SL2546 Hållbara energisystem

Fristående kurs, 7,5 Högskolepoäng, Avancerad nivå, höstterminen 2020

Ansök

Anmäl dig via antagning.se

Kursen syftar till att utveckla studentens kunskap om och förståelse för dagens energisystem och deras hållbarhetskonsekvenser, samt hur de strategiskt kan ställas om till hållbarhet.

Fakta

 • Undervisningsform: Distans, blandad undervisningstid, deltid 50%
 • Anmälningskod: BTH-G5810
 • Studietid: 2020 vecka 45 till 2021 vecka 02
 • Nivå: A1N
 • Anmälan: Anmäl dig via antagning.se
 • Språk: Undervisningen ges på engelska.
 • Ort: Hela eller delar av undervisningen bedrivs på distans.
 • Antal träffar: Obligatoriska: inga, Frivilliga: inga
 • Huvudområde: Strategiskt ledarskap för hållbarhet
 • Kursplan: Ladda ner
 • Välkomstbrev: Länk till välkomstbrev från ansvarig lärare finns här senast 3 veckor innan kursstart.
 • Förkunskapskrav: För tillträde till kursen krävs genomgången högskoleutbildning om minst 120 hp. Genomgången grundkurs i strategisk hållbar utveckling om minst 6 hp. Engelska 6.

Innehåll

Kursen inleds med en övergripande del om hur energisystem relaterar till strategisk hållbar utveckling. Sedan följer en fördjupning om energitillförsel och energianvändning inom olika samhällssektorer. Kursen avslutas med planering för ekonomiskt, ekologiskt och socialt hållbar utveckling av energisystem.

Lärandemål

Kunskap och förståelse

• Kunna övergripande beskriva globala hållbarhetsutmaningar, policys och målsättningar som påverkar energisektorns utvecklingsmöjligheter.
• Kunna övergripande beskriva jordens energibalans och dagens energianvändning i samhället.
• Kunna övergripande förklara systemen för utvinning och lagring av energi.
• Kunna övergripande förklara energieffektiviseringens roll i omställningen till hållbara energisystem.
• Kunna redogöra för några olika klimatkompensationsåtgärder, exempelvis koldioxidinfångning.
Färdighet och förmåga

• Kunna göra en övergripande analys av energi- och materialflöden ur ett ekonomiskt, ekologiskt och socialt hållbarhetsperspektiv.
• Kunna övergripande planera för ekonomiskt, ekologiskt och socialt hållbar utveckling av energisystem.
Värderingsförmåga och förhållningssätt

• Kunna argumentera i generella termer kring för- och nackdelar med olika energisystem.
• Kunna diskutera hur olika samhällssektorer kan bidra till en strategiskt hållbar utveckling av energisystem.

Kurslitteratur och övriga läromedel

Peak, Stephen (ed.), 2018. Renewable Energy ? Power for a Sustainable Future. 4th ed. Oxford University Press. ISBN 978-0-19-253777-5.
Kompletterande material tillhandahålles.

Kurslitteratur och övriga läromedel

Peak, Stephen (ed.), 2018. Renewable Energy ? Power for a Sustainable Future. 4th ed. Oxford University Press. ISBN 978-0-19-253777-5.
Kompletterande material tillhandahålles.

Lärande och undervisning

Undervisningen sker på distans genom föreläsningar och handledning. Lärarhandledda projekt ger studenterna möjlighet att applicera teoretiska kunskaper i praktiken, samt att träna på presentation och rapportskrivning.

Lärare

Examinator
 1. Sven Borén
Kursansvarig
 1. Henrik Ny

Bedömning

Betyg

Kursen bedöms med betygen A Utmärkt, B Mycket bra, C Bra, D Tillfredsställande, E Tillräckligt, FX Otillräckligt, komplettering krävs, F Underkänd.

Tentamina

Du kan läsa mer om tentamen i Studentportalen och där anmäler du dig till de flesta tentamina.


Det kan finnas andra planerade examinationstillfällen. Information om dem finns i lärplattformen Canvas eller på annan plats som kursansvarig hänvisar till.

Kursvärdering

Kursansvarig ansvarar för att studenternas synpunkter på kursen systematiskt och regelbundet inhämtas och att resultaten av utvärderingar i olika former påverkar kursens utformning och utveckling.