ET1471 Digitalteknik

Fristående kurs, 6 Högskolepoäng, Grundnivå, höstterminen 2017

Tillfället är stängt för anmälan

Syftet med kursen är att studenten skall utveckla grundläggande kunskaper och färdigheter i analys och syntes av digitala kretsar. Sådana kunskaper är nödvändiga för att kunna arbeta professionellt som ingenjör med anknytning till områdena elektroteknik och datateknik.

Fakta

 • Undervisningsform: Campus, dagtid, deltid 50%
 • Period: 2017 vecka 35 till 2017 vecka 43
 • Nivå: G1N
 • Anmälan: Tillfället är stängt för anmälan
 • Språk: Undervisningen ges på svenska.
 • Ort: Karlskrona
 • Huvudområde: Elektroteknik
 • Kursplan: Ladda ner
 • Välkomstbrev: Ladda ner
 • Förkunskapskrav: Områdesbehörighet 9: Matematik E, Fysik B. (Kemi A krävs ej) eller områdesbehörighet A9: Matematik 4, Fysik 2. (Kemi 1 krävs ej).

Innehåll

Kursen innehåller följande:
• Talsystem och binära koder
• Boolesk algebra
• Kombinationskretsar
• Sekvenskretsar
• Transienta förlopp
• Fundamentala digitala kretsar
• Olika typer av minneskretsar
• Introduktion till hårdvarubeskrivande språk
VHDL
• Programmerbar logik

Lärandemål

Kunskap och förståelse
Efter genomförd kurs skall studenten kunna:
• visa förståelse för uppbyggnad och principer för olika talsystem
• definiera olika logiska operationer och deras motsvarande logiska grindar
• definiera Moore- och Mealy-maskiner
• redogöra för skillnaden mellan synkron och asynkron funktion
• namnge och förklara principfunktionen för fundamentala digitala kretsar
• förklara hur olika minneskretsar (RAM, ROM, etc) är uppbyggda
Färdighet och förmåga
Efter genomförd kurs skall studenten kunna:
• konvertera tal mellan olika talsystem
• använda den booleska algebrans räknelagar
• realisera logiska uttryck med grindnät
• representera en logisk funktion på olika sätt
• syntetisera tillståndsmaskiner utifrån ett tillståndsdiagram med olika tillståndskoder och med D- eller T-vippor som minneselement alternativt utan vippor
• konstruera avkodning för ett minne
• analysera funktionen hos en digital krets utifrån en beskrivning i VHDL-kod
• syntetisera, simulera och implementera en digitalkonstruktion i en konfigurerbar digital krets (FPGA) med datorstödda hjälpmedel.
Värderingsförmåga och förhållningssätt
Efter genomförd kurs skall studenten kunna:
• i generella termer argumentera kring olika för- och nackdelar avseende implementering med diskreta komponenter, FPGA resp. VHDL.
• visa förståelse för vilka vanliga praktiska problem som kan uppträda i samband med en realisering av en digital krets.

Generella förmågor

Kurslitteratur och övriga läromedel

Hemert, L-H. (2001). Digitala kretsar. 3:e upplagan.
Studentlitteratur. ISBN: 9789144019185.

Material från sektionen.

Kurslitteratur och övriga läromedel

Hemert, L-H. (2001). Digitala kretsar. 3:e upplagan.
Studentlitteratur. ISBN: 9789144019185.

Material från sektionen.

Lärande och undervisning

Kursen genomförs på campus och innehåller föreläsningar och laborationer. Under föreläsningarna behandlas de teorier som skall utföras praktiskt på laborationerna. Studenten har möjlighet att diskutera frågeställningar och få hjälp att förstå teorierna. På föreläsningarna tränas dessutom studenten i akademiskt tänkande samt problemlösning. De teoretiska delarna kompletteras med praktiska moment i laborationerna där teorierna testas både genom verkliga uppkopplingar och genom simuleringar. Laborationerna sammanfattas i en skriftlig inlämning som ger en träning i akademiskt skrivande.

Arbetslivsanknytning

Ingen praktik ingår i planerade lärtillfällen. BTH strävar efter tät kontakt med näringslivet vid utveckling av kurser och program.

Lärare

Examinator
 1. Mikael Åsman
Kursansvarig
 1. Mikael Åsman

Tidsåtgång

I genomsnitt bör en student räkna med att studera 160 timmar för att nå lärandemålen.
I denna tid ingår alla olika förekommande lärandeaktiviteter (föreläsningar, självstudier, examination m. m.).
Tidsuppskattningen baseras på att ett akademiskt år omfattar 60 högskolepoäng (motsvarar 60 ECTS credits),
som svarar mot en total studietid på ca 1 600 timmar. Den faktiska studietiden varierar individuellt.

Bedömning

Examinationsmoment för kursen
Kod Benämning Högskolepoäng Betyg
1310 Tentamen 3.5 A-F
1320 Laboration 2.5 G-U

Betyg

Kursen bedöms med betygen A Utmärkt, B Mycket bra, C Bra, D Tillfredsställande, E Tillräckligt, FX Otillräckligt, komplettering krävs, F Underkänd.

Kommande tentamenstillfällen

Inga kommande centralt samordnade tentamenstillfällen hittades för denna kurs.

För att få delta vid ett centralt samordnat tentamenstillfälle måste du ha anmält dig i Studentportalen senast 15 dagar innan tentamensdagen.


Lokal och tidpunkt publiceras ca 5 dagar innan tentamensdagen.


Det kan finnas andra planerade examinationstillfällen. Information om de finns i It's Learning eller på annan plats som kursansvarig hänvisar till.

Kursutvärdering

Kursansvarig ansvarar för att studenternas synpunkter på kursen systematiskt och regelbundet inhämtas och att resultaten av utvärderingar i olika former påverkar kursens utformning och utveckling.