SL2539 Grunder för strategisk hållbar utveckling

Fristående kurs, 7,5 Högskolepoäng, Avancerad nivå, vårterminen 2020

Ansök

Anmäl dig via antagning.se

Kursens syfte är att studenten

• ska utveckla kunskap om och förståelse för samhällets hållbarhetsutmaningar och de grundläggande orsakerna till dessa.
• ska utveckla kunskap om och förståelse för en strukturerande och koordinerande metodik för strategisk hållbar utveckling, inklusive dess vetenskapliga grunder.
• ska utveckla färdighet i att tillämpa metodiken och i att nyttja den i förhållande till vanligen citerade begrepp, metoder och verktyg av relevans för strategisk hållbar utveckling.

Fakta

 • Undervisningsform: Distans, blandad undervisningstid, deltid 50%
 • Anmälningskod: BTH-G5750
 • Period: 2020 vecka 04 till 2020 vecka 13
 • Nivå: A1N
 • Anmälan: Anmäl dig via antagning.se
 • Språk: Undervisningen ges på engelska.
 • Ort: Hela eller delar av undervisningen bedrivs på distans.
 • Antal träffar: Obligatorisk 0, Frivillig 0
 • Huvudområde: Strategiskt ledarskap för hållbarhet
 • Kursplan: Ladda ner
 • Välkomstbrev: Länk till välkomstbrev från ansvarig lärare finns här senast 3 veckor innan kursstart.
 • Förkunskapskrav: För tillträde till kursen krävs 120 hp avklarade från ett kandidatprogram varav 15 hp ska vara på fördjupningsnivån G2F samt Engelska 6.

Innehåll

Kursen innehåller:
 • Hållbarhetsutmaningar såsom klimatförändringar, minskande biologisk mångfald, övergödning, och minskande tillit och ökande ojämlikhet i samhället.
 • En strukturerande och koordinerande metodik för strategisk hållbar utveckling (FSSD).
 • Vetenskapliga grunder för ekologisk och social hållbarhet såsom naturlagar, biogeokemiska kretslopp, teorier om mänskliga behov, social resiliens och tillitsteori.
 • Koncept, metoder och verktyg för analys, bedömning, rapportering, uppföljning och planering inom hållbarhetsområdet (såsom ekologiska fotavtryck, faktor X, zero emissions, ISO 14001, planetära gränser, och dylikt) och hur de relaterar till FSSD.

Lärandemål

Kunskap och förståelse
Efter genomförd kurs ska studenten kunna:
 • Beskriva och reflektera kring samhällets hållbarhetsutmaningar och grundläggande orsaker till dessa.
 • Beskriva och reflektera kring de huvudsakliga komponenterna av en metodik för strategisk hållbar utveckling (FSSD).
 • Beskriva och förklara vetenskapliga begrepp som är relevanta för ekologisk hållbarhet.
 • Beskriva och förklara vetenskapliga begrepp som är relevanta för social hållbarhet.
 • Identifiera och beskriva olika verktyg, metoder och koncept inom hållbar utveckling och jämföra och kontrastera dessa gentemot FSSD.

Färdighet och förmåga
Efter genomförd kurs ska studenten kunna:
 • Använda FSSD för att strukturera och koordinera kunskap, koncept, metoder och verktyg för analys, bedömning och planering inom hållbarhetsområdet.


Värderingsförmåga och förhållningssätt
Efter genomförd kurs ska studenten kunna:
 • Bedöma och förhålla sig kritiskt till olika teorier, koncept, metoder och verktyg av relevans för strategisk hållbar utveckling.

Kurslitteratur och övriga läromedel

Robèrt K-H., Broman G., Waldron D., Ny H., Byggeth S., Cook D., Johansson L., Oldmark J., Basile G., Haraldsson H., MacDonald J., Moore B., Connell T., Missimer M., Johnson, P. and Daly, E., Strategic Leadership towards Sustainability, Blekinge Institute of Technology, Karlskrona, Sweden, 2015.
ISBN 978-91-7295-964-4
Kompendium med artiklar och övrigt material.

Kurslitteratur och övriga läromedel

Robèrt K-H., Broman G., Waldron D., Ny H., Byggeth S., Cook D., Johansson L., Oldmark J., Basile G., Haraldsson H., MacDonald J., Moore B., Connell T., Missimer M., Johnson, P. and Daly, E., Strategic Leadership towards Sustainability, Blekinge Institute of Technology, Karlskrona, Sweden, 2015.
ISBN 978-91-7295-964-4
Kompendium med artiklar och övrigt material.

Lärande och undervisning

Kursen ges på distans. Undervisningen i kursen inkluderar inspelade föreläsningar, och webinars, dialoger och diskussionsforum i realtid. Undervisningen inkluderar också individuella uppgifter, grupparbeten och reflektion individuellt och i grupp. Föreläsningarna introducerar teorier, koncept, metoder och verktyg. Dessa fördjupas, tillämpas, integreras och reflekteras över genom de andra momenten. Lärare med många olika vetenskapliga bakgrunder, yrkeserfarenheter och perspektiv medverkar i kursen. Studenternas olika utbildningsbakgrunder, yrkeserfarenheter och kulturella bakgrunder tillvaratas också i lärandeprocessen.

Arbetslivsanknytning

Ingen praktik ingår i planerade lärtillfällen. BTH strävar efter tät kontakt med näringslivet vid utveckling av kurser och program.

Lärare

Examinator
 1. Henrik Ny
Kursansvarig
 1. Elaine Daly

Tidsåtgång

I genomsnitt bör en student räkna med att studera 200 timmar för att nå lärandemålen.
I denna tid ingår alla olika förekommande lärandeaktiviteter (föreläsningar, självstudier, examination m. m.).
Tidsuppskattningen baseras på att ett akademiskt år omfattar 60 högskolepoäng (motsvarar 60 ECTS credits),
som svarar mot en total studietid på ca 1 600 timmar. Den faktiska studietiden varierar individuellt.

Bedömning

Examinationsmoment för kursen
Kod Benämning Högskolepoäng Betyg
1805 Gruppinlämningsuppgift 3 G-U
1815 Individuell presentation 1.5 A-F
1825 Individuella inlämningsuppgifter 3 A-F

Betyg

Kursen bedöms med betygen A Utmärkt, B Mycket bra, C Bra, D Tillfredsställande, E Tillräckligt, FX Otillräckligt, komplettering krävs, F Underkänd.

Kommande tentamenstillfällen

Inga kommande centralt samordnade tentamenstillfällen hittades för denna kurs.

För att få delta vid ett centralt samordnat tentamenstillfälle måste du ha anmält dig i Studentportalen senast 15 dagar innan tentamensdagen.


Lokal och tidpunkt publiceras ca 5 dagar innan tentamensdagen.


Det kan finnas andra planerade examinationstillfällen. Information om de finns i It's Learning eller på annan plats som kursansvarig hänvisar till.

Kursutvärdering

Kursansvarig ansvarar för att studenternas synpunkter på kursen systematiskt och regelbundet inhämtas och att resultaten av utvärderingar i olika former påverkar kursens utformning och utveckling.

Relaterade kurser

Miljöstyrning 7,5 hp