MT1535 Tillverkningsanpassad konstruktion

Fristående kurs, 7,5 Högskolepoäng, Grundnivå, höstterminen 2018

Tillfället är stängt för anmälan

I denna kurs utbildas studenten i att lära sig att utföra anpassning av konstruktioner för att få en produkt som är mer optimerad. Såväl ekonomiska, miljö- som produktionsmässiga aspekter ska vägas in i anpassningen.

Fakta

 • Undervisningsform: Distans, blandad undervisningstid, deltid 50%
 • Period: 2018 vecka 36 till 2018 vecka 44
 • Nivå: G2F
 • Anmälan: Tillfället är stängt för anmälan
 • Språk: Undervisningen ges på svenska.
 • Ort: Hela eller delar av undervisningen bedrivs på distans.
 • Antal träffar: Obligatorisk 0, Frivillig 0
 • Huvudområde: Maskinteknik
 • Kursplan: Ladda ner
 • Välkomstbrev: Ladda ner
 • Förkunskapskrav: För tillträde till kursen krävs genomgångna kurser Maskinelement 6 hp, Innovativ och hållbar produktutveckling 1, 6 hp, Innovativ och hållbar produktutveckling 2, 6 hp och Tillverkningsteknik 6 hp samt avklarad kurs Datorstöd för ingenjörsarbete 8 hp.

Innehåll

Tillverknings och monteringsanpassning av förekommande delprodukter behandlas i kursen med tillämpade moment av additiv tillverkning. Dessutom ingår grundläggande materialval med fokus på vanligen förekommande konstruktionsmaterial.

Lärandemål

Kunskap och förståelse
 • Visa insikt i hur man använder olika typer av anpassningar förkonstruktionslösningar.
 • Redogöra för hur konstruktionsanpassningar påverkar tillverkningsprocessen och detaljernas funktion.
 • Redogöra för val av olika konstruktionsmaterial.
 • Översiktligt ha inblick i områdets vetenskapliga grund.

Färdighet och förmåga
 • Göra välgrundade produktions-och monteringsanpassningar av konstruktioner.

Värderingsförmåga och förhållningssätt
 • Analysera och kritiskt utvärdera olika tekniska lösningar.
 • I skriftlig dialog med olika grupper kunna redogöra för och diskutera sina slutsatser och den kunskap och de argument som ligger till grund för dessa.

Kurslitteratur och övriga läromedel

Kursmaterial enligt kursansvariges instruktioner samt material från kursansvarig.

Kurslitteratur och övriga läromedel

Kursmaterial enligt kursansvariges instruktioner samt material från kursansvarig.

Lärande och undervisning

Studierna bedrivs som självstudier med hjälp av material bestående av kurslitteratur och föreläsningar/övningar på svenska och engelska. Studenterna har regelbundet kontakt med handledaren via lärplattform, e-post och veckovis schemalagda möten där handledaren (online) kan svara på frågor och hjälpa studenterna individuellt. Examinationen i kursen består av inlämnade uppgifter och en tentamen online.

Arbetslivsanknytning

Ingen praktik ingår i planerade lärtillfällen. BTH strävar efter tät kontakt med näringslivet vid utveckling av kurser och program.

Lärare

Examinator
 1. Mikael Johnsson
Kursansvarig
 1. Mikael Johnsson

Tidsåtgång

I genomsnitt bör en student räkna med att studera 200 timmar för att nå lärandemålen.
I denna tid ingår alla olika förekommande lärandeaktiviteter (föreläsningar, självstudier, examination m. m.).
Tidsuppskattningen baseras på att ett akademiskt år omfattar 60 högskolepoäng (motsvarar 60 ECTS credits),
som svarar mot en total studietid på ca 1 600 timmar. Den faktiska studietiden varierar individuellt.

Bedömning

Examinationsmoment för kursen
Kod Benämning Högskolepoäng Betyg
1810 Inlämningsuppgift 5 A-F
1820 Hemtentamen 2.5 A-F

Betyg

Kursen bedöms med betygen A Utmärkt, B Mycket bra, C Bra, D Tillfredsställande, E Tillräckligt, FX Otillräckligt, komplettering krävs, F Underkänd.

Kommande tentamenstillfällen

Inga kommande centralt samordnade tentamenstillfällen hittades för denna kurs.

För att få delta vid ett centralt samordnat tentamenstillfälle måste du ha anmält dig i Studentportalen senast 15 dagar innan tentamensdagen.


Lokal och tidpunkt publiceras ca 5 dagar innan tentamensdagen.


Det kan finnas andra planerade examinationstillfällen. Information om de finns i It's Learning eller på annan plats som kursansvarig hänvisar till.

Kursutvärdering

Kursansvarig ansvarar för att studenternas synpunkter på kursen systematiskt och regelbundet inhämtas och att resultaten av utvärderingar i olika former påverkar kursens utformning och utveckling.