MA1488 Linjär algebra 2

Fristående kurs, 7,5 Högskolepoäng, Grundnivå, vårterminen 2020

Ansök

Anmäl dig via antagning.se

Kursens syfte är att ge fördjupad förståelse för linjär algebra genom en axiomatisk introduktion av begrepp som vektorrum och inre produktrum.

Fakta

 • Undervisningsform: Campus, dagtid, deltid 50%
 • Anmälningskod: BTH-G5751
 • Period: 2020 vecka 04 till 2020 vecka 13
 • Nivå: G1F
 • Anmälan: Anmäl dig via antagning.se
 • Språk: Undervisningen ges i huvudsak på svenska men undervisning på engelska kan förekomma.
 • Ort: Karlskrona
 • Huvudområde: Matematik
 • Kursplan: Ladda ner
 • Välkomstbrev: Länk till välkomstbrev från ansvarig lärare finns här senast 3 veckor innan kursstart.
 • Förkunskapskrav: För tillträde till kursen krävs avklarad kurs i Linjär algebra 1 (6 hp).

Innehåll

• Algebra: komplexa tal, polynom och kroppar.
• Ändligt dimensionella vektorrum över godtyckliga kroppar, främst de reella talen och de komplexa talen: underrum, summor av vektorrum, dimension och baser.
• Linjära avbildningar: algebraiska operationer på linjära avbildningar, nollrum, värderum, matrisrepresentation, inverterbarhet och isomorfism.
• Egenvärden och egenvektorer: invarianta underrum, polynomrepresentation av linjära avbildningar och existens av egenvärde till en linjär avbildning.
• Inre produktrum: norm, Cauchy-Schwarz olikhet, Gram-Schmidts ortogonaliseringsprocess, ortogonalt komplement och minimeringsproblem.
• Kvaternioner: definition, grundläggande egenskaper och kvaternioner som rotationer i det tredimensionella reella rummet.

Lärandemål

Kunskap och förståelse
 • kunna redogöra för kursinnehållets begrepp och samband.

Färdighet och förmåga
 • kunna lösa matematiska problem inom kursen.
 • kunna följa logiska och abstrakta resonemang.
 • kunna hantera matematiska uttryck.

Värderingsförmåga och förhållningssätt
 • ha en grundläggande kunskap om hur man planerar, genomför och reflekterar över lösningar och bevis.
 • kritiskt kunna läsa en matematisk text.

Kurslitteratur och övriga läromedel

Axler, Sheldon (2015). Linear Algebra Done Right (tredje upplagan eller senare). Springer International Publishing. ISBN: 978-3-319-11079-0.

Material som delas ut av institutionen.

Kurslitteratur och övriga läromedel

Axler, Sheldon (2015). Linear Algebra Done Right (tredje upplagan eller senare). Springer International Publishing. ISBN: 978-3-319-11079-0.

Material som delas ut av institutionen.

Lärande och undervisning

Undervisningen sker i form av föreläsningar där främst teorin diskuteras. Vidare ges även tid för handledning av lösning av övningsuppgifter, till exempel i form av lösningsgenomgång vid tavla eller gruppövning. Kursen inleds med en kort introduktion till komplexa tal, polynom och teorin för kroppar, vilket examineras med en inlämningsuppgift.

Arbetslivsanknytning

Ingen praktik ingår i planerade lärtillfällen. BTH strävar efter tät kontakt med näringslivet vid utveckling av kurser och program.

Lärare

Examinator
 1. Vanja Lindberg
Kursansvarig
 1. Vanja Lindberg

Tidsåtgång

I genomsnitt bör en student räkna med att studera 200 timmar för att nå lärandemålen.
I denna tid ingår alla olika förekommande lärandeaktiviteter (föreläsningar, självstudier, examination m. m.).
Tidsuppskattningen baseras på att ett akademiskt år omfattar 60 högskolepoäng (motsvarar 60 ECTS credits),
som svarar mot en total studietid på ca 1 600 timmar. Den faktiska studietiden varierar individuellt.

Bedömning

Examinationsmoment för kursen
Kod Benämning Högskolepoäng Betyg
1905 Inlämningsuppgift 1.5 G-U
1915 Salstentamen 6 A-F

Betyg

Kursen bedöms med betygen A Utmärkt, B Mycket bra, C Bra, D Tillfredsställande, E Tillräckligt, FX Otillräckligt, komplettering krävs, F Underkänd.

Kommande tentamenstillfällen

Inga kommande centralt samordnade tentamenstillfällen hittades för denna kurs.

För att få delta vid ett centralt samordnat tentamenstillfälle måste du ha anmält dig i Studentportalen senast 15 dagar innan tentamensdagen.


Lokal och tidpunkt publiceras ca 5 dagar innan tentamensdagen.


Det kan finnas andra planerade examinationstillfällen. Information om de finns i It's Learning eller på annan plats som kursansvarig hänvisar till.

Kursutvärdering

Kursansvarig ansvarar för att studenternas synpunkter på kursen systematiskt och regelbundet inhämtas och att resultaten av utvärderingar i olika former påverkar kursens utformning och utveckling.