ET1525 Hårdvara för diagnossystem

Fristående kurs, 3 Högskolepoäng, Grundnivå, vårterminen 2019

Tillfället är stängt för anmälan

Syftet med kursen är att studenten skall utveckla kunskaper och färdigheter inom hårdvara för insamling och behandling av mätsignaler från övervakande system.

Fakta

 • Undervisningsform: Distans, blandad undervisningstid, deltid 17%
 • Period: 2019 vecka 04 till 2019 vecka 13
 • Nivå: G2F
 • Anmälan: Tillfället är stängt för anmälan
 • Språk: Undervisningen ges på svenska.
 • Ort: Hela eller delar av undervisningen bedrivs på distans.
 • Antal träffar: Obligatorisk 0, Frivillig 0
 • Huvudområde: Elektroteknik
 • Kursplan: Ladda ner
 • Välkomstbrev: Ladda ner
 • Förkunskapskrav: 90 hp från en ingenjörsutbildning.

Innehåll

Kursen innehåller följande centrala moment:
 • Processorer baserade på ARM-arketektur
 • FPGA
 • VHDL
 • A/D- och D/A-omvandling
 • Labview
 • Webservern

Lärandemål

Kunskap och förståelse
Efter genomförd kurs ska studenten:
 • Kunna visa grundläggande kunskap avseende processorer baserade på ARM-arketektur, tex hur skiljer sig dessa processorer från andra och när ärdet lämpligt att använda dem.
 • Kunna visa grundläggande kunskap avseende FPGA.
 • Kunna visa grundläggande kunskap avseende VHDL.
 • Kunna visa grundläggande kunskaper om A/D- och D/A-omvandling.
 • Kunna visa grundläggande kunsker avseende programering i Labview.


Färdigheter och förmåga
Efter genomförd kurs ska studenten:
 • Kunna använda processorer baserade på ARM-arketektur för insamling och behandling av mätdata.
 • Kunna använda FPGA i hårdvarukonstruktioner för insamling och behandling av mätdata.
 • Kunna integrera labview med FPGA.
 • Kunna koppla FPGA till VHDL.
 • Kunna använda A/D- och D/A-omvandlaren
 • Kunna programmera i labview och integrera labview med FPGA.


Värderingsförmåga och förhållningssätt
Efter genomförd kurs ska studenten:
 • Visa förståelse för olika hårdvarukonstruktioner avssende system för insamling och hantering av mätdata för övervaknde system.

Kurslitteratur och övriga läromedel

Kurslitteratur:

The Zynq Book, Embedded Processing with the ARM Cortex-A9 on the Xilinx Zynq-7000 All Programmable SoC. Louise H. Crockett, Ross A. Elliot, Martin A. Enderwitz, Robert W. Stewart. Strathclyde Academic Media, ISBN-10: 099297870X, ISBN-13: 978-0-9929787-0-9.

VHDL för konstruktion, Upplaga 5. Stefan Sjöholm, Lennart Lindh. Studentlitteratur, ISBN: 9789144093734.

Material från institutionen.

Kurslitteratur och övriga läromedel

Kurslitteratur:

The Zynq Book, Embedded Processing with the ARM Cortex-A9 on the Xilinx Zynq-7000 All Programmable SoC. Louise H. Crockett, Ross A. Elliot, Martin A. Enderwitz, Robert W. Stewart. Strathclyde Academic Media, ISBN-10: 099297870X, ISBN-13: 978-0-9929787-0-9.

VHDL för konstruktion, Upplaga 5. Stefan Sjöholm, Lennart Lindh. Studentlitteratur, ISBN: 9789144093734.

Material från institutionen.

Lärande och undervisning

Kursen bedrivs genom nätföreläsningar och genom självstudier med hjälp av nätbaserat kursmaterial.
Återkommande nätsammankomster anordnas med hjälp av programvaran Adobe Connect. Undervisningsspråk är svenska men litteraturen kan vara på engelska.

Arbetslivsanknytning

Ingen praktik ingår i planerade lärtillfällen. BTH strävar efter tät kontakt med näringslivet vid utveckling av kurser och program.

Lärare

Examinator
 1. Sven Johansson
Kursansvarig
 1. Kristian Nilsson

Tidsåtgång

I genomsnitt bör en student räkna med att studera 80 timmar för att nå lärandemålen.
I denna tid ingår alla olika förekommande lärandeaktiviteter (föreläsningar, självstudier, examination m. m.).
Tidsuppskattningen baseras på att ett akademiskt år omfattar 60 högskolepoäng (motsvarar 60 ECTS credits),
som svarar mot en total studietid på ca 1 600 timmar. Den faktiska studietiden varierar individuellt.

Bedömning

Examinationsmoment för kursen
Kod Benämning Högskolepoäng Betyg
1510 Inlämningsuppgift 1 1 G-U
1520 Inlämningsuppgift 2 1 G-U
1530 Inlämningsuppgift 3 1 G-U

Betyg

Kursen bedöms med betygen G Godkänd, UX Otillräckligt, komplettering krävs, U Underkänd.

Kommande tentamenstillfällen

Inga kommande centralt samordnade tentamenstillfällen hittades för denna kurs.

För att få delta vid ett centralt samordnat tentamenstillfälle måste du ha anmält dig i Studentportalen senast 15 dagar innan tentamensdagen.


Lokal och tidpunkt publiceras ca 5 dagar innan tentamensdagen.


Det kan finnas andra planerade examinationstillfällen. Information om de finns i It's Learning eller på annan plats som kursansvarig hänvisar till.

Kursutvärdering

Kursansvarig ansvarar för att studenternas synpunkter på kursen systematiskt och regelbundet inhämtas och att resultaten av utvärderingar i olika former påverkar kursens utformning och utveckling.