MA1451 Transformteori

Fristående kurs, 6 Högskolepoäng, Grundnivå, vårterminen 2021

Ansök

Anmäl dig via antagning.se

Syftet med kursen är att öka förståelse för serier och transformteori och deras tillämpningar inom tekniska ämnen, framför allt inom elektroteknik och maskinteknik.

Fakta

 • Undervisningsform: Campus, dagtid, deltid 33%
 • Anmälningskod: BTH-G5817
 • Studietid: 2021 vecka 03 till 2021 vecka 12
 • Nivå: G1F
 • Anmälan: Anmäl dig via antagning.se
 • Språk: Undervisningen ges på svenska.
 • Ort: Karlskrona
 • Huvudområde: Matematik
 • Kursplan: Ladda ner
 • Välkomstbrev: Länk till välkomstbrev från ansvarig lärare finns här senast 3 veckor innan kursstart.
 • Förkunskapskrav: För tillträdet till kursen krävs genomgångna kurser Linjär algebra 1, 6 hp, Analys 1, 6 hp och Analys 2. 6 hp.

Innehåll

Fourierserier med tillämpningar. Fouriertransformen med tillämpningar. Laplacetransformen med tillämpningar. Faltning och deltafunktionen. Lösning av differentialekvationer och system av sådana med transformmetoder. Orientering om z-transformen.

Lärandemål

Kunskap och förståelse
Efter genomförd kurs ska studenten:
•förstå bakgrunden till teorin för serier och transformer.
•känna till de viktigaste begreppen och definitionerna inom serier och transformer.
Färdigheter och förmåga
Efter genomförd kurs ska studenten:
•kunna beräkna Fourierserien för en periodisk funktion.
•kunna beräkna Fourier- och Laplacetransformen för de vanligaste funktionerna.
•kunna genomföra enkla beräkningar med delta- och stegfunktioner.
•kunna lösa enkla ordinära differentialekvationer och system av sådana med transformmetoder.
•kunna göra enkla beräkningar med z-transformer.
• kunna verbalt beskriva och föra samtal om kursinnehållets begrepp, samband och problemlösningsmetoder.
Värderingsförmåga och förhållningssätt
Efter genomförd kurs ska studenten:
•kunna avgöra om och hur ett givet problem kan lösas med transformmetoder.

Kurslitteratur och övriga läromedel

Kurslitteratur: Lennerstad, H. & Jogréus, C. (2013 eller senare). Serier och transformer. Tredje upplagan eller senare. ISBN 978-91-44-08996-6 (tredje upplagan).

Kurslitteratur och övriga läromedel

Kurslitteratur: Lennerstad, H. & Jogréus, C. (2013 eller senare). Serier och transformer. Tredje upplagan eller senare. ISBN 978-91-44-08996-6 (tredje upplagan).

Lärande och undervisning

Undervisningen består av föreläsningar och övningar. Undervisningen bedrivs på svenska. Dock kan undervisning på engelska förekomma om kursansvarig anser det nödvändigt.

Lärare

Examinator
 1. Raisa Khamitova
Kursansvarig
 1. Raisa Khamitova

Bedömning

Examinationsmoment för kursen
Kod Benämning Högskolepoäng Betyg
1505 Projekt 2 G-U
1515 Tentamen 4 A-F

Betyg

Kursen bedöms med betygen A Utmärkt, B Mycket bra, C Bra, D Tillfredsställande, E Tillräckligt, FX Otillräckligt, komplettering krävs, F Underkänd.

Tentamina

Du kan läsa mer om tentamen i Studentportalen och där anmäler du dig till de flesta tentamina.


Det kan finnas andra planerade examinationstillfällen. Information om dem finns i lärplattformen Canvas eller på annan plats som kursansvarig hänvisar till.

Kursvärdering

Kursansvarig ansvarar för att studenternas synpunkter på kursen systematiskt och regelbundet inhämtas och att resultaten av utvärderingar i olika former påverkar kursens utformning och utveckling.