Alla kurser under VT20 kommer utföras på distans

MT1444 Lean Produktion

Fristående kurs, 7,5 Högskolepoäng, Grundnivå, vårterminen 2020

Tillfället är stängt för anmälan

Syftet med kursen är att ge en helhetsbild över begreppet Lean produktion och en förståelse för relationerna mellan filosofi, principerna och verktygen i Lean produktion.

Fakta

 • Undervisningsform: Distans, blandad undervisningstid, deltid 50%
 • Studietid: 2020 vecka 14 till 2020 vecka 23
 • Nivå: G1N
 • Anmälan: Tillfället är stängt för anmälan
 • Språk: Undervisningen ges på svenska.
 • Ort: Hela eller delar av undervisningen bedrivs på distans.
 • Antal träffar: Obligatoriska: inga, Frivilliga: inga
 • Huvudområde: Maskinteknik
 • Kursplan: Ladda ner
 • Välkomstbrev: Ladda ner
 • Förkunskapskrav: Grundläggande behörighet.

Innehåll

• Bakomliggande filosofi, strategier och principer för Lean produktion
• Stabila processer
• Ständiga förbättringar och standardiserat arbetssätt
• Visuell styrning och 5S
• Ställtidsreduktion
• Dragande produktionssystem och Kanban
• Utjämnad produktion
• Kontinuerliga flöden
• Värdeflöden
• Hoshin planering och Jidoka

Lärandemål

Efter genomförd kurs ska studenten kunna:
 • redogöra för de grundläggande strategierna och principerna för Lean produktion
 • redogöra för syftet med ställtidsreduktion samt kunna beskriva metodiken för ställtidsreduktion
 • redogöra för syftet med verktygen 5S och standardiserat arbetssätt och kunna beskriva metodiken för dessa verktyg
 • redogöra för verktyget visuell styrning
 • jämföra dragande och tryckande produktionssystem
 • utföra en värdeflödesanalys i ett produktionsavsnitt i ett företag
 • redogöra för betydelsen av ständiga förbättringar i ett Leanföretag
 • tillämpa PDCA-metoden vid ständiga förbättringar
 • beskriva krav och metoder för implementering av Lean produktion

Kurslitteratur och övriga läromedel

Liker, Jefferey K. (2009). The Toyota Way. Upplaga 1. Liber AB, Malmö.
ISBN: 978-91-47-08902 -4.

Kurslitteratur och övriga läromedel

Liker, Jefferey K. (2009). The Toyota Way. Upplaga 1. Liber AB, Malmö.
ISBN: 978-91-47-08902 -4.

Lärande och undervisning

Kurslitteraturen studeras enskilt och tillämpas sedan i ett antal uppgifter som lämnas in individuellt. Handledaren i kursen går sedan igenom inlämnade uppgifter och lämnar kommentarer till dessa. Ingen praktik ingår i planerade lärtillfällen. BTH strävar efter tät kontakt med näringslivet vid utveckling av kurser och program.

Lärare

Examinator
 1. Lena Prinselaar
Kursansvarig
 1. Lena Prinselaar

Planerade lärtillfällen

Föreläsningar och projekt. I genomsnitt bör en student räkna med att studera 200 timmar för att nå lärandemålen.
I denna tid ingår alla olika förekommande lärandeaktiviteter (föreläsningar, självstudier, examination m. m.).
Tidsuppskattningen baseras på att ett akademiskt år omfattar 60 högskolepoäng (motsvarar 60 ECTS credits),
som svarar mot en total studietid på ca 1 600 timmar. Den faktiska studietiden varierar individuellt.

Bedömning

Examinationsmoment för kursen
Kod Benämning Högskolepoäng Betyg
1310 Inlämningsuppgift 1 1.5 G-U
1320 Inlämningsuppgift 2 1.5 G-U
1330 Inlämningsuppgift 3 1.5 G-U
1340 Inlämningsuppgift 4 1.5 G-U
1350 Examination 1.5 A-F

Betyg

Kursen bedöms med betygen A Utmärkt, B Mycket bra, C Bra, D Tillfredsställande, E Tillräckligt, FX Otillräckligt, komplettering krävs, F Underkänd.

Tentamina

Du kan läsa mer om tentamen i Studentportalen och där anmäler du dig till de flesta tentamina.


Det kan finnas andra planerade examinationstillfällen. Information om dem finns i lärplattformen Canvas eller på annan plats som kursansvarig hänvisar till.

Kursvärdering

Kursansvarig ansvarar för att studenternas synpunkter på kursen systematiskt och regelbundet inhämtas och att resultaten av utvärderingar i olika former påverkar kursens utformning och utveckling.