MA1447 Flervariabelanalys

Fristående kurs, 6 Högskolepoäng, Grundnivå, vårterminen 2020

Ansök

Anmäl dig via antagning.se

Kursen syftar till att studenten skall skaffa sig grundläggande förståelse för matematisk analys i flera variabler med tillämpningar inom framför allt tekniska ämnesområden.

Fakta

 • Undervisningsform: Campus, dagtid, deltid 33%
 • Anmälningskod: BTH-G5753
 • Period: 2020 vecka 14 till 2020 vecka 23
 • Nivå: G1F
 • Anmälan: Anmäl dig via antagning.se
 • Språk: Undervisningen ges på svenska.
 • Ort: Karlskrona
 • Huvudområde: Matematik
 • Kursplan: Ladda ner
 • Välkomstbrev: Länk till välkomstbrev från ansvarig lärare finns här senast 3 veckor innan kursstart.
 • Förkunskapskrav: Kursen har följande högskolekurser som förkunskapskrav: Genomgångna kurser: MA1448-Linjär algebra 1MA1444-Analys 1MA1445-Analys 2. Kursen har följande högskolekurser som förkunskapskrav: Genomgångna kurser: MA1448-Linjär algebra 1MA1444-Analys 1MA1445-Analys 2.

Innehåll

Differentialkalkyl, optimering, gränsvärden i flera variabler. Multipelintegraler, kurvintegraler samt tillämpningar.

Lärandemål

Kunskap och förståelse
• ha förståelse för flervariabelfunktioners gränsvärden, nivåkurvor och nivåytor
• ha förståelse för differentierbarhet, gradient, partiell derivata, riktningsderivata och kedjeregeln i flera variabler och dess tolkningar i en nivåkurva/yta.
• ha förståelse för optimering av funktioner av flera variabler samt för lokala extremvärden.
• ha förståelse för dubbel-, trippel- och kurvintegraler och Greens formel.
• ha förståelse för ytintegraler i R3, divergens, rotation, Gauss sats och Stokes sats.
• ha förståelse för sambandet mellan tekniska problem och problem i flervariabelanalys.
Färdighet och förmåga
• kunna lösa problem som behandlar flervariabelfunktioners gränsvärden, nivåkurvor och nivåytor
• lösa problem som involverar differentierbarhet, gradient, partiell derivata och riktningsderivata
• kunna använda kedjeregeln i flera variabler och lösa partiella differentialekvationer med på förhand givna variabelbyten
• kunna lösa problem som inbegriper optimering av funktioner av flera variabler samt beräkning av lokala extremvärden
• kunna beräkna dubbel-, trippel-, kurv- och ytintegraler.
Värderingsförmåga och förhållningssätt
• tillägna sig ett förhållningssätt som innebär möjlighet att se samband mellan tekniska problem och problem i flervariabelanalys.

Kurslitteratur och övriga läromedel

Kurslitteratur:
Jonas Månsson och Patrik Nordbeck, FLERDIMENSIONELL ANALYS. Studentlitteratur, 2013, ISBN: 9789144080833.

Jonas Månsson och Patrik Nordbeck, ÖVNINGAR I FLERDIMENSIONELL ANALYS. Studentlitteratur, 2013, ISBN: 9789144092508.

Övriga lärresurser:
Material från institutionen. Se kursens hemsida på lärplattformen.

Kurslitteratur och övriga läromedel

Kurslitteratur:
Jonas Månsson och Patrik Nordbeck, FLERDIMENSIONELL ANALYS. Studentlitteratur, 2013, ISBN: 9789144080833.

Jonas Månsson och Patrik Nordbeck, ÖVNINGAR I FLERDIMENSIONELL ANALYS. Studentlitteratur, 2013, ISBN: 9789144092508.

Övriga lärresurser:
Material från institutionen. Se kursens hemsida på lärplattformen.

Lärande och undervisning

Undervisningen bedrivs huvudsakligen genom föreläsningar och övningar. Dessutom ska studenterna lösa ett projekt.

Arbetslivsanknytning

Ingen praktik ingår i planerade lärtillfällen. BTH strävar efter tät kontakt med näringslivet vid utveckling av kurser och program.

Lärare

Examinator
 1. Håkan Lennerstad
Kursansvarig
 1. Håkan Lennerstad

Tidsåtgång

I genomsnitt bör en student räkna med att studera 160 timmar för att nå lärandemålen.
I denna tid ingår alla olika förekommande lärandeaktiviteter (föreläsningar, självstudier, examination m. m.).
Tidsuppskattningen baseras på att ett akademiskt år omfattar 60 högskolepoäng (motsvarar 60 ECTS credits),
som svarar mot en total studietid på ca 1 600 timmar. Den faktiska studietiden varierar individuellt.

Bedömning

Examinationsmoment för kursen
Kod Benämning Högskolepoäng Betyg
1410 Tentamen 4 A-F
1420 Projekt 2 G-U

Betyg

Kursen bedöms med betygen A Utmärkt, B Mycket bra, C Bra, D Tillfredsställande, E Tillräckligt, FX Otillräckligt, komplettering krävs, F Underkänd.

Kommande tentamenstillfällen

Inga kommande centralt samordnade tentamenstillfällen hittades för denna kurs.

För att få delta vid ett centralt samordnat tentamenstillfälle måste du ha anmält dig i Studentportalen senast 15 dagar innan tentamensdagen.


Lokal och tidpunkt publiceras ca 5 dagar innan tentamensdagen.


Det kan finnas andra planerade examinationstillfällen. Information om de finns i It's Learning eller på annan plats som kursansvarig hänvisar till.

Kursutvärdering

Kursansvarig ansvarar för att studenternas synpunkter på kursen systematiskt och regelbundet inhämtas och att resultaten av utvärderingar i olika former påverkar kursens utformning och utveckling.