MT1448 Kvalitetsutveckling

Fristående kurs, 7,5 Högskolepoäng, Grundnivå, höstterminen 2018

Startar ej

I kursen skall studenten skaffa sig grundläggande kunskaper och färdigheter om kvalitetsutveckling och ges en introduktion till modern syn på begreppet kvalitet.

Fakta

 • Undervisningsform: Distans, blandad undervisningstid, deltid 50%
 • Period: 2018 vecka 45 till 2019 vecka 03
 • Nivå: G1N
 • Anmälan: Startar ej
 • Språk: Undervisningen ges på svenska.
 • Ort: Hela eller delar av undervisningen bedrivs på distans.
 • Antal träffar: Obligatorisk 0, Frivillig 0
 • Huvudområde: Maskinteknik
 • Kursplan: Ladda ner
 • Välkomstbrev: Länk till välkomstbrev från ansvarig lärare finns här senast 3 veckor innan kursstart.
 • Förkunskapskrav: Grundläggande behörighet.

Innehåll

• Historik
• Utveckling
• Värderingar
• Direktiv
• Standarder

Lärandemål

Efter genomförd kurs ska studenten:
 • kunna beskriva bakgrunden till dagens kvalitetsarbete.
 • förstå betydelsen av värderingar och mentala modeller i lärande organisationer.
 • ha kunskap om de direktiv som styr kvalitetsarbetet.
 • kunna terminologi inom området samt förstå hur standarden ISO 9000 är uppbyggd och används i praktiken.
 • kunna redogöra för hur ett kvalitetssystem byggs upp, införs, revideras och hålls aktuellt.
 • kunna använda verktyg och metoder för att säkerställa kvalitet, arbeta förebyggande med ständiga förbättringar.
 • känna till miljöledningsstandarden ISO 14000 och förstå dess betydelse för hållbar utveckling och koppling till kvalitetssystemet.

Kurslitteratur och övriga läromedel

Bergman, B. & Klefsjö, B. (2007). Kvalitet från behov till användning. Fjärde upplagan. Studentlitteratur, Lund.

Webb-material.

Kurslitteratur och övriga läromedel

Bergman, B. & Klefsjö, B. (2007). Kvalitet från behov till användning. Fjärde upplagan. Studentlitteratur, Lund.

Webb-material.

Lärande och undervisning

Undervisningen sker helt på distans genom utnyttjande av en lärplattform. Kurslitteraturen studeras enskilt och tillämpas i ett antal uppgifter som lämnas in individuellt. Handledaren i kursen går sedan igenom inlämnade uppgifter och lämnar kommentarer till dessa.

Arbetslivsanknytning

Ingen praktik ingår i planerade lärtillfällen. BTH strävar efter tät kontakt med näringslivet vid utveckling av kurser och program.

Lärare

Examinator
 1. Lena Prinselaar
Kursansvarig
 1. Lena Prinselaar

Planerade lärtillfällen

Föreläsningar och projekt.

Tidsåtgång

I genomsnitt bör en student räkna med att studera 200 timmar för att nå lärandemålen.
I denna tid ingår alla olika förekommande lärandeaktiviteter (föreläsningar, självstudier, examination m. m.).
Tidsuppskattningen baseras på att ett akademiskt år omfattar 60 högskolepoäng (motsvarar 60 ECTS credits),
som svarar mot en total studietid på ca 1 600 timmar. Den faktiska studietiden varierar individuellt.

Bedömning

Examinationsmoment för kursen
Kod Benämning Högskolepoäng Betyg
1405 Inlämningsuppgift 1 1.5 G-U
1415 Inlämningsuppgift 2 1.5 G-U
1425 Inlämningsuppgift 3 1.5 G-U
1435 Inlämningsuppgift 4 1.5 G-U
1445 Slutpresentation 1.5 A-F

Betyg

Kursen bedöms med betygen A Utmärkt, B Mycket bra, C Bra, D Tillfredsställande, E Tillräckligt, FX Otillräckligt, komplettering krävs, F Underkänd.

Kommande tentamenstillfällen

Inga kommande centralt samordnade tentamenstillfällen hittades för denna kurs.

För att få delta vid ett centralt samordnat tentamenstillfälle måste du ha anmält dig i Studentportalen senast 15 dagar innan tentamensdagen.


Lokal och tidpunkt publiceras ca 5 dagar innan tentamensdagen.


Det kan finnas andra planerade examinationstillfällen. Information om de finns i It's Learning eller på annan plats som kursansvarig hänvisar till.

Kursutvärdering

Kursansvarig ansvarar för att studenternas synpunkter på kursen systematiskt och regelbundet inhämtas och att resultaten av utvärderingar i olika former påverkar kursens utformning och utveckling.