ET2593 Programmering

Fristående kurs, 3 Högskolepoäng, Avancerad nivå, vårterminen 2019

Tillfället är stängt för anmälan

Syftet med kursen är att studenten skall utveckla kunskaper och färdigheter i programmering för hårdvarunära datainsamling och samordnade datatjänster så som datalagring, loggning och övervakning.

Fakta

 • Undervisningsform: Distans, blandad undervisningstid, deltid 17%
 • Period: 2019 vecka 14 till 2019 vecka 23
 • Nivå: A1N
 • Anmälan: Tillfället är stängt för anmälan
 • Språk: Undervisningen ges på svenska.
 • Ort: Hela eller delar av undervisningen bedrivs på distans.
 • Antal träffar: Obligatorisk 0, Frivillig 0
 • Huvudområde: Elektroteknik
 • Kursplan: Ladda ner
 • Välkomstbrev: Länk till välkomstbrev från ansvarig lärare finns här senast 3 veckor innan kursstart.
 • Förkunskapskrav: 90 hp avklarade från en ingenjörsutbildning.

Innehåll

Centrala moment i kursen är:
- Hårdvarunära datainsamling
- Sensorer
- Datareducering
- Datatransport
- Samordnade tjänster
- Datalagring
- Loggning
- Sammanställning och visualisering
- Övervakning och larm
- Programmering i Python
- Hårdvara

Lärandemål

Kunskap och förståelse
Efter genomförd kurs ska studenten:
 • kunna visa djupare kunskap och förståelse för hur hur en sensor kan kommunicera med omvärlden, hur de rapporterar sensorvärden och tar kommandon.

• Kunna visa djupare förståelse för hur ett nätverk av sensorer kan se ut.
• Kunna visa förståelse för vilka begränsningar som råder i ett nätverk, tex avseende kommunikation etc, och sätt att anpassa nätverket till dess begränsningar.
• Kunna visa djupare förståelse avseende loggning av data och datalagring.
• Kunna visa kunskap om hårdvara, tex Arduino etc.
Färdighet och förmåga
Efter genomförd kurs ska studenten:
 • Kunna skriva enklare pythonprogram.
 • Kunna skapa ett system för insamling av sensordata, från hårdvarusensor till lagring och visning.
 • Kunna skriva enklare regler för automatiserade händelser, så som larmvillkor.
 • Kunna visa insamlad data på ett överskådligt sätt.
 • Kunna använda hårdvara, tex Arduino etc.


Värderingsförmåga och förhållningssätt
Efter genomförd kurs ska studenten:
 • Kunna visa förståelse för och göra bedömningar av vilka begränsningar som råder i ett nätverk, tex avseende kommunikation etc, och utifrån begränsningar anpassa nätverket till dessa.

Kurslitteratur och övriga läromedel

Kurslitteratur
Kursmaterial tillhandahålls av institutionen.

Referenslitteratur
The Internet of Things: Do-It-Yourself at Home Projects for Arduino, Raspberry Pi and BeagleBone Black, Donald NorrisMc Graw Hill Education, 2015, ISBN 978-0-07-183520-6.

Raspberry Pi with Java: Programming the Internet of Things, Stephen Chin, James L. Weaver, Oracle Press, 2016, ISBN 978-0-07-184201-3.

Internet of Things: A hands-On Approach, Arshdeep Bahga, Vijay Madisetti, 2014, ISBN 978-0996025515.

Designing the Internet of Things, Adrian McEwen, Hakim Cassimally, Wiley, 2014, ISBN 978-1-118-43062-0.

Kurslitteratur och övriga läromedel

Kurslitteratur
Kursmaterial tillhandahålls av institutionen.

Referenslitteratur
The Internet of Things: Do-It-Yourself at Home Projects for Arduino, Raspberry Pi and BeagleBone Black, Donald NorrisMc Graw Hill Education, 2015, ISBN 978-0-07-183520-6.

Raspberry Pi with Java: Programming the Internet of Things, Stephen Chin, James L. Weaver, Oracle Press, 2016, ISBN 978-0-07-184201-3.

Internet of Things: A hands-On Approach, Arshdeep Bahga, Vijay Madisetti, 2014, ISBN 978-0996025515.

Designing the Internet of Things, Adrian McEwen, Hakim Cassimally, Wiley, 2014, ISBN 978-1-118-43062-0.

Lärande och undervisning

Kursen bedrivs genom nätföreläsningar och genom självstudier med hjälp av nätbaserat kursmaterial. Återkommande nätsammankomster anordnas med hjälp av programvaran Adobe Connect. Litteraturen kan vara på engelska.

Arbetslivsanknytning

Ingen praktik ingår i planerade lärtillfällen. BTH strävar efter tät kontakt med näringslivet vid utveckling av kurser och program.

Lärare

Examinator
 1. Anders Hultgren
Kursansvarig
 1. Kristian Nilsson

Tidsåtgång

I genomsnitt bör en student räkna med att studera 80 timmar för att nå lärandemålen.
I denna tid ingår alla olika förekommande lärandeaktiviteter (föreläsningar, självstudier, examination m. m.).
Tidsuppskattningen baseras på att ett akademiskt år omfattar 60 högskolepoäng (motsvarar 60 ECTS credits),
som svarar mot en total studietid på ca 1 600 timmar. Den faktiska studietiden varierar individuellt.

Bedömning

Examinationsmoment för kursen
Kod Benämning Högskolepoäng Betyg
1610 Inlämningsuppgift 1 1.5 G-U
1620 Inlämningsuppgift 2 1.5 G-U

Betyg

Kursen bedöms med betygen G Godkänd, UX Otillräckligt, komplettering krävs, U Underkänd.

Kommande tentamenstillfällen

Inga kommande centralt samordnade tentamenstillfällen hittades för denna kurs.

För att få delta vid ett centralt samordnat tentamenstillfälle måste du ha anmält dig i Studentportalen senast 15 dagar innan tentamensdagen.


Lokal och tidpunkt publiceras ca 5 dagar innan tentamensdagen.


Det kan finnas andra planerade examinationstillfällen. Information om de finns i It's Learning eller på annan plats som kursansvarig hänvisar till.

Kursutvärdering

Kursansvarig ansvarar för att studenternas synpunkter på kursen systematiskt och regelbundet inhämtas och att resultaten av utvärderingar i olika former påverkar kursens utformning och utveckling.