ET1546 Analog- och digitalteknik

Fristående kurs, 7,5 Högskolepoäng, Grundnivå, höstterminen 2019

Tillfället är stängt för anmälan

Kursen syftar till att studenterna skall förvärva grundläggande kunskaper om elektriska begrepp samt få en översikt över enkla digitala kretselement och ett urval av analoga kretsar, företrädesvis sådana som ofta förekommer i digital miljö.

Fakta

 • Undervisningsform: Distans, blandad undervisningstid, deltid 50%
 • Period: 2019 vecka 36 till 2019 vecka 44
 • Nivå: G1N
 • Anmälan: Tillfället är stängt för anmälan
 • Språk: Undervisningen ges på svenska.
 • Ort: Hela eller delar av undervisningen bedrivs på distans.
 • Antal träffar: Obligatorisk 0, Frivillig 0
 • Huvudområde: Elektroteknik
 • Kursplan: Ladda ner
 • Välkomstbrev: Ladda ner
 • Förkunskapskrav: Grundläggande behörighet samt Matematik 2 eller motsvarande.

Innehåll

Kursen ger en grund inom området elteknik relaterat till programmets inriktning.
Centrala moment i kursen är:
 • Grunder inom ellära
 • Beräkningar på grundläggande likströmskretsar och växelströmskretsar
 • Grundläggande analoga komponenter såsom olika halvledare, operationsförstärkare samt vanliga kopplingar med dessa
 • Mätteknik och störningar
 • Olika talsystem
 • Boolesk algebra
 • Logiska kretsar och grindnät
 • Latchar, vippor samt sekvenskretsar
 • Konstruktion av digitala sekvenskretsar
 • A/D- och D/A- omvandling
 • Översikt inom Givarteknik

Lärandemål

Kunskap och förståelse
• klargörande kunna förklara grunderna inom talsystem och boolesk algebra.
• klargörande kunna förklara grunderna inom likström och växelström inklusive trefassystem.
• klargörande kunna beskriva vanliga analoga och digitala komponenter.
• översiktligt kunna beskriva förklara mättekniska problem och störningar.
• översiktligt kunna redogöra för vanliga åtgärder för att uppnå en god elsäkerhet.
• översiktligt kunna redogöra för principer för A/D- och D/A-omvandling.

Färdighet och förmåga
• självständigt konstruera kretsar innehållande analoga och digitala komponenter.
• självständigt kunna göra beräkningar inom talsystem och boolesk algebra.

Värderingsförmåga och förhållningssätt
• i generella termer kunna argumentera kring fördelar och nackdelar med olika sätt att konstruera kretsar innehållande analoga och digitala komponenter.

Kurslitteratur och övriga läromedel

Haag, B. (2010). Industriell systemteknik -Ellära, elektronik och automation. Studentlitteratur. ISBN 978-91-44-00819-6.
Material från avdelningen.

Kurslitteratur och övriga läromedel

Haag, B. (2010). Industriell systemteknik -Ellära, elektronik och automation. Studentlitteratur. ISBN 978-91-44-00819-6.
Material från avdelningen.

Lärande och undervisning

I kursen ordnas sammankomster i form av videokonferens för föreläsningar, diskussioner och frågestunder. Individuellt utförda inlämningsuppgifter ger tillfälle att öva den egna förmågan att lösa problem inom kursens olika delmoment och lämnas in vanligtvis regelbundet. I övningar övas den praktiska förmågan att tillämpa och tolka resultat, och vid tentamen övar man förmågan att förvärva kunskaper och färdigheter som en helhet, och att använda för problemställningen relevanta lösningsmetoder. Undervisningsspråk är svenska, men litteraturen kan vara på engelska.

Arbetslivsanknytning

Ingen praktik ingår i planerade lärtillfällen. BTH strävar efter tät kontakt med näringslivet vid utveckling av kurser och program.

Lärare

Examinator
 1. Mikael Åsman
Kursansvarig
 1. Mikael Åsman

Tidsåtgång

I genomsnitt bör en student räkna med att studera 200 timmar för att nå lärandemålen.
I denna tid ingår alla olika förekommande lärandeaktiviteter (föreläsningar, självstudier, examination m. m.).
Tidsuppskattningen baseras på att ett akademiskt år omfattar 60 högskolepoäng (motsvarar 60 ECTS credits),
som svarar mot en total studietid på ca 1 600 timmar. Den faktiska studietiden varierar individuellt.

Bedömning

Betyg

Kursen bedöms med betygen A Utmärkt, B Mycket bra, C Bra, D Tillfredsställande, E Tillräckligt, FX Otillräckligt, komplettering krävs, F Underkänd.

Kommande tentamenstillfällen

Inga kommande centralt samordnade tentamenstillfällen hittades för denna kurs.

För att få delta vid ett centralt samordnat tentamenstillfälle måste du ha anmält dig i Studentportalen senast 15 dagar innan tentamensdagen.


Lokal och tidpunkt publiceras ca 5 dagar innan tentamensdagen.


Det kan finnas andra planerade examinationstillfällen. Information om de finns i It's Learning eller på annan plats som kursansvarig hänvisar till.

Kursutvärdering

Kursansvarig ansvarar för att studenternas synpunkter på kursen systematiskt och regelbundet inhämtas och att resultaten av utvärderingar i olika former påverkar kursens utformning och utveckling.