MA1446 Diskret matematik

Fristående kurs, 6 Högskolepoäng, Grundnivå, vårterminen 2019

Tillfället är stängt för anmälan

Kursens syfte är att ge en introduktion till matematiska begrepp, metoder och problemställningar inom diskret matematik. Den diskreta matematiken utgör en viktig bas för studier inom datavetenskap och många digitala tillämpningsområden.

Fakta

 • Undervisningsform: Campus, dagtid, deltid 50%
 • Period: 2019 vecka 14 till 2019 vecka 23
 • Nivå: G1N
 • Anmälan: Tillfället är stängt för anmälan
 • Språk: Undervisningen ges i huvudsak på svenska men undervisning på engelska kan förekomma.
 • Ort: Karlskrona
 • Huvudområde: Matematik
 • Kursplan: Ladda ner
 • Välkomstbrev: Länk till välkomstbrev från ansvarig lärare finns här senast 3 veckor innan kursstart.
 • Förkunskapskrav: Kursens förkunskapskrav är grundläggande behörighet samt områdesbehörighet 9: Fysik B, Kemi A och Matematik E. Genomgångna kurser MA1450 Matematik, grundkurs och MA1448 Linjär algebra 1 eller motsvarande.

Innehåll

 • Elementär talteori
 • Aritmetik och modulär aritmetik
 • Relationer och funktioner
 • Rekursion och induktion
 • Matematisk logik och bevisteknik
 • Kombinatorik
 • Gruppteori
 • Introduktion till ringar och kroppar
 • Felrättande koder
 • Introduktion till matematisk kryptering
 • Grafteori
 • Nätverk och matchning
 • Problemlösning

Lärandemål

Kunskap och förståelse
 • kunna grundläggande talteoretiska begrepp och definitioner
 • kunna begreppen relation och funktion
 • kunna grundläggande begrepp inom sats- och predikatlogik
 • kunna grundläggande begrepp för grupper, ringar och kroppar
 • kunna grundläggande metoder och principer inom kombinatorik
 • kunna grafteorins begreppsapparat samt känna till några centrala grafproblem
 • kunna grundläggande begrepp inom koder och krypto.


Färdighet och förmåga
 • kunna tillämpa grundläggande begrepp inom diskret matematik
 • kunna formulera och lösa problem med modulär aritmetik
 • kunna formulera och tolka påståenden inom sats- respektive predikatlogik
 • kunna genomföra induktionsbevis och lösa problem som bygger på rekursion
 • kunna formulera och lösa kombinatoriska problem
 • kunna använda grafteori som verktyg vid modellering
 • kunna konstruera enklare felrättande koder respektive krypton.

Kurslitteratur och övriga läromedel

Eriksson K. och Gavel H. (2013). Diskret matematik och diskreta modeller. Andra upplagan. Studentlitteratur. ISBN: 9789144089997 samt Eriksson K. och Gavel H. (2003). Diskret matematik, fördjupning. Studentlitteratur. ISBN: 9789144028781

Kurslitteratur och övriga läromedel

Eriksson K. och Gavel H. (2013). Diskret matematik och diskreta modeller. Andra upplagan. Studentlitteratur. ISBN: 9789144089997 samt Eriksson K. och Gavel H. (2003). Diskret matematik, fördjupning. Studentlitteratur. ISBN: 9789144028781

Lärande och undervisning

Undervisningen ges i form av föreläsningar och övningar som ges i sal. Kursen förutsätter att den studerande självständigt tar till sig kursmaterial och löser övningsuppgifter.

Arbetslivsanknytning

Ingen praktik ingår i planerade lärtillfällen. BTH strävar efter tät kontakt med näringslivet vid utveckling av kurser och program.

Lärare

Kursansvarig
 1. Håkan Lennerstad

Tidsåtgång

I genomsnitt bör en student räkna med att studera 160 timmar för att nå lärandemålen.
I denna tid ingår alla olika förekommande lärandeaktiviteter (föreläsningar, självstudier, examination m. m.).
Tidsuppskattningen baseras på att ett akademiskt år omfattar 60 högskolepoäng (motsvarar 60 ECTS credits),
som svarar mot en total studietid på ca 1 600 timmar. Den faktiska studietiden varierar individuellt.

Bedömning

Examinationsmoment för kursen
Kod Benämning Högskolepoäng Betyg
1405 Tentamen 6 A-F

Betyg

Kursen bedöms med betygen A Utmärkt, B Mycket bra, C Bra, D Tillfredsställande, E Tillräckligt, FX Otillräckligt, komplettering krävs, F Underkänd.

Kommande tentamenstillfällen

Inga kommande centralt samordnade tentamenstillfällen hittades för denna kurs.

För att få delta vid ett centralt samordnat tentamenstillfälle måste du ha anmält dig i Studentportalen senast 15 dagar innan tentamensdagen.


Lokal och tidpunkt publiceras ca 5 dagar innan tentamensdagen.


Det kan finnas andra planerade examinationstillfällen. Information om de finns i It's Learning eller på annan plats som kursansvarig hänvisar till.

Kursutvärdering

Kursansvarig ansvarar för att studenternas synpunkter på kursen systematiskt och regelbundet inhämtas och att resultaten av utvärderingar i olika former påverkar kursens utformning och utveckling.