MT1444 Lean Produktion

Fristående kurs, 7,5 Högskolepoäng, Grundnivå, vårterminen 2020

Ansök

Anmäl dig via antagning.se

Syftet med kursen är att ge en helhetsbild över begreppet Lean produktion och en förståelse för relationerna mellan filosofi, principerna och verktygen i Lean produktion.

Fakta

 • Undervisningsform: Distans, blandad undervisningstid, deltid 50%
 • Anmälningskod: BTH-G5748
 • Period: 2020 vecka 14 till 2020 vecka 23
 • Nivå: G1N
 • Anmälan: Anmäl dig via antagning.se
 • Språk: Undervisningen ges på svenska.
 • Ort: Hela eller delar av undervisningen bedrivs på distans.
 • Antal träffar: Obligatorisk 0, Frivillig 0
 • Huvudområde: Maskinteknik
 • Kursplan: Ladda ner
 • Välkomstbrev: Länk till välkomstbrev från ansvarig lärare finns här senast 3 veckor innan kursstart.
 • Förkunskapskrav: Grundläggande behörighet.

Innehåll

• Bakomliggande filosofi, strategier och principer för Lean produktion
• Stabila processer
• Ständiga förbättringar och standardiserat arbetssätt
• Visuell styrning och 5S
• Ställtidsreduktion
• Dragande produktionssystem och Kanban
• Utjämnad produktion
• Kontinuerliga flöden
• Värdeflöden
• Hoshin planering och Jidoka

Lärandemål

Efter genomförd kurs ska studenten kunna:
 • redogöra för de grundläggande strategierna och principerna för Lean produktion
 • redogöra för syftet med ställtidsreduktion samt kunna beskriva metodiken för ställtidsreduktion
 • redogöra för syftet med verktygen 5S och standardiserat arbetssätt och kunna beskriva metodiken för dessa verktyg
 • redogöra för verktyget visuell styrning
 • jämföra dragande och tryckande produktionssystem
 • utföra en värdeflödesanalys i ett produktionsavsnitt i ett företag
 • redogöra för betydelsen av ständiga förbättringar i ett Leanföretag
 • tillämpa PDCA-metoden vid ständiga förbättringar
 • beskriva krav och metoder för implementering av Lean produktion

Kurslitteratur och övriga läromedel

Liker, Jefferey K. (2009). The Toyota Way. Upplaga 1. Liber AB, Malmö.
ISBN: 978-91-47-08902 -4.

Kurslitteratur och övriga läromedel

Liker, Jefferey K. (2009). The Toyota Way. Upplaga 1. Liber AB, Malmö.
ISBN: 978-91-47-08902 -4.

Lärande och undervisning

Kurslitteraturen studeras enskilt och tillämpas sedan i ett antal uppgifter som lämnas in individuellt. Handledaren i kursen går sedan igenom inlämnade uppgifter och lämnar kommentarer till dessa.

Arbetslivsanknytning

Ingen praktik ingår i planerade lärtillfällen. BTH strävar efter tät kontakt med näringslivet vid utveckling av kurser och program.

Lärare

Examinator
 1. Lena Prinselaar
Kursansvarig
 1. Lena Prinselaar

Planerade lärtillfällen

Föreläsningar och projekt.

Tidsåtgång

I genomsnitt bör en student räkna med att studera 200 timmar för att nå lärandemålen.
I denna tid ingår alla olika förekommande lärandeaktiviteter (föreläsningar, självstudier, examination m. m.).
Tidsuppskattningen baseras på att ett akademiskt år omfattar 60 högskolepoäng (motsvarar 60 ECTS credits),
som svarar mot en total studietid på ca 1 600 timmar. Den faktiska studietiden varierar individuellt.

Bedömning

Examinationsmoment för kursen
Kod Benämning Högskolepoäng Betyg
1310 Inlämningsuppgift 1 1.5 G-U
1320 Inlämningsuppgift 2 1.5 G-U
1330 Inlämningsuppgift 3 1.5 G-U
1340 Inlämningsuppgift 4 1.5 G-U
1350 Examination 1.5 A-F

Betyg

Kursen bedöms med betygen A Utmärkt, B Mycket bra, C Bra, D Tillfredsställande, E Tillräckligt, FX Otillräckligt, komplettering krävs, F Underkänd.

Kommande tentamenstillfällen

Inga kommande centralt samordnade tentamenstillfällen hittades för denna kurs.

För att få delta vid ett centralt samordnat tentamenstillfälle måste du ha anmält dig i Studentportalen senast 15 dagar innan tentamensdagen.


Lokal och tidpunkt publiceras ca 5 dagar innan tentamensdagen.


Det kan finnas andra planerade examinationstillfällen. Information om de finns i It's Learning eller på annan plats som kursansvarig hänvisar till.

Kursutvärdering

Kursansvarig ansvarar för att studenternas synpunkter på kursen systematiskt och regelbundet inhämtas och att resultaten av utvärderingar i olika former påverkar kursens utformning och utveckling.