MA1454 Numerisk analys

Fristående kurs, 6 Högskolepoäng, Grundnivå, vårterminen 2020

Tillfället är stängt för anmälan

Kursens syfte är att studenten skall skaffa sig kunskap om numeriska metoder för att kunna bestämma approximativa lösningar till matematiska problem som inte kan beräknas analytiskt. Inom många tillämpningsområden är problem formulerade med hjälp av matematiska modeller som innehåller stora mängder av data, ofta givna som närmevärden. För att finna skattade lösningar till sådana problem med stor noggrannhet studeras i kursen algoritmer baserade på regelbundet upprepade steg.

Fakta

 • Undervisningsform: Campus, dagtid, deltid 33%
 • Studietid: 2020 vecka 14 till 2020 vecka 23
 • Nivå: G1F
 • Anmälan: Tillfället är stängt för anmälan
 • Språk: Undervisningen ges på svenska.
 • Ort: Karlskrona
 • Huvudområde: Matematik
 • Kursplan: Ladda ner
 • Välkomstbrev: Ladda ner
 • Förkunskapskrav: För tillträde till kursen krävs genomgångna kurser i Analys 1, 6 hp, Analys 2, 6 hp samt Linjär algebra, 6 hp.

Innehåll

• Felanalys: felfortplantning och flyttalsaritmetik.
• Numeriska metoder i linjär algebra: lösningar till linjära ekvationssystem med pivotering samt iterativa metoder, LU-faktorisering och invers matris.
• Numeriska metoder tillämpade på icke-linjära problem: lösningar till icke-linjära ekvationer och icke-linjära ekvationssystem, interpolation av funktioner och punktmängder, minsta kvadratmetoden, kurvanpassning med kubiska splinefunktioner och Bézierkurvor, numerisk derivata och integral samt lösningar till ordinära differentialekvationer.
• Numeriska metoder med matematisk programvara.

Lärandemål

Kunskap och förståelse
Efter genomförd kurs ska studenten:
• kunna lösa numeriska problem med programvara.
• kunna använda de numeriska algoritmer som ingår i kursen.

Färdighet och förmåga
Efter genomförd kurs ska studenten:
• kunna välja numerisk metod givet ett matematiskt problem.
• kunna kombinera flera numeriska metoder för att lösa ett komplext problem.
• kunna uppskatta hur stort felet är i slutresultatet av en beräkning.

Värderingsförmåga och förhållningssätt
Efter genomförd kurs ska studenten:
• kunna välja algoritmer som mest effektivt konvergerar mot lösningar.

Kurslitteratur och övriga läromedel

Kurslitteratur:
Ivar Gustafsson och Kjell Holmåker (2016), Numerisk analys, Liber, Stockholm. ISBN: 9789147112463.
Material som delas ut av institutionen.

Referenslitteratur:

Peter Pohl (2005), Grundkurs i numeriska metoder, Liber, Stockholm. ISBN: 9789147052929.

Kurslitteratur och övriga läromedel

Kurslitteratur:
Ivar Gustafsson och Kjell Holmåker (2016), Numerisk analys, Liber, Stockholm. ISBN: 9789147112463.
Material som delas ut av institutionen.

Referenslitteratur:

Peter Pohl (2005), Grundkurs i numeriska metoder, Liber, Stockholm. ISBN: 9789147052929.

Lärande och undervisning

Kursen ges som en campuskurs. Undervisningen sker i form av föreläsningar och
laborationer. Föreläsningarna ska förbereda studenten inför de praktiska beräkningarna i laborationerna.

Lärare

Examinator
 1. Viet Thuy Vu
Kursansvarig
 1. Viet Thuy Vu

Bedömning

Examinationsmoment för kursen
Kod Benämning Högskolepoäng Betyg
1605 Laboration 1 1 G-U
1615 Laboration 2 2 G-U
1625 Tentamen 3 A-F

Betyg

Kursen bedöms med betygen A Utmärkt, B Mycket bra, C Bra, D Tillfredsställande, E Tillräckligt, FX Otillräckligt, komplettering krävs, F Underkänd.

Tentamina

Du kan läsa mer om tentamen i Studentportalen och där anmäler du dig till de flesta tentamina.


Det kan finnas andra planerade examinationstillfällen. Information om dem finns i lärplattformen Canvas eller på annan plats som kursansvarig hänvisar till.

Kursvärdering

Kursansvarig ansvarar för att studenternas synpunkter på kursen systematiskt och regelbundet inhämtas och att resultaten av utvärderingar i olika former påverkar kursens utformning och utveckling.