ET1459 Automation 1

Fristående kurs, 7,5 Högskolepoäng, Grundnivå, vårterminen 2019

Tillfället är stängt för anmälan

Kursen syftar till att studenten skall förvärva grundläggande kunskaper om elektriska begrepp och digital teknik för att kunna programmera styrteknisk utrustning. Vidare skall studenten kunna välja och dimensionera styrteknisk utrustning såsom givare och motorer som används i produktionstekniska sammanhang.

Fakta

 • Undervisningsform: Distans, blandad undervisningstid, deltid 50%
 • Period: 2019 vecka 14 till 2019 vecka 23
 • Nivå: G1N
 • Anmälan: Tillfället är stängt för anmälan
 • Språk: Undervisningen ges på svenska.
 • Ort: Hela eller delar av undervisningen bedrivs på distans.
 • Antal träffar: Obligatorisk 0, Frivillig 0
 • Huvudområde: Elektroteknik
 • Kursplan: Ladda ner
 • Välkomstbrev: Ladda ner
 • Förkunskapskrav: Grundläggande behörighet samt MA1108 Matematik 3, 7,5 hp eller motsvarande.

Innehåll

Centrala moment i kursen är:
• styrteknik: logiska grundfunktioner och kretsar, kombinatoriska och sekventiella nät, PLC-systemets uppbyggnad och programmering
• grunder inom elteknik
• givarteknik/mätteknik
• elektriska motorer

Lärandemål

Efter genomförd kurs skall studenten:
 • ha kunskap om grundläggande styrtekniska begrepp.
 • ha förstått logiska grundbegrepp och kunna utföra analys av enklare styrtekniska problemställningar av kombinatorisk respektive sekventiell karaktär.
 • ha kunskap om PLC-system och dess uppbyggnad.
 • ha kunskap om programmeringsmetoder för PLC-system.
 • ha kunskap om grundläggande elektriska begrepp såsom spänning, ström, effekt, energi samt vanliga komponenter.
 • ha kunskap om grundläggande mätteknik samt givare/sensorer som används i produktionstekniska sammanhang.
 • ha kunskap om grundläggande elmotorteknik samt om val och dimensionering av motorer för

olika kravsituationer.

Kurslitteratur och övriga läromedel

Haag, B. (2010). Industriell systemteknik -Ellära, elektronik och automation. Studentlitteratur. ISBN 978-91-44-00819-6.

Kurslitteratur och övriga läromedel

Haag, B. (2010). Industriell systemteknik -Ellära, elektronik och automation. Studentlitteratur. ISBN 978-91-44-00819-6.

Lärande och undervisning

I kursen ordnas sammankomster som videokonferens för föreläsningar, diskussioner och frågestunder.
Individuellt utförda inlämningsuppgifter ger tillfälle att öva den egna förmågan att lösa problem inom kursens olika delmoment och lämnas in vanligtvis regelbundet. I övningar övas den praktiska förmågan att tillämpa och tolka resultat, och vid tentamen övar man förmågan att förvärva kunskaper och färdigheter som en helhet, och att använda för problemställningen relevanta lösningsmetoder.
Undervisningsspråk är svenska, men litteraturen kan vara på engelska.

Arbetslivsanknytning

Ingen praktik ingår i planerade lärtillfällen. BTH strävar efter tät kontakt med näringslivet vid utveckling av kurser och program.

Lärare

Examinator
 1. Mikael Åsman
Kursansvarig
 1. Mikael Åsman

Tidsåtgång

I genomsnitt bör en student räkna med att studera 200 timmar för att nå lärandemålen.
I denna tid ingår alla olika förekommande lärandeaktiviteter (föreläsningar, självstudier, examination m. m.).
Tidsuppskattningen baseras på att ett akademiskt år omfattar 60 högskolepoäng (motsvarar 60 ECTS credits),
som svarar mot en total studietid på ca 1 600 timmar. Den faktiska studietiden varierar individuellt.

Bedömning

Examinationsmoment för kursen
Kod Benämning Högskolepoäng Betyg
1310 Tentamen 1 3 A-F
1320 Inlämningsuppgift 4.5 G-U
 1. 1Bestämmer kursens slutbetyg vilket utfärdas först när samtliga moment godkänts.

Betyg

Kursen bedöms med betygen A Utmärkt, B Mycket bra, C Bra, D Tillfredsställande, E Tillräckligt, FX Otillräckligt, komplettering krävs, F Underkänd.

Kommande tentamenstillfällen

Inga kommande centralt samordnade tentamenstillfällen hittades för denna kurs.

För att få delta vid ett centralt samordnat tentamenstillfälle måste du ha anmält dig i Studentportalen senast 15 dagar innan tentamensdagen.


Lokal och tidpunkt publiceras ca 5 dagar innan tentamensdagen.


Det kan finnas andra planerade examinationstillfällen. Information om de finns i It's Learning eller på annan plats som kursansvarig hänvisar till.

Kursutvärdering

Kursansvarig ansvarar för att studenternas synpunkter på kursen systematiskt och regelbundet inhämtas och att resultaten av utvärderingar i olika former påverkar kursens utformning och utveckling.