Alla kurser under VT20 kommer utföras på distans

MA1447 Flervariabelanalys

Fristående kurs, 6 Högskolepoäng, Grundnivå, vårterminen 2020

Tillfället är stängt för anmälan

Kursen syftar till att studenten skall skaffa sig grundläggande förståelse för matematisk analys i flera variabler med tillämpningar inom framför allt tekniska ämnesområden.

Fakta

 • Undervisningsform: Campus, dagtid, deltid 33%
 • Studietid: 2020 vecka 14 till 2020 vecka 23
 • Nivå: G1F
 • Anmälan: Tillfället är stängt för anmälan
 • Språk: Undervisningen ges på svenska.
 • Ort: Karlskrona
 • Huvudområde: Matematik
 • Kursplan: Ladda ner
 • Välkomstbrev: Ladda ner
 • Förkunskapskrav: För tillträde till kursen krävs genomgångna kurser Linjär algebra 6 hp, Analys 6 hp och Analys 2 6 hp.

Innehåll

Differentialkalkyl, optimering, gränsvärden i flera variabler. Multipelintegraler, kurvintegraler samt tillämpningar.

Lärandemål

Kunskap och förståelse
• ha förståelse för flervariabelfunktioners gränsvärden, nivåkurvor och nivåytor
• ha förståelse för differentierbarhet, gradient, partiell derivata, riktningsderivata och kedjeregeln i flera variabler och dess tolkningar i en nivåkurva/yta.
• ha förståelse för optimering av funktioner av flera variabler samt för lokala extremvärden.
• ha förståelse för dubbel-, trippel- och kurvintegraler och Greens formel.
• ha förståelse för ytintegraler i R3, divergens, rotation, Gauss sats och Stokes sats.
• ha förståelse för sambandet mellan tekniska problem och problem i flervariabelanalys.
Färdighet och förmåga
• kunna lösa problem som behandlar flervariabelfunktioners gränsvärden, nivåkurvor och nivåytor
• lösa problem som involverar differentierbarhet, gradient, partiell derivata och riktningsderivata
• kunna använda kedjeregeln i flera variabler och lösa partiella differentialekvationer med på förhand givna variabelbyten
• kunna lösa problem som inbegriper optimering av funktioner av flera variabler samt beräkning av lokala extremvärden
• kunna beräkna dubbel-, trippel-, kurv- och ytintegraler.
Värderingsförmåga och förhållningssätt
• tillägna sig ett förhållningssätt som innebär möjlighet att se samband mellan tekniska problem och problem i flervariabelanalys.

Kurslitteratur och övriga läromedel

Kurslitteratur:
Jonas Månsson och Patrik Nordbeck, FLERDIMENSIONELL ANALYS. Studentlitteratur, 2013, ISBN: 9789144080833.

Jonas Månsson och Patrik Nordbeck, ÖVNINGAR I FLERDIMENSIONELL ANALYS. Studentlitteratur, 2013, ISBN: 9789144092508.

Övriga lärresurser:
Material från institutionen. Se kursens hemsida på lärplattformen.

Kurslitteratur och övriga läromedel

Kurslitteratur:
Jonas Månsson och Patrik Nordbeck, FLERDIMENSIONELL ANALYS. Studentlitteratur, 2013, ISBN: 9789144080833.

Jonas Månsson och Patrik Nordbeck, ÖVNINGAR I FLERDIMENSIONELL ANALYS. Studentlitteratur, 2013, ISBN: 9789144092508.

Övriga lärresurser:
Material från institutionen. Se kursens hemsida på lärplattformen.

Lärande och undervisning

Undervisningen bedrivs huvudsakligen genom föreläsningar och övningar. Dessutom ska studenterna lösa ett projekt. Ingen praktik ingår i planerade lärtillfällen. BTH strävar efter tät kontakt med näringslivet vid utveckling av kurser och program.

Lärare

Examinator
 1. Stefan Wagner
Kursansvarig
 1. Stefan Wagner
I genomsnitt bör en student räkna med att studera 160 timmar för att nå lärandemålen.
I denna tid ingår alla olika förekommande lärandeaktiviteter (föreläsningar, självstudier, examination m. m.).
Tidsuppskattningen baseras på att ett akademiskt år omfattar 60 högskolepoäng (motsvarar 60 ECTS credits),
som svarar mot en total studietid på ca 1 600 timmar. Den faktiska studietiden varierar individuellt.

Bedömning

Examinationsmoment för kursen
Kod Benämning Högskolepoäng Betyg
1410 Tentamen 4 A-F
1420 Projekt 2 G-U

Betyg

Kursen bedöms med betygen A Utmärkt, B Mycket bra, C Bra, D Tillfredsställande, E Tillräckligt, FX Otillräckligt, komplettering krävs, F Underkänd.

Tentamina

Du kan läsa mer om tentamen i Studentportalen och där anmäler du dig till de flesta tentamina.


Det kan finnas andra planerade examinationstillfällen. Information om dem finns i lärplattformen Canvas eller på annan plats som kursansvarig hänvisar till.

Kursvärdering

Kursansvarig ansvarar för att studenternas synpunkter på kursen systematiskt och regelbundet inhämtas och att resultaten av utvärderingar i olika former påverkar kursens utformning och utveckling.