Alla kurser under VT20 kommer utföras på distans

MA1457 Matematikens historia, grundkurs

Fristående kurs, 7,5 Högskolepoäng, Grundnivå, vårterminen 2020

Tillfället är stängt för anmälan

Kursen inleds med antik egyptisk, babylonisk och grekisk matematik, olika tillämpningar och filosofiska idéer. Indisk och kinesisk matematik tas upp, liksom hur arabernas matematik uppkom och hur idéer från antiken tog vägen via den arabiska kulturen till Europa. Kursen avslutas med beräkningsmetoder från medeltid och renässans och en översikt över matematikundervisningens utveckling.

Fakta

 • Undervisningsform: Campus, dagtid, deltid 50%
 • Studietid: 2020 vecka 14 till 2020 vecka 23
 • Nivå: G1N
 • Anmälan: Tillfället är stängt för anmälan
 • Språk: Undervisningen ges på svenska.
 • Ort: Karlskrona
 • Huvudområde: Matematik
 • Kursplan: Ladda ner
 • Välkomstbrev: Ladda ner
 • Förkunskapskrav: Grundläggande behörighet samt Matematik C.

Innehåll

• Matematikens utveckling i det antika Babylonien, Egypten och Grekland
• Orientering om indisk och kinesisk matematik
• Arabisk matematik och den arabiska kulturens betydelse för överföring av antikens matematik till Västerlandet
• Matematikutvecklingen under medeltid och renässans med en orientering om det matematiska symbolspråkets uppkomst.
• Orientering om den svenska matematikundervisningens utveckling.
• Orientering om den historiska bakgrunden till olika matematiska moment i skolkurser.

Lärandemål

Efter genomförd kurs ska studenten:
 • ha utvecklat förståelse för den grundläggande idéhistoriska utvecklingen inom matematiken och dess betydelse för vetenskapens och samhällets utveckling
 • kunna genomföra enkla beräkningar med historiskt viktiga metoder
 • känna till matematikutvecklingens betydelse för några viktiga tillämpningsområden
 • känna till den historiska bakgrunden till några viktiga matematiska moment i grundskole- och gymnasiekurserna
 • känna till grunddragen i den svenska matematikundervisningens utveckling

Kurslitteratur och övriga läromedel

Kurslitteratur:
Thompson, J. Matematiken i historien. (2000 el senare). Studentlitteratur. ISBN: 91-44-60081-X.

Referenslitteratur:
Sjöberg, B. Från Euklides till Hilbert. (1998 el. senare). Åbo akademis tryckeri. ISBN: 952-9616-44-9.
Unenge J. (1997 el. senare). Människorna bakom matematiken. Studentlitteratur.ISBN: 91-44-00160-6.
Pettersson, E. Kägelsnittens historia. (Finns på avdelningen).
Material som utdelas av avdelningen.

Kurslitteratur och övriga läromedel

Kurslitteratur:
Thompson, J. Matematiken i historien. (2000 el senare). Studentlitteratur. ISBN: 91-44-60081-X.

Referenslitteratur:
Sjöberg, B. Från Euklides till Hilbert. (1998 el. senare). Åbo akademis tryckeri. ISBN: 952-9616-44-9.
Unenge J. (1997 el. senare). Människorna bakom matematiken. Studentlitteratur.ISBN: 91-44-00160-6.
Pettersson, E. Kägelsnittens historia. (Finns på avdelningen).
Material som utdelas av avdelningen.

Lärande och undervisning

Undervisningen ges i form av föreläsningar samt seminarieövningar där räkneexempel gås igenom. Ett obligatoriskt projekt ingår med ett ämne som den studerande väljer. Projektet redovisas som en skriftlig rapport samt vid ett seminarium. Ingen praktik ingår i planerade lärtillfällen. BTH strävar efter tät kontakt med näringslivet vid utveckling av kurser och program.

Lärare

Examinator
 1. Claes Jogréus
Kursansvarig
 1. Claes Jogréus
I genomsnitt bör en student räkna med att studera 200 timmar för att nå lärandemålen.
I denna tid ingår alla olika förekommande lärandeaktiviteter (föreläsningar, självstudier, examination m. m.).
Tidsuppskattningen baseras på att ett akademiskt år omfattar 60 högskolepoäng (motsvarar 60 ECTS credits),
som svarar mot en total studietid på ca 1 600 timmar. Den faktiska studietiden varierar individuellt.

Bedömning

Examinationsmoment för kursen
Kod Benämning Högskolepoäng Betyg
1310 Projekt 7.5 G-U

Betyg

Kursen bedöms med betygen G Godkänd, UX Otillräckligt, komplettering krävs, U Underkänd.

Tentamina

Du kan läsa mer om tentamen i Studentportalen och där anmäler du dig till de flesta tentamina.


Det kan finnas andra planerade examinationstillfällen. Information om dem finns i lärplattformen Canvas eller på annan plats som kursansvarig hänvisar till.

Kursvärdering

Kursansvarig ansvarar för att studenternas synpunkter på kursen systematiskt och regelbundet inhämtas och att resultaten av utvärderingar i olika former påverkar kursens utformning och utveckling.