ET2579 Modellering 4 - Tillämpad frekvensanalys

Fristående kurs, 3 Högskolepoäng, Avancerad nivå, vårterminen 2019

Tillfället är stängt för anmälan

Kursen ges på svenska, men litteraturen kan vara på engelska.
Kursen syftar till att studenten skall utveckla grundläggande kunskaper om frekvensanalys, samt färdigheter för att kunna utföra frekvensanalys på olika typer av inspelade signaler. Kursen syftar även till att ge elementära kunskaper om ljudmätningar med ljudmätare.

Fakta

 • Undervisningsform: Distans, blandad undervisningstid, deltid 17%
 • Period: 2019 vecka 04 till 2019 vecka 13
 • Nivå: A1N
 • Anmälan: Tillfället är stängt för anmälan
 • Språk: Undervisningen ges på svenska.
 • Ort: Hela eller delar av undervisningen bedrivs på distans.
 • Antal träffar: Obligatorisk 0, Frivillig 0
 • Huvudområde: Elektroteknik
 • Kursplan: Ladda ner
 • Välkomstbrev: Ladda ner
 • Förkunskapskrav: Kursen har följande högskolekurser som förkunskapskrav: Genomgångna kurser: ET1518-Modellering 3.

Innehåll

Kursen innehåller metoder för frekvensanalys av samplade tidssignaler. Kursen behandlar:
 • Stokastiska signaler och deterministiska signaler
 • Frekvensanalysens grunder
 • Sampling
 • DFT
 • FFT
 • Fönstring av mätdata
 • Periodogram
 • Medelvärdesbildning
 • Metoder för frekvensanalys
 • Frekvensanalys med Matlab
 • Mätning med ljudmätare
 • Decibelbegreppet
 • Vägning i samband med ljudmätning
 • Begreppet kalibrering
 • Okalibrerade mätningar

Lärandemål

Kunskap och förståelse
Efter genomförd kurs ska studenten:
 • Ha kännedom om stokastiska signaler och deterministiska signaler.
 • Ha kunskap om sampling.
 • Ha kunskap om DFT och FFT.
 • Ha kunskap och förståelse för vanligt förekommande metoder för frekvensanalys.
 • Ha kunskap och förståelse för frekvensanalys i Matlab
 • Ha kunskap i frekvensbaserad ljudmätning och tillräckligt djup förståelse för att göra korrekta parameterval för mätningen.

Färdigheter och förmåga
Efter genomförd kurs ska studenten:
 • Kunna utföra frekvensanalys i Matlab
 • Kunna använda en ljudmätare och själv ha förmåga att göra motsvarande analys på insamlade data

Värderingsförmåga och förhållningssätt
Efter genomförd kurs ska studenten:
 • Kunna värdera sina data och mätresultat genom att variera parameterval och betrakta hela insamlingskedjan från sensor till mätvärde.

Kurslitteratur och övriga läromedel

Kurslitteratur
Materia från Institutionen

Referenslitteratur
Proakis, J.G. & Manolakis D.G. (2007). Digital Signal Processing. (4th Edition) Prentice-Hall.
ISBN-10: 0131873741
ISBN-13: 978-0131873742

Övriga lärresurser
Matlab
Mjukvaran AudioTool med tillhörande webbplats

Kurslitteratur och övriga läromedel

Kurslitteratur
Materia från Institutionen

Referenslitteratur
Proakis, J.G. & Manolakis D.G. (2007). Digital Signal Processing. (4th Edition) Prentice-Hall.
ISBN-10: 0131873741
ISBN-13: 978-0131873742

Övriga lärresurser
Matlab
Mjukvaran AudioTool med tillhörande webbplats

Lärande och undervisning

Kursen bedrivs i huvudsak genom självstudier med hjälp av nätbaserat kursmaterial. Återkommande nätsammankomster anordnas där kursmaterialet presenteras och diskuteras. I övningar tränas den praktiska förmågan att tillämpa utlärd teori. I kursen ingår även 2 Individuellt utförda inlämningsuppgifter.

Arbetslivsanknytning

Ingen praktik ingår i planerade lärtillfällen. BTH strävar efter tät kontakt med näringslivet vid utveckling av kurser och program.

Lärare

Examinator
 1. Sven Johansson
Kursansvarig
 1. Sven Johansson

Tidsåtgång

I genomsnitt bör en student räkna med att studera 80 timmar för att nå lärandemålen.
I denna tid ingår alla olika förekommande lärandeaktiviteter (föreläsningar, självstudier, examination m. m.).
Tidsuppskattningen baseras på att ett akademiskt år omfattar 60 högskolepoäng (motsvarar 60 ECTS credits),
som svarar mot en total studietid på ca 1 600 timmar. Den faktiska studietiden varierar individuellt.

Bedömning

Examinationsmoment för kursen
Kod Benämning Högskolepoäng Betyg
1505 Inlämningsuppgift 1 1.5 G-U
1515 Inlämningsuppgift 2 1.5 G-U

Betyg

Kursen bedöms med betygen G Godkänd, UX Otillräckligt, komplettering krävs, U Underkänd.

Kommande tentamenstillfällen

Inga kommande centralt samordnade tentamenstillfällen hittades för denna kurs.

För att få delta vid ett centralt samordnat tentamenstillfälle måste du ha anmält dig i Studentportalen senast 15 dagar innan tentamensdagen.


Lokal och tidpunkt publiceras ca 5 dagar innan tentamensdagen.


Det kan finnas andra planerade examinationstillfällen. Information om de finns i It's Learning eller på annan plats som kursansvarig hänvisar till.

Kursutvärdering

Kursansvarig ansvarar för att studenternas synpunkter på kursen systematiskt och regelbundet inhämtas och att resultaten av utvärderingar i olika former påverkar kursens utformning och utveckling.