Tillfället är stängt för anmälan
 • Språk: Undervisningen ges normalt på svenska men undervisning på engelska kan förekomma.
 • Ort: Hela eller delar av undervisningen bedrivs på distans.
 • Antal träffar: Obligatorisk 0, Frivillig 0
 • Huvudområde: Elektroteknik
 • Kursplan: Ladda ner
 • Välkomstbrev: Ladda ner
 • Förkunskapskrav: För tillträde till kursen krävs att följande kurser är genomgångna:
  ET1203 Signalbehandling I, 7,5hp och ET1303 Signalbehandling II, 7,5hp.

Innehåll

Centrala moment i kursen är:
• Grundläggande definitioner
• Praktisk tillämpning av grundläggande signalbehandlingsbegrepp.
• Tidsdiskreta signaler
• Samband mellan in- och utsignal: differensekvationer, impulssvar, faltning etc.
• Samplingsteoremet, vikning och rekonstruktion
• Frekvensfunktioner
• Amplitud- och fasfunktioner
• Z-transformen
• Diskreta Fourier Transformen (DFT)
• Frekvensbegreppet
• Spektralestimering
• Systemidentifiering baserat på metoderna:
• avfaltning, korrelation och minsta kvadrat-anpassning
• Digitala filterstrukturer: FIR- och IIR-filter
• Design av FIR-filter
• Adaptiv filtrering
• LMS-algoritmen

Lärandemål

Kunskap och förståelse:
Efter genomförd kurs skall studenten ha fördjupad kunskap om och förståelse för:
• att praktiskt kunna applicera signalbehandlingsteori i praktiken
• sampling, vikning och rekonstruktion
• spektrumestimering
• att praktiskt kunna designa och implementera digitala filter: FIR- och IIR-filter
• att praktiskt kunna använda och implementera adaptiva filter baserade på LMS-algoritmen.
Färdighet och förmåga:
Efter genomförd kurs skall studenten kunna:
• applicera signalbehandlingsteori i praktiska tillämpningar
• visa förståelse för och tillämpa sampling och rekonstruktion
• designa, använda och implementera grundläggande FIR- och IIR-filter
• implementera och använda signalbehandlingsalgoritmer
• implementera och använda adaptiva filter baserade på LMS-algoritmen
Värderingsförmåga och förhållningssätt:
Efter genomförd kurs skall studenten:
• skapat ett förhållningsätt för att på ett kritiskt sätt kunna utvärdera och applicera signalbehandlingsteori i praktiken.

Generella förmågor

Kurslitteratur och övriga läromedel

Material från avdelningen.

Kurslitteratur och övriga läromedel

Material från avdelningen.

Lärande och undervisning

Kursen är en självstudiekurs och baseras på ett antal obligatoriska projektuppgifter. Projektuppgifterna består av teoretiska problem och programmeringsuppgifter. Studenten arbetar självständigt med uppgifterna med handledning från läraren. Uppgifterna löses enskilt eller i grupp om maximalt två studenter. Vid behov kan några inledande föreläsningar/övningar/frågestunder förekomma.

Arbetslivsanknytning

Ingen praktik ingår i planerade lärtillfällen. BTH strävar efter tät kontakt med näringslivet vid utveckling av kurser och program.

Lärare

Examinator
 1. Sven Johansson
Kursansvarig
 1. Sven Johansson

Tidsåtgång

I genomsnitt bör en student räkna med att studera 200 timmar för att nå lärandemålen.
I denna tid ingår alla olika förekommande lärandeaktiviteter (föreläsningar, självstudier, examination m. m.).
Tidsuppskattningen baseras på att ett akademiskt år omfattar 60 högskolepoäng (motsvarar 60 ECTS credits),
som svarar mot en total studietid på ca 1 600 timmar. Den faktiska studietiden varierar individuellt.

Bedömning

Examinationsmoment för kursen
Kod Benämning Högskolepoäng Betyg
1310 Projekt 7.5 A-F

Betyg

Kursen bedöms med betygen A Utmärkt, B Mycket bra, C Bra, D Tillfredsställande, E Tillräckligt, FX Otillräckligt, komplettering krävs, F Underkänd.

Kommande tentamenstillfällen

Inga kommande centralt samordnade tentamenstillfällen hittades för denna kurs.

För att få delta vid ett centralt samordnat tentamenstillfälle måste du ha anmält dig i Studentportalen senast 15 dagar innan tentamensdagen.


Lokal och tidpunkt publiceras ca 5 dagar innan tentamensdagen.


Det kan finnas andra planerade examinationstillfällen. Information om de finns i It's Learning eller på annan plats som kursansvarig hänvisar till.

Kursutvärdering

Kursansvarig ansvarar för att studenternas synpunkter på kursen systematiskt och regelbundet inhämtas och att resultaten av utvärderingar i olika former påverkar kursens utformning och utveckling.