ET1422 Analog- och digitalteknik

Fristående kurs, 7,5 Högskolepoäng, Grundnivå, vårterminen 2020

Ansök

Anmäl dig via antagning.se

Kursen syftar till att studenterna skall förvärva grundläggande kunskaper om elektriska begrepp samt få en översikt över enkla digitala kretselement och ett urval av analoga kretsar, företrädesvis sådana som ofta förekommer i digital miljö.

Fakta

 • Undervisningsform: Distans, blandad undervisningstid, deltid 50%
 • Anmälningskod: BTH-G5756
 • Period: 2020 vecka 14 till 2020 vecka 23
 • Nivå: G1N
 • Anmälan: Anmäl dig via antagning.se
 • Språk: Undervisningen ges på svenska.
 • Ort: Hela eller delar av undervisningen bedrivs på distans.
 • Antal träffar: Obligatorisk 0, Frivillig 0
 • Huvudområde: Elektroteknik
 • Kursplan: Ladda ner
 • Välkomstbrev: Länk till välkomstbrev från ansvarig lärare finns här senast 3 veckor innan kursstart.
 • Förkunskapskrav: Grundläggande behörighet samt MA1108 Matematik 3, 7,5 hp.

Innehåll

Kursen ger en grund inom området elteknik relaterat till programmets inriktning.
Centrala moment i kursen är:
 • Grunder inom ellära
 • Beräkningar på grundläggande likströmskretsar och växelströmskretsar
 • Grundläggande analoga komponenter såsom olika halvledare, operationsförstärkare samt vanliga kopplingar med dessa
 • Mätteknik och störningar
 • Olika talsystem
 • Boolesk algebra
 • Logiska kretsar och grindnät
 • Latchar, vippor samt sekvenskretsar
 • Konstruktion av digitala sekvenskretsar
 • A/D- och D/A- omvandling
 • Översikt inom Givarteknik

Lärandemål

Kunskap och förståelse:
Efter genomförd kurs ska studenten kunna:
 • behärska grunder i likström och växelström
 • visa kunskap om vanliga analoga och digitala komponenter.
 • visa förståelse för mättekniska problem och störningar
 • behärska grunder inom talsystem och boolesk algebra
 • förstå grunderna i A/D- och D/A-omvandling
 • känna till principer för några vanliga givare. Färdighet och förmåga:

Efter genomförd kurs ska studenten kunna:
 • självständigt konstruera kretsar innehållande analoga och digitala komponenter.

Kurslitteratur och övriga läromedel

Haag, B. (2010). Industriell systemteknik -Ellära, elektronik och automation. Studentlitteratur. ISBN 978-91-44-00819-6.
Material från avdelningen.

Kurslitteratur och övriga läromedel

Haag, B. (2010). Industriell systemteknik -Ellära, elektronik och automation. Studentlitteratur. ISBN 978-91-44-00819-6.
Material från avdelningen.

Lärande och undervisning

I kursen ordnas sammankomster i form av videokonferens för föreläsningar, diskussioner och frågestunder. Individuellt utförda inlämningsuppgifter ger tillfälle att öva den egna förmågan att lösa problem inom kursens olika delmoment och lämnas in vanligtvis regelbundet. I övningar övas den praktiska förmågan att tillämpa och tolka resultat, och vid tentamen övar man förmågan att förvärva kunskaper och färdigheter som en helhet, och att använda för problemställningen relevanta lösningsmetoder.
Undervisningsspråk är svenska, men litteraturen kan vara på engelska.

Arbetslivsanknytning

Ingen praktik ingår i planerade lärtillfällen. BTH strävar efter tät kontakt med näringslivet vid utveckling av kurser och program.

Lärare

Examinator
 1. Mikael Åsman
Kursansvarig
 1. Mikael Åsman

Tidsåtgång

I genomsnitt bör en student räkna med att studera 200 timmar för att nå lärandemålen.
I denna tid ingår alla olika förekommande lärandeaktiviteter (föreläsningar, självstudier, examination m. m.).
Tidsuppskattningen baseras på att ett akademiskt år omfattar 60 högskolepoäng (motsvarar 60 ECTS credits),
som svarar mot en total studietid på ca 1 600 timmar. Den faktiska studietiden varierar individuellt.

Bedömning

Examinationsmoment för kursen
Kod Benämning Högskolepoäng Betyg
1310 Tentamen 1 3 A-F
1320 Inlämningsuppgifter 4.5 G-U
 1. 1Bestämmer kursens slutbetyg vilket utfärdas först när samtliga moment godkänts.

Betyg

Kursen bedöms med betygen A Utmärkt, B Mycket bra, C Bra, D Tillfredsställande, E Tillräckligt, FX Otillräckligt, komplettering krävs, F Underkänd.

Tentamina

Du kan läsa mer om tentamen i Studentportalen och där anmäler du dig till de flesta tentamina.


Det kan finnas andra planerade examinationstillfällen. Information om dem finns i lärplattformen Canvas eller på annan plats som kursansvarig hänvisar till.

Kursutvärdering

Kursansvarig ansvarar för att studenternas synpunkter på kursen systematiskt och regelbundet inhämtas och att resultaten av utvärderingar i olika former påverkar kursens utformning och utveckling.

Relaterade kurser

Automation 1 7,5 hp