Alla kurser under VT20 kommer utföras på distans

FY1421 Fysik kvantmekanik, energistrukturer

Fristående kurs, 4 Högskolepoäng, Grundnivå, vårterminen 2020

Startar ej

Kursen syftar till att ge studenter förståelse för:
Varför det blir en kvantifiering av tillstånd i en potential.
Grundläggande egenskaper hos kvantmekaniken.
Nivåstrukturer i enkla potentialer.

Fakta

 • Undervisningsform: Campus, dagtid, deltid 25%
 • Studietid: 2020 vecka 14 till 2020 vecka 23
 • Nivå: G1F
 • Anmälan: Startar ej
 • Språk: Undervisningen ges i huvudsak på svenska men undervisning på engelska kan förekomma.
 • Ort: Karlskrona
 • Huvudområde: Fysik
 • Kursplan: Ladda ner
 • Välkomstbrev: Länk till välkomstbrev från ansvarig lärare finns här senast 3 veckor innan kursstart.
 • Förkunskapskrav: För tillträde till kursen krävs avklarade kurser i matematik och fysik omfattande 45 högskolepoäng.

Innehåll

Allmänna koncept
 • Partiklars vågnatur
 • Heisenbergs osäkerhetsrelation
 • Tillstånd beskrivna i geometriska och rörelse-mängds-rymderna.
 • Degenerade tillstånd för materia

Potentialer
 • De enkla klassiska så som brunn, steg, osv .
 • Harmonisk potential.
 • Centralpotential
 • Numeriska metoder för att titta på potentialer

Materia och energi
 • Bakgrund strålning.
 • Övergångar mellan tillstånd

Lärandemål

Kunskap och förståelse
 • Förstå hur kvantiseringen av tillstånd matematiskt kan härledas från begynnelsevillkoren vid lösning av Schrödingers ekvation.
 • Ha kunskap om hur de kvantmekaniska tillstånden in materian ger upphov till egenskaper hos materien vi betraktar.

Färdighet och förmåga
 • Sätta upp enkla modeller för fysikaliska system vilka tar hänsyn till kvantmekanikens lagar.
 • Kunna ställa upp Schrödingers ekvation för olika typer av system
 • Erhålla information om system från lösningar av differentialekvationer som uppkommer då operatorer används.

Värderingsförmåga och förhållningssätt
 • Söka en koppling mellan fenomen i vardagslivet och kvantmekaniken.
 • Ha en överblick över grundpelare inom klassik och kvant-mekanik, och på vilket sätt de inte överensstämmer.

Kurslitteratur och övriga läromedel

Introduction to Quantum mechanics. B. H. Bransden & C. J. Joachain
ISBN-10: 0582356911

Kurslitteratur och övriga läromedel

Introduction to Quantum mechanics. B. H. Bransden & C. J. Joachain
ISBN-10: 0582356911

Lärande och undervisning

Undervisningen bedrivs genom föreläsningar och en laboration. Ingen praktik ingår i planerade lärtillfällen. BTH strävar efter tät kontakt med näringslivet vid utveckling av kurser och program.

Lärare

Examinator
 1. Mattias Eriksson
Kursansvarig
 1. Mattias Eriksson
I genomsnitt bör en student räkna med att studera 107 timmar för att nå lärandemålen.
I denna tid ingår alla olika förekommande lärandeaktiviteter (föreläsningar, självstudier, examination m. m.).
Tidsuppskattningen baseras på att ett akademiskt år omfattar 60 högskolepoäng (motsvarar 60 ECTS credits),
som svarar mot en total studietid på ca 1 600 timmar. Den faktiska studietiden varierar individuellt.

Bedömning

Examinationsmoment för kursen
Kod Benämning Högskolepoäng Betyg
1410 Tentamen 2 A-F
1420 Laborationskurs 1 G-U
1430 Inlämning 1 A-F

Betyg

Kursen bedöms med betygen A Utmärkt, B Mycket bra, C Bra, D Tillfredsställande, E Tillräckligt, FX Otillräckligt, komplettering krävs, F Underkänd.

Tentamina

Du kan läsa mer om tentamen i Studentportalen och där anmäler du dig till de flesta tentamina.


Det kan finnas andra planerade examinationstillfällen. Information om dem finns i lärplattformen Canvas eller på annan plats som kursansvarig hänvisar till.

Kursvärdering

Kursansvarig ansvarar för att studenternas synpunkter på kursen systematiskt och regelbundet inhämtas och att resultaten av utvärderingar i olika former påverkar kursens utformning och utveckling.