ET1518 Modellering 3

Fristående kurs, 3 Högskolepoäng, Grundnivå, höstterminen 2018

Tillfället är stängt för anmälan

Kursen syftar till att studenten skall skaffa sig och utveckla grundläggande kunskaper om de vanligaste begreppen inom sannolikhetsteori och statistik. Kursen kommer även att ge en kort introduktion till driftsäkerhets- och tillförlitlighetsteori.

Fakta

 • Undervisningsform: Distans, blandad undervisningstid, deltid 20%
 • Period: 2018 vecka 45 till 2019 vecka 03
 • Nivå: G2F
 • Anmälan: Tillfället är stängt för anmälan
 • Språk: Undervisningen ges på svenska.
 • Ort: Hela eller delar av undervisningen bedrivs på distans.
 • Antal träffar: Obligatorisk 0, Frivillig 0
 • Huvudområde: Elektroteknik
 • Kursplan: Ladda ner
 • Välkomstbrev: Ladda ner
 • Förkunskapskrav: Högskoleingenjörsexamen

Innehåll

Kursen innehåller följande:
• Introduktion till statistik och sannolikhetsteori samt dess tillämpningar
• Begreppen stokastisk variabel och stokastisk process
• Grundläggande om frekvens- och fördelningsfunktioner
• Läges- och spridningsmått
• Funktioner av stokastiska variabler
• Enkla skattningsmetoder
• Autokorrelation, korskorrelation och kovarians
• Introduktion till driftsäkerhets- och tillförlitlighetsteori

Lärandemål

Kunskap och förståelse
Efter genomförd kurs ska studenten:
• ha kunskap om vanligaste termerna och begreppen inom sannolikhetsteorin: stokastisk variabel och stokastisk process, frekvens och fördelningsfunktion, funktioner av stokastiska variabler, läges- och spridningsmått samt hur dessa skattas, autokorrelation, korskorrelation och kovarians
• kunna analysera och göra beräkningar på enkla sannolikhetstekniska problem
• ha grundläggande förståelse för tillförlitlighets- och driftsäkerhetsteknik samt kunna lösa enkla problem inom området.
Färdigheter och förmåga
Efter genomförd kurs skall studenten kunna:
• visa färdighetochförmåga för grundläggande statistik- och sannolikhetsteori
• i generella termer kunna diskutera problem och lösningsmetoder inom sannolikhetsteori
• lösa grundläggande problem inom sannolikhetsteori
Värderingsförmåga och förhållningssätt
Efter genomförd kurs skall studenten kunna:
• förstå vilka vanliga problem inom sannolikhetsteori som kan uppträda i samband med modellering av enkla tekniska system

Kurslitteratur och övriga läromedel

Kurslitteratur
Claes Jogréus
Matematisk statistik med tillämpningar
Studentlitteratur, 2 upplagan 2014
ISBN: 9789144099897

Kurslitteratur och övriga läromedel

Kurslitteratur
Claes Jogréus
Matematisk statistik med tillämpningar
Studentlitteratur, 2 upplagan 2014
ISBN: 9789144099897

Lärande och undervisning

Arbetslivsanknytning

Ingen praktik ingår i planerade lärtillfällen. BTH strävar efter tät kontakt med näringslivet vid utveckling av kurser och program.

Lärare

Examinator
 1. Jan-Olof Gustavsson
Kursansvarig
 1. Jan-Olof Gustavsson

Tidsåtgång

I genomsnitt bör en student räkna med att studera 80 timmar för att nå lärandemålen.
I denna tid ingår alla olika förekommande lärandeaktiviteter (föreläsningar, självstudier, examination m. m.).
Tidsuppskattningen baseras på att ett akademiskt år omfattar 60 högskolepoäng (motsvarar 60 ECTS credits),
som svarar mot en total studietid på ca 1 600 timmar. Den faktiska studietiden varierar individuellt.

Bedömning

Examinationsmoment för kursen
Kod Benämning Högskolepoäng Betyg
1410 Tentamen 1.5 G-U
1420 Laborationer 1.5 G-U

Betyg

Kursen bedöms med betygen G Godkänd, UX Otillräckligt, komplettering krävs, U Underkänd.

Kommande tentamenstillfällen

Inga kommande centralt samordnade tentamenstillfällen hittades för denna kurs.

För att få delta vid ett centralt samordnat tentamenstillfälle måste du ha anmält dig i Studentportalen senast 15 dagar innan tentamensdagen.


Lokal och tidpunkt publiceras ca 5 dagar innan tentamensdagen.


Det kan finnas andra planerade examinationstillfällen. Information om de finns i It's Learning eller på annan plats som kursansvarig hänvisar till.

Kursutvärdering

Kursansvarig ansvarar för att studenternas synpunkter på kursen systematiskt och regelbundet inhämtas och att resultaten av utvärderingar i olika former påverkar kursens utformning och utveckling.