SL1408 Miljöstyrning

Fristående kurs, 7,5 Högskolepoäng, Grundnivå, vårterminen 2020

Tillfället är stängt för anmälan

Kursens syfte är att ge grundläggande och breda kunskaper inom området miljöstyrning och att utveckla studentens förmåga att utifrån en tvärvetenskaplig helhetssyn identifiera och strategiskt adressera i första hand ekologiska aspekter, och i viss utsträckning även sociala aspekter, genom implementering av utvalda delar av ett miljöledningssystem i företag och andra organisationer.

Fakta

 • Undervisningsform: Distans, blandad undervisningstid, deltid 50%
 • Studietid: 2020 vecka 14 till 2020 vecka 23
 • Nivå: G1N
 • Anmälan: Tillfället är stängt för anmälan
 • Språk: Undervisningen ges på svenska.
 • Ort: Hela eller delar av undervisningen bedrivs på distans.
 • Antal träffar: Obligatoriska: inga, Frivilliga: inga
 • Huvudområde: Strategiskt ledarskap för hållbarhet
 • Kursplan: Ladda ner
 • Välkomstbrev: Ladda ner
 • Förkunskapskrav: Grundläggande behörighet.

Innehåll

Kursen innehåller följande moment
1. Miljöutredning
• Att utföra en miljöutredning av hur en organisation påverkar ekologiska och i viss mån sociala system.
2. Planering
• Att utveckla en miljöpolicy.
• Att identifiera och bedöma miljöaspekter.
3. Genomförande
• Att ta fram mål och rutiner för minskning av en organisations miljöpåverkan.
• Att styra dokumentation inom ett miljöledningssystem.
4. Uppföljning
• Att utvärdera hur arbetet med organisationens miljöpåverkan fortlöper i relation till uppsatta miljömål och krav på ständiga förbättringar.
5. Åtgärdande
• Att repetera nyckelkoncept och kunskap som har samlats in under tidigare moment och att lära sig om hur man arbetar med att analysera och åtgärda eventuella brister i miljöledningssystemet.

Lärandemål

Kunskap och förståelse

 • ha översiktlig kunskap om dagens ekologiska och i viss utsträckning sociala problem av betydelse för hållbar utveckling och grundläggande orsaker till dessa
 • ha kunskap om hur man övergripande analyserar en organisations påverkan på ekologiska och i viss mån sociala system
 • ha kunskap om de olika delarna i ett standardiserat miljöledningssystem och om hur man med metoder och verktyg för miljöstyrning kan arbeta strategiskt för att minska en organisations miljöpåverkan.

Färdighet och förmåga
 • ha förmåga och färdighet att självständigt kunna genomföra en miljöutredning för en organisation enligt krav i ett standardiserat miljöledningsystem.
 • ha förmåga och färdighet att utveckla ett handlingsprogram för en organisations arbete med ständiga förbättringar enligt krav i ett miljöledningssystems.
 • ha förmåga att utvärdera en organisations miljöarbete utifrån krav i ett miljöledningssystem.

Värderingsförmåga och förhållningssätt
 • kunna motivera miljösatsningar i organisationer utifrån miljömässiga, sociala och ekonomiska överväganden/hänsynstaganden.

Kurslitteratur och övriga läromedel

Jonas Ammenberg, Miljömanagement, 2:a upplagan, ISBN: 978-91-44-06914-2.
Kompletterande material utdelas under kursens gång.

Kurslitteratur och övriga läromedel

Jonas Ammenberg, Miljömanagement, 2:a upplagan, ISBN: 978-91-44-06914-2.
Kompletterande material utdelas under kursens gång.

Lärande och undervisning

Undervisningen sker på distans via en digital lärplattform. Studenten arbetar individuellt med inlämningsuppgifter och övrigt kursmaterial med stöd av handledning och återkoppling från lärare. Diskussioner kring frågeställningar av allmän karaktär förs via lärplattformens diskussionsforum. Studieobjektet i inlämningsuppgifterna kan vara en organisation eller ett enskilt hushåll. Studenten ansvarar för kontakt med eventuell samarbetsorganisation.

Lärare

Examinator
 1. Cecilia Bratt
Kursansvarig
 1. Jesko Schulte

Bedömning

Examinationsmoment för kursen
Kod Benämning Högskolepoäng Betyg
1905 Inlämningsuppgift 1 0.5 G-U
1915 Inlämningsuppgift 2 1.5 G-U
1925 Inlämningsuppgift 3 1.5 G-U
1935 Inlämningsuppgift 4 1.5 G-U
1945 Inlämningsuppgift 5 1 G-U
1955 Inlämningsuppgift 6 1 G-U
1965 Inlämningsuppgift 7 0.5 G-U

Betyg

Kursen bedöms med betygen G Godkänd, UX Otillräckligt, komplettering krävs, U Underkänd.

Tentamina

Du kan läsa mer om tentamen i Studentportalen och där anmäler du dig till de flesta tentamina.


Det kan finnas andra planerade examinationstillfällen. Information om dem finns i lärplattformen Canvas eller på annan plats som kursansvarig hänvisar till.

Kursvärdering

Kursansvarig ansvarar för att studenternas synpunkter på kursen systematiskt och regelbundet inhämtas och att resultaten av utvärderingar i olika former påverkar kursens utformning och utveckling.

Har du en fråga? Skriv den här, så återkommer vi så snart som möjligt!
×