ET2576 Analys och modellering av elektrotekniska system

Fristående kurs, 3 Högskolepoäng, Avancerad nivå, vårterminen 2019

Tillfället är stängt för anmälan

Syftet med kursen är att studenten skall utveckla kunskaper och färdigheter i modellering och analys av industriella tekniska system inom området elektroteknik. Sådana kunskaper är nödvändiga för att kunna arbeta professionellt som ingenjör inom området elektroteknik.

Fakta

 • Undervisningsform: Distans, blandad undervisningstid, deltid 17%
 • Period: 2019 vecka 14 till 2019 vecka 23
 • Nivå: A1N
 • Anmälan: Tillfället är stängt för anmälan
 • Språk: Undervisningen ges på svenska.
 • Ort: Hela eller delar av undervisningen bedrivs på distans.
 • Antal träffar: Obligatoriska: inga, Frivilliga: inga
 • Huvudområde: Elektroteknik
 • Kursplan: Ladda ner
 • Välkomstbrev: Ladda ner
 • Förkunskapskrav: För tillträde till kursen krävs att kursen ET1506 Modellering 1, 3 hp, är genomgången

Innehåll

Kursen innehåller metoder för modellering och analys av valda industriella tekniska tillämpningar. De tekniska tillämpningarna omfattar industriella system inom området elektroteknik. Systemen kan vara återkopplade. Kursen fokuserar på systematiska metoder för att modellering och analys. De valda industriella tillämpningarna kan variera beroende på intresse hos kursdeltagarna. De utvecklade modellerna och den genomförda analysen simuleras i Matlab och Simulink.

Lärandemål

Kunskap och förståelse
Efter genomförd kurs skall studenten:
 • förstå användning av systematiska metoder för modellering och analys av enkla tekniska system
 • förstå generella egenskaper hos elektrotekniska system inkluderande återkopplade system
 • förstå generella egenskaper hos återkopplade system
 • förstå användning av simulering som metod för att analysera tekniska systems egenskaper

Färdighet och förmåga
Efter genomförd kurs skall studenten:
 • kunna applicera systematiska metoder för modellering och analys av tekniska system
 • kunna konstruera enkla återkopplingar av tekniska system
 • kunna skriva program i Matlab/Simulink för modellering och analys av tekniska system.

Värderingsförmåga och förhållningssätt
Efter genomförd kurs skall studenten:
 • i generella termer kunna metoder för modellering och analys av elektrotekniska system.
 • i generella termer kunna diskutera egenskaper hos modeller för elektrotekniska system.
 • i generella termer kunna diskutera analysresultat i syfte att bedöma dess relevans för den aktuella frågeställningen
 • ha en förståelse för vilka vanliga praktiska problem som kan uppträda i samband med modellering och analys av tekniska system.

Kurslitteratur och övriga läromedel

Material från institutionen. Som referenslitteratur används valfri litteratur inom grundläggande elektroteknik och reglerteknik.

Kurslitteratur och övriga läromedel

Material från institutionen. Som referenslitteratur används valfri litteratur inom grundläggande elektroteknik och reglerteknik.

Lärande och undervisning

Kursen bedrivs genom nätföreläsningar och genom självstudier med hjälp av nätbaserat kursmaterial. Kursmaterialet är utvecklat för att leda studenten genom olika steg inom modellering och analys av de valda tekniska systemen. Återkommande nätsammankomster anordnas med hjälp av programvaran Adobe Connect. Specifika frågor kan ställas till lärare genom att använda BTHs learning managment system It’s learning eller genom epost. Diskussioner med kurskollegor och lärare förs genom forum i It’s learning eller Adobe Connect.
Individuellt utförda inlämningsuppgifter ger tillfälle att öva den egna förmågan att lösa problem inom kursens två delmoment. I övningar övas den praktiska förmågan att tillämpa och tolka resultat, och i inlämningsuppgifterna övar man förmågan att förvärva kunskaper och färdigheter som en helhet, och att använda för problemställningen relevanta lösningsmetoder.
Undervisningsspråk är svenska, men litteraturen kan vara på engelska. Ingen praktik ingår i planerade lärtillfällen. BTH strävar efter tät kontakt med näringslivet vid utveckling av kurser och program.

Lärare

Examinator
 1. Anders Hultgren
Kursansvarig
 1. Anders Hultgren
I genomsnitt bör en student räkna med att studera 80 timmar för att nå lärandemålen.
I denna tid ingår alla olika förekommande lärandeaktiviteter (föreläsningar, självstudier, examination m. m.).
Tidsuppskattningen baseras på att ett akademiskt år omfattar 60 högskolepoäng (motsvarar 60 ECTS credits),
som svarar mot en total studietid på ca 1 600 timmar. Den faktiska studietiden varierar individuellt.

Bedömning

Examinationsmoment för kursen
Kod Benämning Högskolepoäng Betyg
1405 Inlämningsuppgift 1 1.5 G-U
1415 Inlämningsuppgift 2 1.5 G-U

Betyg

Kursen bedöms med betygen G Godkänd, UX Otillräckligt, komplettering krävs, U Underkänd.

Tentamina

Du kan läsa mer om tentamen i Studentportalen och där anmäler du dig till de flesta tentamina.


Det kan finnas andra planerade examinationstillfällen. Information om dem finns i lärplattformen Canvas eller på annan plats som kursansvarig hänvisar till.

Kursutvärdering

Kursansvarig ansvarar för att studenternas synpunkter på kursen systematiskt och regelbundet inhämtas och att resultaten av utvärderingar i olika former påverkar kursens utformning och utveckling.