MT1430 Kandidatarbete i maskinteknik

Fristående kurs, 15 Högskolepoäng, Grundnivå, vårterminen 2020

Tillfället är stängt för anmälan

Kandidatarbetet är ett avslutande moment i utbildningen i vilket studenten skall visa att han/hon kan tillämpa de kunskaper som byggts upp under den tidigare utbildningen. Kandidatarbetet görs enskilt eller i grupp företrädesvis i samarbete med något företag eller organisation.

Fakta

 • Undervisningsform: Distans, blandad undervisningstid, heltid
 • Studietid: 2020 vecka 14 till 2020 vecka 23
 • Nivå: G2E
 • Anmälan: Tillfället är stängt för anmälan
 • Språk: Undervisningen ges på engelska.
 • Ort: Hela eller delar av undervisningen bedrivs på distans.
 • Antal träffar: Obligatoriska: inga, Frivilliga: inga
 • Huvudområde: Maskinteknik
 • Kursplan: Ladda ner
 • Välkomstbrev: Ladda ner
 • Förkunskapskrav: För att få påbörja kandidatarbetet krävs att studenten har klarat av minst 127,5 högskolepoäng varav 45 högskolepoäng inom huvudområdet Maskinteknik.

Innehåll

Enskilt eller i grupp, ut mot företag eller annan institution utföra ett realistiskt uppdrag samt redovisa resultatet skriftligen och muntligen.

Lärandemål

Kunskap och förståelse

 • visa kunskap och förståelse inom huvudområdet för utbildningen, inbegripet kunskap om områdets vetenskapliga grund, kunskap om tillämpliga metoder inom området, fördjupning inom någon del av området samt orientering om aktuella forskningsfrågor.

Färdighet och förmåga
 • visa förmåga att söka, samla, värdera och kritiskt tolka relevant information i en problemställning samt att kritiskt diskutera företeelser, frågeställningar och situationer.
 • visa förmåga att självständigt identifiera, formulera och lösa problem samt att genomföra uppgifter inom givna tidsramar.
 • visa förmåga att muntligt och skriftligt redogöra för och diskutera information, problem och lösningar i dialog med olika grupper.
 • visa sådan färdighet som fordras för att självständigt arbeta inom det område som utbildningen avser.

Värderingsförmåga och förhållningssätt
 • visa förmåga att inom huvudområdet för utbildningen göra bedömningar med hänsyn till relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter.
 • visa insikt om kunskapens roll i samhället och om människors ansvar för hur den används.
 • visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och att utveckla sin kompetens.

Kurslitteratur och övriga läromedel

I samråd med handledare.

Kurslitteratur och övriga läromedel

I samråd med handledare.

Lärande och undervisning

Kandidatarbetet är ett självständigt arbete. Uppdraget utförs enskilt eller i grupp om två personer mot en given tidsplanering och i samarbete med ett företag eller annan organisation. Om arbetet gjorts i grupp redovisas vad var och en har bidragit med. Studenten ansvarar för att självständigt med stöd av utsedd handledare planera och genomföra uppdraget. När uppdraget är klart redovisas slutresultatet i en skriftlig rapport samt vid ett muntligt framförande på BTH eller på ett företag. Begränsningar med avseende på tid för genomförande:
-En student har tre chanser inom en tolvmånadersperiod på sig att presentera ett slutfört arbete i enlighet med de schemalagda presentationerna (räknat från det datum med för förstagångsregistrering på kursen). Om studenten inte lyckas med detta underkänns arbetet och därmed också kursen.
-Om en student underkänns på kursen kan studenten omregistrera sig på kursen en gång. Det vill säga, en student har två separata chanser att slutföra kursen, och tillåts byta handledare och ämne (inom samma kurs) mellan tillfällena.
-Studenten kan totalt påkalla handledning under de 18 första månaderna från det tillfälle studenten är förstagångsregistrerad på kursen, efter denna tid är sektionen inte förpliktigad att tillhandahålla fortsatt handledning.

Lärare

Kursansvarig
 1. Mats Walter

Bedömning

Examinationsmoment för kursen
Kod Benämning Högskolepoäng Betyg
1405 Redovisning och rapport 1 15 A-F
 1. 1Bestämmer kursens slutbetyg vilket utfärdas först när samtliga moment godkänts.

Betyg

Kursen bedöms med betygen A Utmärkt, B Mycket bra, C Bra, D Tillfredsställande, E Tillräckligt, FX Otillräckligt, komplettering krävs, F Underkänd.

Tentamina

Du kan läsa mer om tentamen i Studentportalen och där anmäler du dig till de flesta tentamina.


Det kan finnas andra planerade examinationstillfällen. Information om dem finns i lärplattformen Canvas eller på annan plats som kursansvarig hänvisar till.

Kursvärdering

Kursansvarig ansvarar för att studenternas synpunkter på kursen systematiskt och regelbundet inhämtas och att resultaten av utvärderingar i olika former påverkar kursens utformning och utveckling.

Relaterade kurser

Lean Produktion 7,5 hp