SL2545 Introduktion till strategisk hållbar utveckling

Fristående kurs, 7,5 Högskolepoäng, Avancerad nivå, höstterminen 2020

Startar ej

Syftet med kursen är att studenten ska utveckla kunskap om och förståelse för samhällets hållbarhetsutmaningar och de grundläggande orsakerna till dessa. Kursen syftar också till att studenten ska utveckla kunskap om och förståelse för en strukturerande och samordnande metodik för strategisk hållbar utveckling, inklusive dess vetenskapliga grunder. Därutöver syftar kursen till att studenten ska utveckla färdigheter i att tillämpa metodiken och använda den i relation till vanligt citerade begrepp, metoder och verktyg som är relevanta för strategisk hållbar utveckling.

Fakta

  • Undervisningsform: Campus, dagtid, deltid 50%
  • Studietid: 2020 vecka 36 till 2020 vecka 44
  • Nivå: A1N
  • Anmälan: Startar ej
  • Språk: Undervisningen ges på engelska.
  • Ort: Karlskrona
  • Huvudområde: Strategiskt ledarskap för hållbarhet
  • Kursplan: Ladda ner
  • Välkomstbrev: Länk till välkomstbrev från ansvarig lärare finns här senast 3 veckor innan kursstart.
  • Förkunskapskrav: För tillträde till kursen krävs 120 avklarade hp, varav 15 hp på nivå G2F samt Engelska 6.

Innehåll

Kursen innehåller:
• Hållbarhetsutmaningar såsom klimatförändringar, minskande biologisk mångfald, övergödning, och minskande tillit och ökande ojämlikhet i samhället.
• En strukturerande och koordinerande metodik för strategisk hållbar utveckling (FSSD).
• Vetenskapliga grunder för ekologisk och social hållbarhet såsom naturlagar, biogeokemiska kretslopp, teorier om mänskliga behov och teorier om social resiliens och tillit.
• Koncept, metoder och verktyg för analys, bedömning, rapportering, uppföljning och planering inom hållbarhetsområdet (såsom ekologiska fotavtryck, faktor X, zero emissions, ISO 14001, planetära gränser, och dylikt) och hur de relaterar till FSSD.

Lärandemål

Kunskap och förståelse
• Kunna beskriva och reflektera kring samhällets hållbarhetsutmaningar och grundläggande orsaker till dessa.
• Kunna beskriva och reflektera kring de huvudsakliga komponenterna av en metodik för strategisk hållbar utveckling (FSSD).
• Kunna beskriva och förklara vetenskapliga begrepp som är relevanta för ekologisk hållbarhet.
• Kunna beskriva och förklara vetenskapliga begrepp som är relevanta för social hållbarhet.
• Kunna identifiera och beskriva olika verktyg, metoder och koncept inom hållbar utveckling och jämföra och kontrastera dessa gentemot FSSD.
Färdighet och förmåga
• Kunna använda FSSD för att strukturera och koordinera kunskap, koncept, metoder och verktyg för analys, bedömning och planering inom hållbarhetsområdet.
Värderingsförmåga och förhållningssätt
• Kunna bedöma och förhålla sig kritiskt till olika teorier, koncept, metoder och verktyg av relevans för strategisk hållbar utveckling.

Kurslitteratur och övriga läromedel

Robèrt K-H., Broman G., Waldron D, Ny H., Hallstedt S., Cook D., Johansson L., Oldmark J., Basile G., Haraldsson H.,
MacDonald J., Moore B., Connell T., Missimer M., Daly E., and Johnson P. (2019). Sustainability Handbook (2nd ed).
Studentlitteratur, Lund, Sweden. ISBN: 978-91-44-11595-5

Kurslitteratur och övriga läromedel

Robèrt K-H., Broman G., Waldron D, Ny H., Hallstedt S., Cook D., Johansson L., Oldmark J., Basile G., Haraldsson H.,
MacDonald J., Moore B., Connell T., Missimer M., Daly E., and Johnson P. (2019). Sustainability Handbook (2nd ed).
Studentlitteratur, Lund, Sweden. ISBN: 978-91-44-11595-5

Lärande och undervisning

Undervisningen i kursen inkluderar inspelade föreläsningar och webinars, dialoger och diskussionsforum i realtid. Undervisningen inkluderar också individuella uppgifter, lärarhandledda grupparbeten, samt reflektion individuellt och i grupp. Föreläsningarna introducerar teorier, koncept, metoder och verktyg. Dessa fördjupas, tillämpas, integreras och reflekteras över genom de andra momenten. Lärare med olika vetenskapliga bakgrunder, yrkeserfarenheter och perspektiv medverkar i kursen. Studenternas olika utbildningsbakgrunder, yrkeserfarenheter och kulturella bakgrunder tillvaratas också i lärandeprocessen.

Bedömning

Betyg

Kursen bedöms med betygen A Utmärkt, B Mycket bra, C Bra, D Tillfredsställande, E Tillräckligt, FX Otillräckligt, komplettering krävs, F Underkänd.

Tentamina

Du kan läsa mer om tentamen i Studentportalen och där anmäler du dig till de flesta tentamina.


Det kan finnas andra planerade examinationstillfällen. Information om dem finns i lärplattformen Canvas eller på annan plats som kursansvarig hänvisar till.

Kursvärdering

Kursansvarig ansvarar för att studenternas synpunkter på kursen systematiskt och regelbundet inhämtas och att resultaten av utvärderingar i olika former påverkar kursens utformning och utveckling.