ET2601 Upplevd kvalitet i nätverksbaserade tjänster

Fristående kurs, 7,5 Högskolepoäng, Avancerad nivå, höstterminen 2020

Ansök

Anmäl dig via antagning.se

Området upplevd kvalitet i nätverksbaserade tjänster (Quality of Experience, QoE) får mycket uppmärksamhet hos tjänsteoperatörerna. Bättre tjänster ger fler nöjda kunder och kan därmed bidra till högre inkomster. Tjänsteoperatörer använder sig av mätningar av upplevd kvalitet och framhäver gärna positiva resultat i marknadsföringen, medan negativa resultat används i tjänsteutvecklingen. Mot denna bakgrund är syftet med kursen att ge studenterna insikter, praktiska färdigheter och tolkningsförmåga i hur en kvalitetsmätnings- och kvalitetsbedömningsprocess går till, vilka nätverksbeteenden och -parametrar som påverkar upplevelsen av olika typer av tjänster, hur man ta fram och tolkar QoE modeller, och på vilket sätt tjänsteleveransen kan förbättras under givna omständigheter och randvillkor.

Fakta

 • Undervisningsform: Distans, blandad undervisningstid, deltid 50%
 • Anmälningskod: BTH-G5812
 • Studietid: 2020 vecka 45 till 2021 vecka 02
 • Nivå: A1N
 • Anmälan: Anmäl dig via antagning.se
 • Språk: Undervisningen ges på engelska.
 • Ort: Hela eller delar av undervisningen bedrivs på distans.
 • Antal träffar: Obligatoriska: inga, Frivilliga: inga
 • Huvudområde: Elektroteknik
 • Kursplan: Ladda ner
 • Välkomstbrev: Länk till välkomstbrev från ansvarig lärare finns här senast 3 veckor innan kursstart.
 • Förkunskapskrav: Avklarad kurs i Datakommunikation 7,5 hp och Matematisk statistik 7,5 hp.

Innehåll

Centrala kursmoment i kursen är:
• Definitioner och beskrivningar av upplevd kvalitet (Quality of Experience, QoE)
• Bedömningsmetoder och -verktyg för QoE
• Påverkan av olika typer av nätverksparametrar på QoE generellt och för olika applikationer
• Styrningsmöjligheter för QoE
• Mätningar av användarreaktioner och användarbedömningar
• Analys och modellering av användarbedömningar och QoE
• Etiska regler för användarexperiment
• Överblick över standardiseringen inom området

Lärandemål

Kunskap och förståelse
Efter genomförd kurs ska studenten:
• kunna förklara innebörden av olika QoE definitioner
• kunna redogöra för genomförande och regler för användarexperiment
• kunna förklara sammanhang mellan QoE och nätverksparametrar för olika typer av applikationer
• kunna redogöra för QoE-relaterad standardisering
Färdighet och förmåga
Efter genomförd kurs ska studenten:
• kunna planera och genomföra användarexperiment
• kunna ta fram och validera QoE modell
• kunna presentera resultaten och slutsatser
Värderingsförmåga och förhållningssätt
Efter genomförd kurs ska studenten:
• kunna analysera och bedöma resultaten av användarexperiment
• kunna interpretera QoE modell
• kunna redogöra för möjligheter hur QoE kan förbättras under givna omständigheter

Kurslitteratur och övriga läromedel

Material från institutionen.

Kurslitteratur och övriga läromedel

Material från institutionen.

Lärande och undervisning

Kursen är organiserad i föreläsningar, övningar och projektarbete.

Lärare

Examinator
 1. Markus Fiedler
Kursansvarig
 1. Markus Fiedler

Bedömning

Examinationsmoment för kursen
Kod Benämning Högskolepoäng Betyg
1805 Tentamen 3 A-F
1815 Projekt 4.5 A-F

Betyg

Kursen bedöms med betygen A Utmärkt, B Mycket bra, C Bra, D Tillfredsställande, E Tillräckligt, FX Otillräckligt, komplettering krävs, F Underkänd.

Tentamina

Du kan läsa mer om tentamen i Studentportalen och där anmäler du dig till de flesta tentamina.


Det kan finnas andra planerade examinationstillfällen. Information om dem finns i lärplattformen Canvas eller på annan plats som kursansvarig hänvisar till.

Kursvärdering

Kursansvarig ansvarar för att studenternas synpunkter på kursen systematiskt och regelbundet inhämtas och att resultaten av utvärderingar i olika former påverkar kursens utformning och utveckling.