ET1523 Modellering 1

Fristående kurs, 3 Högskolepoäng, Grundnivå, höstterminen 2018

Tillfället är stängt för anmälan

Kursen Modellering 1 ger färdigheter att systematisk kunna modellera och simulera enkla elektrotekniska, mekaniska och termiska system.

Undervisningen genomförs helt på distans och är upplagd i enlighet med metoden "Flipped classroom".

Kursen är den andra i en serie under rubriken tillämpningsområdet Diagnos på distans. Serien innehåller kurser för att beskriva metoder för diagnos av tekniska system inom elektroteknik och mekanik samt diagnos inom områdena smarta hem och hälsa. Vidare innehåller kurserna metoder för att möjliggöra diagnos på distans. Kursserien inleds med självstudiekursen ET1522 Beräknings- och simuleringsteknik.

Fakta

 • Undervisningsform: Distans, blandad undervisningstid, deltid 20%
 • Period: 2018 vecka 36 till 2018 vecka 44
 • Nivå: G2F
 • Anmälan: Tillfället är stängt för anmälan
 • Språk: Undervisningen ges normalt på svenska men undervisning på engelska kan förekomma.
 • Ort: Hela eller delar av undervisningen bedrivs på distans.
 • Antal träffar: Obligatorisk 0, Frivillig 0
 • Huvudområde: Elektroteknik
 • Kursplan: Ladda ner
 • Välkomstbrev: Ladda ner
 • Förkunskapskrav: 90 hp från en ingenjörsutbildning, innehållande linjär algebra och analys.

Innehåll

Kursen innehåller tillämpning av linjär algebra och analys i form av modellering, programmering och
simulering av tekniska problem i Matlab och Simulink.

Lärandemål

Kunskap och förståelse
Efter genomförd kurs ska studenten kunna:
• visa förståelse för användning av systematiska metoder för modellering av enkla tekniska system
• visa förståelse för generella egenskaper hos enkla modeller för beskrivning av elektriska nät, mekaniska system och termiska system
• visa förståelse för användning av simulering som metod för att analysera tekniska systems egenskaper
Färdighet och förmåga
Efter genomförd kurs ska studenten kunna:
• applicera systematiska metoder för modellering av tekniska system
• göra program i Matlab/Simulink så att enkla tekniska system kan simuleras.
Värderingsförmåga och förhållningssätt
Efter genomförd kurs ska studenten kunna:
• i generella termer metoder för modellering av enkla tekniska system.
• i generella termer diskutera egenskaper hos modeller för enkla tekniska system.
• i generella termer diskutera simuleringsresultat i syfte att bedöma dess relevans för den aktuella frågeställningen
• visa förståelse för vilka vanliga praktiska problem som kan uppträda i samband med modellering och simulering av enkla tekniska system.

Kurslitteratur och övriga läromedel

Material från sektionen. Som referenslitteratur används valfri litteratur inom grundläggande elektroteknik och reglerteknik.

Kurslitteratur och övriga läromedel

Material från sektionen. Som referenslitteratur används valfri litteratur inom grundläggande elektroteknik och reglerteknik.

Lärande och undervisning

Kursen bedrivs genom nätföreläsningar och genom självstudier med hjälp av nätbaserat kursmaterial. Kursmaterialet är utvecklat för att leda studenten genom stegen modellering av de valda tekniska systemen, programmering av de erhållna modellerna i Matlab och Simulink, och simulering av systemen. Återkommande nätsammankomster anordnas med hjälp av programvaran Adobe Connect. Specifika frågor kan ställas till lärare genom att använda BTH:s learning management system It’s learning eller genom e-post. Diskussioner med kurskollegor och lärare förs genom forum i It’s learning eller Adobe Connect.
Individuellt utförda inlämningsuppgifter ger tillfälle att öva den egna förmågan att lösa problem inom kursens två delmoment. I övningar övas den praktiska förmågan att tillämpa och tolka resultat, och i inlämningsuppgifterna övar man förmågan att förvärva kunskaper och färdigheter som en helhet, och att använda för problemställningen relevanta lösningsmetoder.

Arbetslivsanknytning

Ingen praktik ingår i planerade lärtillfällen. BTH strävar efter tät kontakt med näringslivet vid utveckling av kurser och program.

Lärare

Examinator
 1. Anders Hultgren
Kursansvarig
 1. Anders Hultgren

Tidsåtgång

I genomsnitt bör en student räkna med att studera 80 timmar för att nå lärandemålen.
I denna tid ingår alla olika förekommande lärandeaktiviteter (föreläsningar, självstudier, examination m. m.).
Tidsuppskattningen baseras på att ett akademiskt år omfattar 60 högskolepoäng (motsvarar 60 ECTS credits),
som svarar mot en total studietid på ca 1 600 timmar. Den faktiska studietiden varierar individuellt.

Bedömning

Examinationsmoment för kursen
Kod Benämning Högskolepoäng Betyg
1505 Inlämningsuppgift 1 1.5 G-U
1515 Inlämningsuppgift 2 1.5 G-U

Betyg

Kursen bedöms med betygen G Godkänd, UX Otillräckligt, komplettering krävs, U Underkänd.

Kommande tentamenstillfällen

Inga kommande centralt samordnade tentamenstillfällen hittades för denna kurs.

För att få delta vid ett centralt samordnat tentamenstillfälle måste du ha anmält dig i Studentportalen senast 15 dagar innan tentamensdagen.


Lokal och tidpunkt publiceras ca 5 dagar innan tentamensdagen.


Det kan finnas andra planerade examinationstillfällen. Information om de finns i It's Learning eller på annan plats som kursansvarig hänvisar till.

Kursutvärdering

Kursansvarig ansvarar för att studenternas synpunkter på kursen systematiskt och regelbundet inhämtas och att resultaten av utvärderingar i olika former påverkar kursens utformning och utveckling.