MT1443 Kommunikation på distans

Fristående kurs, 7,5 Högskolepoäng, Grundnivå, höstterminen 2018

Tillfället är stängt för anmälan

I kursen introduceras du till de tekniska hjälpmedel och programvaror som används för ”collaboration on line”, alltså samarbete på distans. Tanken är att använda ny teknik och nya metoder för att i viss mån kunna ersätta resor med distansbaserade möten. Kursen ger också en introduktion till följande områden: informationssökning, teknisk rapportskrivning samt retorik/muntlig framställning.

Fakta

 • Undervisningsform: Distans, blandad undervisningstid, deltid 50%
 • Period: 2018 vecka 36 till 2018 vecka 44
 • Nivå: G1N
 • Anmälan: Tillfället är stängt för anmälan
 • Språk: Undervisningen ges normalt på svenska men undervisning på engelska kan förekomma.
 • Ort: Hela eller delar av undervisningen bedrivs på distans.
 • Antal träffar: Obligatorisk 0, Frivillig 0
 • Huvudområde: Maskinteknik
 • Kursplan: Ladda ner
 • Välkomstbrev: Ladda ner
 • Förkunskapskrav: Grundläggande behörighet.

Innehåll

• Program, system och metoder
• Informationssökning
• Teknisk rapportskrivning
• Retorik/muntlig framställning

Lärandemål

Efter genomförd kurs skall studenten:
 • kunna använda metoder som presenterats för att på ett effektivt sätt kommunicera med andra personer på distans samt bedriva studier via distans
 • självständigt kunna hantera programvaror och tekniska hjälpmedel i webbmöten ”on line”.
 • självständigt kunna söka information via tillgängliga databaser samt på ett korrekt sätt kunna referera till den funna informationen
 • kunna använda sig av framsökt information för att sedan på ett korrekt sätt kunna färdigställa en teknisk rapport
 • självständigt kunna förbereda och hålla ett muntligt framförande med avseende på t.ex. presentation av en teknisk rapport enligt de principer som lärts ut i kursen

Kurslitteratur och övriga läromedel

Kurslitteratur
Så skriver du bättre tekniska rapporter av Erik Walla
ISBN: 9789144019130.
Presentationteknik och retorik: för ingenjörer och tekniker av Erik Walla
ISBN: 9789144068138.

Kurslitteratur och övriga läromedel

Kurslitteratur
Så skriver du bättre tekniska rapporter av Erik Walla
ISBN: 9789144019130.
Presentationteknik och retorik: för ingenjörer och tekniker av Erik Walla
ISBN: 9789144068138.

Lärande och undervisning

Studierna bedrivs enskilt och i grupp. Studenten arbetar med kursmaterial och inlämningsuppgifter individuellt. Kommunikation och ett strukturerat arbetssätt/gruppdynamik tränas i grupp vid obligatoriska webbmöten med hjälp av webbvideosystem. Vid ett avslutande gruppseminarium examineras sista kursmomentet som är ett enskilt muntligt framförande omkring ett valt ämne. Språket i kursen är svenska.

Arbetslivsanknytning

Ingen praktik ingår i planerade lärtillfällen. BTH strävar efter tät kontakt med näringslivet vid utveckling av kurser och program.

Lärare

Examinator
 1. Lena Prinselaar
Kursansvarig
 1. Lena Prinselaar

Planerade lärtillfällen

Föreläsnsingar och övningar.

Tidsåtgång

I genomsnitt bör en student räkna med att studera 200 timmar för att nå lärandemålen.
I denna tid ingår alla olika förekommande lärandeaktiviteter (föreläsningar, självstudier, examination m. m.).
Tidsuppskattningen baseras på att ett akademiskt år omfattar 60 högskolepoäng (motsvarar 60 ECTS credits),
som svarar mot en total studietid på ca 1 600 timmar. Den faktiska studietiden varierar individuellt.

Bedömning

Examinationsmoment för kursen
Kod Benämning Högskolepoäng Betyg
1310 Inlämningsuppgift 1 1.5 G-U
1320 Inlämningsuppgift 2 1.5 G-U
1330 Inlämningsuppgift 3 1.5 G-U
1340 Inlämningsuppgift 4 1.5 G-U
1350 Avslutande seminarium 1.5 G-U

Betyg

Kursen bedöms med betygen G Godkänd, UX Otillräckligt, komplettering krävs, U Underkänd.

Kommande tentamenstillfällen

Inga kommande centralt samordnade tentamenstillfällen hittades för denna kurs.

För att få delta vid ett centralt samordnat tentamenstillfälle måste du ha anmält dig i Studentportalen senast 15 dagar innan tentamensdagen.


Lokal och tidpunkt publiceras ca 5 dagar innan tentamensdagen.


Det kan finnas andra planerade examinationstillfällen. Information om de finns i It's Learning eller på annan plats som kursansvarig hänvisar till.

Kursutvärdering

Kursansvarig ansvarar för att studenternas synpunkter på kursen systematiskt och regelbundet inhämtas och att resultaten av utvärderingar i olika former påverkar kursens utformning och utveckling.